Nařízení Komise (ES) č. 348/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 348/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 348/2005
          ze dne 28. února 2005,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 6 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [2], stanoví doby platnosti vývozních licencí.
          (2) Snížení intervenčních cen u másla a sušeného odstředěného mléka od 1. července 2005 může vést k nižším cenám na trhu mléka a mléčných výrobků v hospodářském roce 2005/2006.
          (3) S cílem ochránit rozpočet Společenství před nadbytečnými výdaji a zamezit spekulativnímu použití režimu vývozních náhrad v odvětví mléka a mléčných výrobků by se platnost vývozních licencí se stanovením náhrady předem měla preventivně omezit do 30. června 2005.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od článku 6 nařízení (ES) č. 174/1999 jsou vývozní licence se stanovením náhrady předem pro produkty uvedené v písmenech a) až d) uvedeného článku, o něž se požádá po datu vstupu tohoto nařízení v platnost, platné do 30. června 2005.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.