Nařízení Komise (ES) č. 353/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. března 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 353/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 353/2005
          ze dne 28. února 2005,
          kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. března 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.
          (2) Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.
          (3) Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.
          (4) Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.
          (5) S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.
          (6) Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. února 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Kód KN | Zboží | Dovozní clo(EUR/t) |
          10011000 | pšenice tvrdá vysoké kvality | 0,00 |
          střední kvality | 0,00 |
          nízké kvality | 8,17 |
          10019091 | pšenice měkká, k setí | 0,00 |
          ex10019099 | pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí | 0,00 |
          10020000 | žito | 37,42 |
          10051090 | kukuřice k setí, ne hybridní | 56,64 |
          10059000 | kukuřice, ne k setí | 56,64 |
          10070090 | čirok – zrna, ne hybridy k setí | 37,42 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Prvky výpočtu cel
          období od 15.2.2005– 25.2.2005
          1. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          Burzovní záznamy | Minneapolis | Chicago | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis |
          Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti) | HRS2 (14 %) | YC3 | HAD2 | střední kvalita | nízká kvalita | US barley 2 |
          Cenový záznam (EUR/t) | 109,29 | 61,02 | 152,92 | 142,92 | 122,92 | 93,67 |
          Prémie – záliv (EUR/t) | 48,80 | 13,44 | — | | | — |
          Prémie – Velká jezera (EUR/t) | — | — | — | | | — |
          2. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 29,51 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: — EUR/t.
          Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96: | 0,00 EUR/t (HW 2)0,00 EUR/t (SRW 2). |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.