Nařízení Komise (ES) č. 335/2005 ze dne 25. února 2005 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 218/2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 335/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 335/2005
          ze dne 25. února 2005
          o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 218/2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 218/2005 ze dne 10. února 2005 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek [1], a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 218/2005, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 22. února 2005 se vydávají do výše 2,985 % požadovaného množství.
          2. Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 218/2005, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne 22. února 2005, se vydávají do výše 0,741 % požadovaného množství.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. února 2005.
          Jeho použitelnost končí dnem 30. června 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 39, 11.2.2005, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.