Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 349/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 349/2005
          ze dne 28. února 2005,
          kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky [1], a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Články 3, 4, 6 a 11 rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti [2] stanoví, že členské státy obdrží finanční příspěvek Společenství pro eradikaci chorob v situacích uvedených v uvedených článcích za podmínky, že dodržují určitá pravidla.
          (2) Ustanovení čl. 6 odst. 3 a čl. 11 odst. 5 rozhodnutí 90/424/EHS stanoví, že rozhodnutí týkající se tohoto finančního příspěvku musí stanovit způsobilé výdaje a články 4 a 11 odkazují na ustanovení, především procesní povahy, článku 3.
          (3) Článek 40a rozhodnutí 90/424/EHS stanoví, že výdaje financované podle uvedeného rozhodnutí spravuje přímo Komise v souladu s článkem 148 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [3].
          (4) Nařízení (ES) č. 1258/1999 však nestanoví pravidla týkající se správy těchto prostředků. Rozhodnutí 90/424/EHS navíc stanoví podmínky způsobilosti pro finanční příspěvek Společenství. Tyto podmínky by měly být vyjasněny.
          (5) Z hlediska zjednodušení a dosažení větší průhlednosti finanční správy uvedených prostředků, jakož i z hlediska poskytnutí záruky rovného zacházení s členskými státy a předcházení riziku nadhodnocení zvířat nebo produktů způsobilých pro odškodnění se zdá být odůvodněné další upřesnění a stanovení pravidel pro podávání žádostí o náhradu členskými státy, týkající se zejména lhůty pro platbu vlastníkovi zvířat a produktů a způsobilých hodnot pro financování Společenstvím.
          (6) K zajištění řádné finanční správy je zapotřebí mít co nejrychleji k dispozici informace týkající se tlumení choroby, zejména pravidelné odhady výdajů členských států.
          (7) Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 jsou veterinární a rostlinolékařská opatření prováděná na základě předpisů Společenství financována záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Články 8 a 9 uvedeného nařízení se použijí pro účely finanční kontroly.
          (8) Vzhledem ke zvláštnostem chovu koňovitých a důsledkům, které z toho vyplývají pro potírání chorob, které je postihují, je vhodné vyjmout koňovité z oblasti působnosti tohoto nařízení, aniž tím jsou dotčena ustanovení rozhodnutí 90/424/EHS.
          (9) Je třeba upřesnit koeficient, který má být použit při přepočítání žádostí o náhradu předložených v národní měně ve smyslu čl. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [4].
          (10) V oblasti auditů je zapotřebí upřesnit pravidla, kterými se provádění auditů bude řídit.
          (11) Komise by měla mít možnost upravit lhůty a snížení způsobilých výdajů stanovené v tomto nařízení, pokud členské státy předloží oprávněné důvody týkající se zejména přijetí správních předpisů.
          (12) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast působnosti
          1. Toto nařízení se vztahuje na finanční příspěvky Společenství, které obdrží členské státy na způsobilé výdaje uvedené v článcích 3, 4 a 5 tohoto nařízení, týkající se opatření pro eradikaci chorob, a v situacích uvedených v čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS s výjimkou chorob, které postihují koňovité, čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 uvedeného rozhodnutí.
          2. Aniž je dotčeno přijetí doplňkových kritérií způsobilosti, která mohou být stanovena v rozhodnutích uvedených v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2 a 3 a čl. 11 odst. 4 rozhodnutí 90/424/EHS (dále jen "zvláštní rozhodnutí"), působnost tohoto nařízení lze v rámci těchto rozhodnutí rozšířit na financování dalších opatření, než jsou opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku, a zejména na:
          a) opatření na odškodnění podle čl. 11 odst. 4 písm. a) bod v) rozhodnutí 90/424/EHS v případě očkování;
          b) na provozní výdaje spojené s opatřeními podle čl. 3 odst. 2a a čl. 6 odst. 2 rozhodnutí 90/424/EHS.
