Nařízení Komise (ES) č. 347/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 347/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 347/2005
          ze dne 28. února 2005,
          kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1], a zejména na článek 20a uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle článku 20a nařízení č. 136/66/EHS se na výrobu olivového oleje používaného při výrobě některých konzervovaných potravin poskytuje náhrada. Dle odstavce 6 tohoto článku, aniž je dotčen jeho odstavec 3, stanoví Komise tuto náhradu každé dva měsíce.
          (2) Dle čl. 20a odst. 2 téhož nařízení se tato náhrada stanovuje na základě rozdílu mezi cenami na světovém trhu a na trhu Společenství, přičemž se bere v úvahu dovozní poplatek použitelný pro olivový olej, který spadá pod kód KN 15099000, a faktory používané pro stanovení vývozních náhrad pro ten samý olivový olej v rámci referenčního období. Za referenční období se považuje období dvou měsíců, které předcházejí zahájení platnosti produkční náhrady.
          (3) Při použití výše uvedených kritérií by měly být náhrady stanoveny následujícím způsobem,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro měsíce březen a duben 2005 se výše produkční náhrady uvedená v čl. 20a odst. 2 nařízení č. 136/66/EHS stanoví na 44,00 EUR/100kg.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. února 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.