Nařízení Komise (ES) č. 341/2005 ze dne 25. února 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94 a nařízení (ES) č. 1458/2003, co se týče maximálního množství, na které se musí vztahovat žádosti na dovozní licence na vepřové maso

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 341/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 341/2005
          ze dne 25. února 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1432/94 a nařízení (ES) č. 1458/2003, co se týče maximálního množství, na které se musí vztahovat žádosti na dovozní licence na vepřové maso
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [1], a zejména na články 11 odst. 1 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 774/94 ze dne 29. března 1994 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, krupičné otruby a jiná rezidua [2], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [3], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1432/94 [4] ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví vepřového masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty a nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa [5] otevřela dovozní kvóty pro vepřové maso a stanovila přesné podmínky pro přístup hospodářských subjektů k uvedeným kvótám.
          (2) Obě dovozní kvóty byly v posledních letech obecně využívány jenom slabě, přičemž poměrně malá maximální množství, na něž smí být podána žádost o licence, mohly být odrazujícím prvkem. Pro usnadnění obchodu s vepřovým masem v rámci obou kvót je třeba zvýšit maximální množství.
          (3) Proto je nutné podle toho změnit nařízení (ES) č. 1432/94 a (ES) č. 1458/2003.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1432/94 se sazba "10 %" nahrazuje "20 %".
          Článek 2
          V čl. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 1458/2003 se sazby "10 %" nahrazují "20 %".
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se na žádosti o licence podané ode dne 1. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1365/2000 (Úř. věst. L 156, 29.6.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 91, 8.4.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 2198/95 (Úř. věst. L 221, 19.9.1995, s. 3).
          [3] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2083/2004 (Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s. 12).
          [5] Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2083/2004.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.