          3. Tímto nařízením není dotčena zásada, podle které je způsobilost vzniklých výdajů uhrazených členskými státy pro finanční příspěvek Společenství podmíněna dodržováním pravidel Společenství.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "rychlým a přiměřeným odškodněním": vyplacení do 90 dnů od usmrcení zvířat odškodnění, které odpovídá tržní ceně zvířat;
          b) "tržní cenou": cena, kterou by vlastník býval normálně mohl obdržet za zvíře bezprostředně před tím, než bylo nakaženo nebo usmrceno, vzhledem k jeho fyzickému stavu, jakosti a věku;
          c) "rozumnými výdaji": výdaje vynaložené na nákup vybavení nebo služeb za ceny, které nejsou nepřiměřené vzhledem k tržním cenám, které platily před zjištěním choroby;
          d) "nutnými výdaji": výdaje vynaložené na nákup vybavení nebo služeb uvedených v čl. 3 odst. 2 nebo v čl. 11 odst. 4 písm. a) body i) až iv) a písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS, jejichž povaha a přímá souvislost se způsobilými výdaji vymezenými v článku 3 tohoto nařízení byly prokázány;
          e) "povinným usmrcením": povinná usmrcení v hlášených ohniscích nákazy a pouze ta preventivní usmrcení (kontakt, sousedství, podezření, potlačující očkování), která jsou výslovně nařízena a provedena z důvodů zvláštního zdravotního rizika;
          Definice uvedené v písmenech a) až d) se rovněž použijí v případě povinného zničení vajec.
          Článek 3
          Výdaje způsobilé pro finanční příspěvek Společenství
          Členský stát obdrží finanční příspěvek Společenství na:
          a) rychlé a přiměřené odškodnění vlastníků, kteří museli povinně usmrtit svá zvířata nebo popřípadě povinně zničit vejce podle čl. 3 odst. 2 první a sedmé odrážky a čl. 11 odst. 4 písm. a) bodu i) rozhodnutí 90/424/EHS;
          b) zaplacené provozní výdaje spojené s usmrcením zvířat a povinným zničením kontaminovaných produktů, s očistou a dezinfekcí prostor a s očistou a dezinfekcí, nebo v případě nutnosti zničení kontaminovaného vybavení podle čl. 3 odst. 2 první, druhé a třetí odrážky a čl. 11 odst. 4 písm. a) bodu i) až iv) a písm. b) rozhodnutí 90/424/EHS;
          c) zaplacené výdaje spojené s ostatními opatřeními, která mohou být přijata v rámci a v souladu se zvláštními rozhodnutími o finanční účasti Společenství na těchto opatřeních, zejména pokud jde o výdaje spojené s případnými očkovacími opatřeními.
          Článek 4
          Výpočet maximálního způsobilého odškodnění na jedno zvíře
          1. Jednotková hodnota na zvíře nebo produkt, která se vezme v úvahu pro výpočet finanční účasti Společenství, je omezena na průměrnou jednotkovou hodnotu vypočtenou na základě celkové částky odškodnění za dotčená zvířata nebo produkty, vydělené počtem odpovídajících zvířat nebo produktů. Tato hodnota nepřesáhne:
          a) 900 EUR za jeden usmrcený kus skotu;
          b) 125 EUR za jedno usmrcené prase;
          c) 100 EUR za usmrcenou ovci nebo kozu;
          d) 2,20 EUR za usmrcenou nosnici a 1,20 EUR za usmrceného brojlera;
          e) 0,20 EUR za zničené násadové vejce a 0,04 EUR za zničené konzumní vejce.
          Pokud vypočtená průměrná jednotková hodnota přesahuje stropy stanovené v prvním pododstavci a pokud tržní ceny sdělené členským státem podle čl. 6 odst. 1 a zjištění odhalená během auditů uvedených v článku 10 to odůvodňují, vezme Komise za základ výpočtu účasti Společenství vypočtenou hodnotu.
          2. Stropy uvedené v odstavci 1 jsou aktualizovány nebo doplňovány Komisí pro celou jednu kategorii zvířat nebo její část a pro dotčené produkty s ohledem na vývoj tržních podmínek, a zejména míru inflace.
          Článek 5
          Výpočet příspěvku Společenství na provozní výdaje
          1. Finanční příspěvek Společenství na výdaje uvedené v čl. 3 písm. b) a c) se vztahuje pouze na nutné a přiměřené výdaje týkající se způsobilých výdajů uvedených v příloze I.
