Nařízení Komise (ES) č. 356/2005 ze dne 1. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 356/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 356/2005
          ze dne 1. března 2005,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [1], a zejména na čl. 5 písm. c) a čl. 20a odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Je nezbytná kontrola a inspekce rybolovných činností, zejména některých technických opatření k zachování zdrojů, které mimo jiné určují velikost ok, omezení období rybolovu a jiné znaky pasivních lovných zařízení. K tomuto účelu je třeba, aby bylo snadné identifikovat a kontrolovat lovná zařízení používaná rybářskými plavidly. Ve snaze zajistit soulad s těmito požadavky je třeba stanovit prováděcí pravidla pro označování a identifikaci některých lovných zařízení používaných ve vodách Společenství.
          (2) Ke správnému provádění tohoto nařízení je vhodné, aby bylo zakázáno používání lovných zařízení, které nesplňují požadavky v něm stanovené, a aby se na plavidlech nesměla nacházet zařízení, která nesplňují některá ustanovení tohoto nařízení.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          OBECNÁ USTANOVENÍ
          Článek 1
          Předmět
          Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky.
          Článek 2
          Oblast působnosti
          1. Toto nařízení se vztahuje na rybolov ve vodách Společenství.
          2. Toto nařízení se nevztahuje do vzdálenosti 12 námořních mil naměřených od základních linií pobřežních členských státu.
          Článek 3
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se:
          a) "pasivním zařízením" rozumí:
          i) dlouhé lovné šňůry,
          ii) tenatové sítě na chytání ryb za žábry, tenatové sítě, třístěnné tenatové sítě, unášené tenatové sítě, které se mohou skládat z jedné nebo více oddělených sítí, jež jsou vybaveny horními, spodními a spojovacími lany a mohou být opatřeny kotvícím, plovoucím a navigačním zařízením;
          b) "vlečnými sítěmi s výložníky" rozumí vlečné sítě, které jsou vlečeny pomocí výložníků na bocích lodě.
          Článek 4
          Zákaz
          1. Při rybolovu s pasivním zařízením se zakazuje používat bóje a vlečné sítě s výložníky, které nejsou označeny a identifikovatelné v souladu s tímto nařízením.
          2. Je zakázáno, aby se na plavidle nacházely:
          a) výložníky vlečných sítí s výložníky, na nichž nejsou vyznačena vnější evidenční písmena a číslice podle článku 5;
          b) pasivní zařízení, které není opatřeno štítkem podle článku 7;
          c) bóje, které nejsou označeny podle článku 10.
          KAPITOLA II
          VLEČNÉ SÍTĚ S VÝLOŽNÍKY
          Článek 5
          Povinnosti vztahující se k vlečným sítím s výložníky
          Velitel rybářského plavidla nebo zástupce velitele zajistí, aby na každém výložníku vlečné sítě s výložníky, který se nachází na plavidle nebo je používán k rybolovu, byla jasně vyznačena vnější evidenční písmena a číslice plavidla, ke kterému patří, a to buď přímo na každém výložníku nebo na jeho patce.
          KAPITOLA III
          PASIVNÍ ZAŘÍZENÍ
          Článek 6
          Povinnosti vztahující se k pasivnímu zařízení
          Velitel rybářského plavidla nebo zástupce velitele zajistí, aby každé pasivní zařízení, které se nachází na plavidle nebo je používané k rybolovu, bylo jasně označené a identifikovatelné v souladu s touto kapitolou.
          Článek 7
          Vyznačení identifikace
          Na každém pasivním zařízení používaném k rybolovu se trvale vyznačí vnější evidenční písmena a číslice, která jsou vyznačena na trupu plavidla, k němuž zařízení patří:
          a) na štítek připevněný k první horní řadě na obou koncích každého pasivního zařízení;
          b) u pasivních zařízení, jejichž délka přesahuje 1 námořní míli, na štítek připevněný k první horní řadě pasivního zařízení v pravidelných odstupech nepřevyšujících 1 námořní míli tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce vyšší než 1 námořní míli nezůstala neoznačena.
          Článek 8
          Štítky
          1. Každý štítek musí být:
          a) vyroben z odolného materiálu;
          b) bezpečně připevněn k zařízení;
          c) široký alespoň 65 milimetrů;
          d) dlouhý alespoň 75 milimetrů.
          2. Písmena a číslice vyznačené na štítku nesmějí být smazány, pozměněny nebo být nečitelné.
          KAPITOLA IV
          BÓJE
          Článek 9
          Povinnosti vztahující se k bójím
          Velitel rybářského plavidla nebo zástupce velitele zajistí, aby ke každému pasivnímu zařízení používanému k rybolovu byly připevněny dvě koncové signální bóje a vnitřní signální bóje, vybavené v souladu s přílohou, a rozmístěny podle této kapitoly.
