Nařízení Komise (ES) č. 332/2005 ze dne 25. února 2005 o platbě náhrad na vývoz do Chorvatska produktů kódu KN 0406, na které se vztahují licence, o něž bylo požádáno před 1. červnem 2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 332/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 332/2005
          ze dne 25. února 2005
          o platbě náhrad na vývoz do Chorvatska produktů kódu KN 0406, na které se vztahují licence, o něž bylo požádáno před 1. červnem 2003
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) S cílem zabránit odklonu obchodu zakázal článek 2 nařízení Komise (ES) č. 951/2003 ze dne 28. května 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a od nařízení (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [2], vyplácet od 1. června 2003 na vývoz do Chorvatska náhrady na vývozní licence pro produkty kódu KN 0406, které mají v kolonce 7 uvedené jiné místo určení než Chorvatsko.
          (2) Nárok na náhradu spojenou s vývozními licencemi, o něž bylo požádáno před dnem použití nařízení, by neměl být dotčen.
          (3) Omezení zavedené článkem 2 nařízení (ES) č. 951/2003 by se proto mělo uplatnit pouze na licence, o něž bylo požádáno od 1. června 2003.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vyplatí se náhrada na vývoz do Chorvatska produktů kódu KN 0406, na které se vztahují licence, o něž bylo požádáno před 1. červnem 2003 a které mají v kolonce 7 uvedeno jiné místo určení než Chorvatsko, spadající do oblasti určení I, jak ji definuje čl. 15 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 [3].
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. června 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 133, 29.5.2003, s. 82. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1948/2003 (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 13).
          [3] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.