          2. Při výpočtu částky finančního příspěvku Společenství musí být z výdajů předložených členským státem vyloučeny zejména tyto výdaje:
          a) daň z přidané hodnoty a jiné daně;
          b) odměny zaměstnanců veřejné správy;
          c) výdaje spojené s používáním veřejného vybavení, zejména dopravních prostředků, vyjma spotřebitelných věcí;
          d) odškodnění za jiná než povinná usmrcení;
          e) odškodnění poskytovaná zároveň s jinou podporou Společenství, jako je porážková prémie, v rozporu s pravidly Společenství;
          f) odškodnění spojená se zničením nebo renovací hospodářských budov, náklady na infrastrukturu a náklady spojené s hospodářskými ztrátami a nezaměstnaností způsobenými výskytem choroby nebo zákazem repopulace.
          Článek 6
          Informace předcházející udělení finančního příspěvku Společenství
          1. Pokud na území členského státu nastane některá ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1, tento členský stát do 30 dnů od úředního potvrzení prvního ohniska nákazy uvědomí Komisi o kategoriích dotčených zvířat nebo produktů a zjištěných tržních cenách odpovídajících každé z těchto kategorií.
          2. Nejpozději dva měsíce po úředním potvrzení prvního ohniska nákazy a následně každé dva měsíce předá členský stát, a to ve formě elektronického souboru a v podobě uvedené v příloze IIa, následující základní informace o nákladech na odškodnění: počet usmrcených zvířat podle kategorie, popřípadě počet zničených vajec a celkovou částku odškodnění již udělených pro každou kategorii.
          3. Nejpozději tři měsíce po úředním potvrzení prvního ohniska nákazy a následně každé dva měsíce předá členský stát, a to ve formě elektronického souboru a v podobě uvedené v příloze IIb, následující základní informace o provozních nákladech: částky vynaložené na usmrcení, přepravu a zničení kadáverů, vajec a mléka, očistu, dezinfekci a dezinsekci hospodářství, zničení krmiv a případně i vybavení.
          Článek 7
          Podmínky výplaty a doklady
          1. Finanční příspěvek Společenství podle článku 3 se vyplácí na základě:
          a) úřední žádosti o náhradu a k ní připojené finanční zprávy podle odstavce 2 tohoto článku;
          b) dokladů uvedených v příloze V, které dokládají náklady na různá opatření, pro která je žádáno o příspěvek Společenství;
          c) epizootologické zprávy o každém hospodářství, jehož zvířata byla usmrcena a zničena;
          d) popřípadě výsledků auditů uvedených v článku 10.
          Doklady uvedené v písmenu b) a všechny náležité informace, včetně informací obchodní povahy, musí být na požádání k dispozici Komisi pro audit, který bude provádět na místě.
          2. Část "přiměřené odškodnění" finanční zprávy uvedené v odst. 1 písm. a) se předloží ve formě elektronického souboru podle přílohy III ve lhůtě 60 kalendářních dnů od data oznámení zvláštního rozhodnutí o zřízení finančního příspěvku.
          Část "provozní náklady" finanční zprávy uvedené v odst. 1 písm. a) se předloží ve formě elektronického souboru podle přílohy IV ve lhůtě šesti měsíců od data zjištění posledního ohniska nákazy.
          Komise může prodloužit lhůty stanovené v prvním a druhém pododstavci, pokud členské státy předloží objektivní a oprávněné důvody.
          3. Členské státy přijmou v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy opatření nutná:
          a) k tomu, aby se ujistily o skutečném a řádném průběhu operací financovaných za účelem eradikace choroby;
          b) pro předcházení nesrovnalostem a jejich postihování;
          c) pro opětovné nabytí částek vyplacených v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalosti;
          d) pro poskytnutí rychlého a přiměřeného odškodnění vlastníků uvedených v čl. 3 písm. a);
          e) k tomu, aby se předem připravily podmínky pro mobilizaci a veřejný nákup služeb a způsobilého vybavení, které jsou nezbytné pro řešení krizových situací, zejména pokud jde o usmrcování zvířat, převoz, ničení kadáverů, vajec a produktů, očistu a dezinfekci, za účelem řádné finanční správy svých vlastních výdajů.
