Nařízení Komise (ES) č. 337/2005 ze dne 25. února 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 337/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 337/2005
          ze dne 25. února 2005,
          kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou [2], a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 2 nařízení (ES) č. 2771/1999 stanoví, že Komise zahajuje nebo pozastavuje nákupy v členském státě, jakmile bylo zjištěno, že se tržní cena v tomto členském státě nacházela po dva týdny za sebou podle případu buď na úrovni, která je nižší, nebo na úrovni, která se rovná 92 % intervenční ceny nebo je vyšší.
          (2) Komise vypracovala poslední seznam členských států, v nichž byla intervence pozastavena, v nařízení Komise (ES) č. 1487/2004 [3]. Tento seznam musí být upraven, aby bral v úvahu nové tržní ceny, které oznámily Itálie, Česká republika, Německo, Slovinsko a Maďarsko podle článku 8 nařízení (ES) č. 2771/1999. Z důvodů jasnosti je vhodné tento seznam nahradit a zrušit nařízení (ES) č. 1487/2004,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nákupy másla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se pozastavují v Belgii, České republice, Dánsku, na Kypru, v Maďarsku, na Maltě, Řecku, Francii, na Slovensku, v Lucembursku, v Nizozemsku, Rakousku, Slovinsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 1487/2004 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1932/2004 (Úř. věst. L 333, 9.11.2004, s. 4).
          [3] Úř. věst. L 273, 21.8.2004, s. 11.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.