Nařízení Komise (ES) č. 330/2005 ze dne 25. února 2005, kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence na dodatečná množství pro dovoz banánů do nových členských států pro druhé čtvrtletí roku 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 330/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 330/2005
          ze dne 25. února 2005,
          kterým se stanoví některá směrná množství a individuální stropy pro žádosti o licence na dodatečná množství pro dovoz banánů do nových členských států pro druhé čtvrtletí roku 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 tohoto aktu,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1892/2004 [2] byla přijata přechodná opatření nezbytná pro usnadnění přechodu z režimů existujících v nových členských státech před přistoupením na režim dovozu vycházející ze společné organizace trhu v odvětví banánů v roce 2005. S cílem zajistit zásobování trhu, a to zejména v nových členských státech, je vhodné přechodně stanovit dodatečné množství za účelem vydání dovozních licencí. Toto dodatečné množství musí být spravováno za použití mechanismů a nástrojů, které byly pro správu stávajících celních kvót zavedeny nařízením Komise (ES) č. 896/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství [3].
          (2) Článek 14 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 896/2001 stanovuje, že referenční množství a individuální stropy je možné stanovit pro účely vydávaní dovozních licencí pro tři první čtvrtletí.
          (3) Pro účely určování referenčních množství a individuálních stropů je vhodné, aby se uplatnily stejné procenta jako byly použity na řízení celních kvót A/B a C v nařízení Komise (ES) č. 329/2005 [4] s cílem zajistit dostatečné množství a kontinuitu obchodních toků mezi obchodním a výrobním odvětvím.
          (4) Vzhledem k tomu, že toto nařízení musí být použitelné před začátkem období pro podávání žádostí o licence vztahující se na druhé čtvrtletí roku 2005, je třeba, aby vstoupilo v platnost okamžitě.
          (5) Toto nařízení se musí vztahovat na hospodářské subjekty působící v Evropském společenství, které jsou registrovány v souladu s články 5 a 6 nařízení Komise (ES) č. 1892/2004.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro banány,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V rámci dodatečného množství podle článku 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1892/2004 se směrné množství pro druhé čtvrtletí roku 2005 uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 pro vydávání dovozních licencí pro banány stanoví na 29 % množství stanoveného v článku 4, odst. 2 nařízení (ES) č. 1982/2004 dostupných pro tradiční i netradiční hospodářské subjekty.
          Článek 2
          V rámci dodatečného množství podle článku 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1892/2004 se maximální množství uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001, které může být povoleno v souvislosti s vydáváním dovozních licencí pro banány v druhém čtvrtletí roku 2005 stanoví na:
          a) 29 % zvláštního referenčního množství oznámeného dle článku 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 1892/2004 pro tradiční hospodářské subjekty;
          b) 29 % oznámeného zvláštního přídělu dle čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 1892/2004 pro netradiční hospodářské subjekty.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 328, 30.10.2004, s. 50.
          [3] Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 838/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 52).
          [4] Viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.