          Na žádost Komise informují členské státy Komisi o opatřeních, které za tímto účelem přijaly.
          4. Úřední žádost o náhradu musí vždy obsahovat informace o průběhu vnitrostátních správních a soudních řízení, která se týkají financovaných operací, a zejména o neuzavřených případech, dotčených finančních částkách a důvodech těchto řízení.
          Článek 8
          Přepočítací koeficient
          Přepočítací koeficient, který se použije na žádosti o náhradu předložené v národní měně ve smyslu čl. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2799/98 v průběhu měsíce "n", je přepočítací koeficient desátého měsíce "n+1" nebo první předcházející den, pro který je koeficient k dispozici.
          Článek 9
          Snížení způsobilých výdajů
          1. Nedodržení lhůt, které jsou stanoveny v článku 6, příslušnými orgány může mít za následek snížení způsobilých výdajů až o 5 % v závislosti na kvalitě shromážděných informací a rozsahu hlášené nákazy.
          2. Zpoždění při plnění lhůt pro předložení stanovených v čl. 7 odst. 2 má za následek snížení finančního příspěvku Společenství o 25 % za každý kalendářní měsíc zpoždění.
          3. Pokud příslušné orgány vyplatí odškodné po lhůtě uvedené v čl. 2 písm. a), uplatní se tato pravidla:
          a) snížení způsobilých výdajů o 25 %, jsou-li platby uskutečněny mezi 91. a 105. dnem po usmrcení zvířat a/nebo zničení vajec;
          b) snížení způsobilých výdajů o 50 %, jsou-li platby uskutečněny mezi 106. a 120. dnem po usmrcení zvířat a/nebo zničení vajec;
          c) snížení způsobilých výdajů o 75 %, jsou-li platby uskutečněny mezi 121. a 135. dnem po usmrcení zvířat a/nebo zničení vajec;
          d) snížení způsobilých výdajů o 100 %, jsou-li platby uskutečněny více než 135 dnů po usmrcení zvířat a/nebo zničení vajec.
          Komise však může použít odlišné měřítko a/nebo nižší či nulovou míru snížení, pokud členské státy předloží objektivní a oprávněné důvody.
          4. V případě námitky příjemců vůči náhradě jsou lhůty uvedené v odstavci 3 pro dotyčné případy pozastaveny.
          Článek 10
          Audity
          Komise může ve spolupráci s příslušnými orgány provádět audity týkající se provádění opatření uvedených v článku 3 a čl. 7 odst. 3, způsobilosti souvisejících výdajů a audity na místě v členském státě.
          Cílem auditů mohou být zejména kontroly dokladů a soulad finančních podkladů týkajících se cen, počtu, věku a hmotnosti zvířat, dne snůšky vajec, nových faktur, evidenčních záznamů hospodářství a poukázek na převzetí a na přepravu.
          Článek 11
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. února 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
          [2] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Způsobilé výdaje uvedené v čl. 5 odst. 1
          1. Výdaje spojené s povinným usmrcením zvířat:
          a) platy a odměny osob speciálně zaměstnaných za účelem usmrcení;
          b) výdaje na spotřebitelné věci a zvláštní vybavení používané pro usmrcení;
          c) nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu zvířat do místa usmrcení.
          2. Výdaje spojené se zničením kadáverů a/nebo vajec:
          a) zpracování kadáverů: nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu kadáverů a/nebo vajec do kafilérie, zpracování kadáverů a/nebo vajec v kafilérii, spotřebitelné věci a zvláštní vybavení používané pro zničení vajec a zničení moučky;
          b) zahrabání: speciálně zaměstnané osoby, nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu a zahrabání kadáverů a/nebo vajec, a prostředky použité pro dezinfekci hospodářství;
          c) spalování, případně na místě: speciálně zaměstnané osoby, hořlaviny nebo jiné použité materiály, nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu kadáverů a/nebo vajec, a prostředky použité pro dezinfekci hospodářství.
          3. Výdaje spojené s očistou [1], dezinfekcí [1] a dezinsekcí hospodářství:
          a) prostředky použité pro očistu, dezinfekci a dezinsekci;
          b) platy a odměny speciálně zaměstnaných osob.