          Článek 10
          Vyznačení identifikace
          1. Na každé koncové a vnitřní signální bóji se trvale vyznačí vnější evidenční písmena a číslice, které jsou vyznačeny na trupu plavidla, ke kterému patří, takto:
          a) písmena a číslice musejí být vyznačena co nejvýše nad vodní hladinou tak, aby byla jasně viditelná;
          b) barvou kontrastující s povrchem, na kterém jsou vyznačeny.
          2. Písmena a číslice vyznačené na signální bóji nesmějí být smazány, pozměněny nebo být nečitelné.
          Článek 11
          Lana
          1. Lana spojující bóje s pasivním zařízením musejí být z materiálů, který je schopen se ponořit, nebo musejí být zatížena.
          2. Lana spojující koncové signální bóje s každým zařízením jsou připevněna na konec tohoto zařízení.
          Článek 12
          Koncové signální bóje
          1. Koncové signální bóje jsou rozmístěny tak, aby bylo možné kdykoli určit koncové body zařízení.
          2. Stožár každé koncové signální bóje je vysoký alespoň 1,5 metru od hladiny moře, měřeno od vrchní části plováku.
          3. Koncové signální bóje jsou zbarvené, ale nesmějí být červené nebo zelené.
          4. Na každé koncové signální bóji se musí nacházet:
          a) jedna nebo dvě obdélníkové vlajky, jejichž strana má rozměr alespoň 40 centimetrů; je-li nutné umístit na jednu bóji dvě vlajky, jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti alespoň 20 centimetrů; první vlajka je umístěna od vodní hladiny ve vzdálenosti alespoň 80 centimetrů; vlajky ukazující konce té samé sítě jsou stejné velikosti a stejné barvy, ale nesmějí být bílé;
          b) jedno nebo dvě žlutá světla, která každých pět sekund zablesknou (F1 Y5s) a jsou viditelná na vzdálenost alespoň dvou námořních mil;
          c) koncová značka na vrcholu bóje, která má tvar koule o průměru alespoň 25 centimetrů a je označena jedním nebo dvěma svítivými proužky, jež nesmějí být červené nebo zelené barvy a musejí být alespoň 6 centimetrů široké. Na označení vrcholu bóje lze použít radarový odražeč ve tvaru koule;
          d) radarový odražeč vydávající signál alespoň do vzdálenosti dvou námořních mil.
          Článek 13
          Připevnění koncových signálních bójí
          Koncové signální bóje musejí být připevněny k pasivnímu zařízení takto:
          a) bóje v západním úseku (tj. polovina kruhu buzoly od jihu přes západ k severu včetně) musí být vybavena dvěma vlajkami, dvěma svítivými proužky, dvěma světly a štítkem podle článku 8.
          b) bóje ve východním úseku (tj. polovina kruhu buzoly od severu přes východ k jihu včetně) musí být vybavena jednou vlajkou, jedním svítivým proužkem, jedním světlem a štítkem podle článku 8.
          Štítek musí obsahovat údaje uvedené v článku 10.
          Článek 14
          Vnitřní signální bóje
          1. Vnitřní signální bóje jsou umístěny na pasivním zařízení, jehož délka přesahuje 1 námořní míli.
          2. Vnitřní signální bóje jsou umístěny ve vzdálenosti nepřesahují 1 námořní míli tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce přesahující 1 námořní míli nezůstala neoznačená.
          3. Vnitřní signální bóje nesou stejné znaky jako koncová signální bóje ve východním úseku, s výjimkou těchto znaků:
          a) vlajky jsou bílé;
          b) radarovým odražečem vydávajícím signál od vzdálenosti alespoň dvou námořních mil je opatřena každá pátá vnitřní signální bóje.
          KAPITOLA V
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 15
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. března 2005.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ZNAKY KONCOVÝCH A VNITŘNÍCH SIGNÁLNÍCH BÓJÍ
          KONCOVÁ ZNAČKA
          RADAROVÝ ODRAŽEČ VE
          TVARU KOULE
          SVÍTIVÝ PROUŽEK
          ŽLUTÁ SVĚTLA
          OBDÉLNÍKOVÉ
          VLAJKY
          PLOVÁK
          VODNÍ HLADINA
          STABILIZAČNÍ ZÁVAŽÍ
          STOŽÁR VYSOKÝ
          ALESPOŇ 1,5 METRU
          OD VRCHNÍ ČÁSTI
          PLOVÁKU
          ZÁPADNÍ SIGNÁLNÍ BÓJE
          VNITŘNÍ BÓJE
          VÝCHODNÍ SIGNÁLNÍ BÓJE
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.