          4. Výdaje spojené se zničením kontaminovaného krmiva [1] a/nebo mléka [1]:
          a) odškodné ve výši kupní ceny krmiv a/nebo mléka;
          b) nákup služeb nebo nájem vybavení pro přepravu a zničení krmiv a/nebo mléka.
          5. Výdaje spojené s odškodněním ve výši tržní hodnoty za zničení kontaminovaného vybavení [1].
          6. V rámci očkování mohou způsobilé výdaje zahrnovat platy a odměny speciálně zaměstnaných osob, spotřebitelné věci a zvláštní vybavení používané pro očkování, popřípadě nákup očkovacích látek členským státem v případě, že Společenství nebude schopno dodat očkovací látky nezbytné pro eradikaci choroby.
          [1] Nepoužije se v případě katarální horečky ovcí.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II a
          Druh zvířete nebo produktu | Počet | Odškodnění (v národní měně) |
          | | |
          | | |
          | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II b
          Druh opatření | Částka (v národní měně) |
          Usmrcení | |
          —kadáverů | … |
          —vajec | … |
          —mléka | … |
          —kadáverů | … |
          —vajec | … |
          —mléka | … |
          Zničení krmiv | |
          Zničení vybavení | |
          Očista | |
          Dezinfekce/dezinsekce | |
          Celkem: | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Žádost o příspěvek na odškodnění za náklady spojené s povinně usmrcenými zvířaty a povinně zničenými vejci
          Číslo ohniska nákazy | Kontakt s ohniskem nákazy | Jiné | Identifikační číslo hospodářství: | Chovatel | Lokalizace hospodářství | Vlastník zvířat | Datum usmrcení | Usmrcení | Způsob zničení | Hmotnost zjištěná v den zničení | Počet zvířat podle kategorie | Částka vyplacená na kategorii | Jiné náklady zaplacené přímo chovateli(bez HDP) | Celkové odškodnění(bez DPH) | Datum vyplacení |
          | | | | Příjmení | Jméno | | Příjmení | Jméno | | Statek | Jatky | Kafilérie | Spálení na místě | Jiné (upřesnit) | | prasnice | kanci | selata | prasata | prasnice | kanci | selata | prasata | | | |
          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          Číslo ohniska nákazy | Kontakt s ohniskem nákazy | Jiné | Identifikační číslo hospodářství: | Chovatel | Lokalizace hospodářství | Vlastník zvířat | Datum usmrcení | Usmrcení | Způsob zničení | Hmotnost zjištěná v den zničení | Počet zvířat podle kategorie | Částka vyplacená na kategorii | Jiné náklady zaplacené přímo chovateli(bez HDP) | Celkové odškodnění(bez DPH) | Datum vyplacení |
          | | | | Příjmení | Jméno | | Příjmení | Jméno | | Statek | Jatky | Kafilérie | Spálení na místě | Jiné (upřesnit) | | Krávy | jalovice | telata | býci | krávy | jalovice | telata | býci | | | |
          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          Číslo ohniska nákazy | Kontakt s ohniskem nákazy | Jiné | Identifikační číslo hospodářství: | Chovatel | Lokalizace hospodářství | Vlastník zvířat | Datum usmrcení | Usmrcení | Způsob zničení | Hmotnost zjištěná v den zničení | Počet zvířat podle kategorie | Částka vyplacená na kategorii | Jiné náklady zaplacené přímo chovateli(bez DPH) | Celkové odškodnění(bez DPH) | Datum vyplacení |
          | | | | Příjmení | Jméno | | Příjmení | Jméno | | Statek | Jatky | Kafilérie | Spálení na místě | Jiné(upřesnit) | | ovce | kozy | ostatní | ovce | kozy | ostatní | | | |
          | | | | | | | | | | | | | | | | bahnice | beran | jehně | kozy | kozel | kůzle | | bahnice | beran | jehně | kozy | kozel | kůzle | | | | |
          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          Číslo ohniska nákazy | Kontakt s ohniskem nákazy | Jiné | Identifikační číslo hospodářství: | Chovatel | Lokalizace hospodářství | Vlastník zvířat | Datum usmrcení | Usmrcení | Způsob zničení | Hmotnost zjištěná v den zničení | Počet zvířat podle kategorie | Částka vyplacená na kategorii | Jiné náklady zaplacené přímo chovateli(bez DPH) | Celkové odškodnění(bez DPH) | Datum vyplacení |
          | | | | Příjmení | Jméno | | Příjmení | Jméno | | Statek | Jatky | Kafilérie | Spálení na místě | Jiné(upřesnit) | | slepice | drůbež | ostatní | slepice | drůbež | ostatní | | | |
          | | | | | | | | | | | | | | | | nosnice | brojlery | chovné slepice | kachny | husy | krůty | | nosnice | brojlery | chovné slepice | kachny | husy | krůty | | | | |
          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          Číslo ohniska nákazy | Kontakt s ohniskem nákazy | Jiné | Identifikační číslo hospodářství: | Chovatel | Lokalizace hospodářství | Vlastník zvířat | Datum zničení | Zničení | Způsob zničení | Hmotnost zjištěná v den zničení | Počet vajec podle kategorie | Částka vyplacená na kategorii | Jiné náklady zaplacené přímo chovateli(bez DPH) | Celkové odškodnění(bez DPH) | Datum vyplacení |
          | | | | Příjmení | Jméno | | Příjmení | Jméno | | Statek | Ostatní | Kafilérie | Spálení na místě | Jiné(upřesnit) | | slepice | drůbež | ostatní | slepice | drůbež | ostatní | | | |
          | | | | | | | | | | | | | | | | nosnice | brojlery | chovné slepice | kachny | husy | krůty | | nosnice | brojlery | chovné slepice | kachny | husy | krůty | | | | |
          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          "Jiné náklady", které byly vynaloženy, vyjádřené v národní měně, bez DPH (vyjma odškodnění ve výši hodnoty zvířat a/nebo vajec) |
          Č. hospodářství | Druh opatření |
          Usmrcení | Zničení kadáverů (přeprava a zpracování) | Zničení vajec (přeprava a zpracování) | Očista a dezinfekce/dezinsekce (platy a prostředky) | Krmiva a mléko (odškodnění a zničení) | Vybavení (odškodnění a zničení) |
          | | | | | | |
          | | | | | | |
          | | | | | | |
          | | | | | | |
          Celkem | | | | | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Doklady, které musí být na požádání předloženy příslušným orgánem, jenž je kontrolován
          V rámci kontroly se za doklady podle čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení považují:
          I. DOKLADY SPOJENÉ S ODŠKODNĚNÍM CHOVATELŮ
          1. důkazy o zaplacení příjemci (potvrzení o platbě),
          2. protokol o ocenění odškodňovaných zvířat a produktů,
          3. úřední příkazy k usmrcení zvířat,
          4. doklady o přepravě zvířat (výjimka, přepravovaná kategorie, osvědčení o uskutečnění),
          5. podrobnosti o složení stáda (skotu) v den usmrcení podle systému identifikace a registrace skotu (elektronický seznam),
          6. laboratorní odběry a výsledky,
          7. epizootologická šetření,
          8. zápisy z veterinárních inspekcí provedených v týdnech, které předcházely usmrcení zvířat,
          9. doklady o hmotnosti zvířat na jatkách,
          10. doklady o hmotnosti kadáverů při zničení,
          11. úřední osvědčení o zničení zvířat a produktů, na které bylo poskytnuto odškodnění, jakož i odpovídající faktury subjektu, který zničení provedl,
          12. původní evidenční záznamy hospodářství,
          13. v případě potřeby seznam všech tržních vykoupení nebo vykoupení kvůli problému s dobrými životními podmínkami zvířat během epizootie,
          14. kopie žádostí o prémie požadované příjemcem na běžný hospodářský rok ke dni usmrcení,
          15. povolení přemístit zvířata z hospodářství během posledních šesti měsíců před usmrcením,
          16. výkazy o produkci mléka,
          17. potvrzení o původu zvířete (připadá-li to v úvahu),
          18. kopie faktur týkajících se nabývání a náhrady usmrcených zvířat a kopie faktur za koupi/prodej během posledních tří měsíců před usmrcením.
          II. DOKLADY SPOJENÉ S NÁKLADY UVEDENÝMI V PŘÍLOZE I
          Doklady spojené s operacemi a nákupem zboží a služeb uvedených v příloze I.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.