Nařízení Komise (ES) č. 359/2005 ze dne 2. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 359/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 359/2005
          ze dne 2. března 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu [1], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 7 nařízení (ES) č. 2826/2000 stanoví, že jestliže neexistují informační programy uvedené v čl. 2 písm. c) daného nařízení a předkládané oborovými nebo mezioborovými organizacemi, sestaví dotčený členský stát seznam úkolů a vybere subjekt, který pověří prováděním programu, na jehož financování se zaváže podílet.
          (2) Termíny pro předkládání programů členskými státy v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2826/2000 jsou stanoveny v článku 8 nařízení Komise (ES) č. 94/2002 [2]. Měly by být uvedeny v soulad s termíny pro předkládání programů navrhovaných oborovými a mezioborovými organizacemi, jež jsou stanoveny v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 94/2002.
          (3) Termíny stanovené v článku 7 nařízení (ES) č. 2826/2000 pro rozhodnutí Komise o programech by měly být uvedeny v soulad s termíny stanovenými v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 94/2002 pro rozhodnutí Komise o programech navržených oborovými nebo mezioborovými organizacemi. Uvedená rozhodnutí by měla být přijata v souladu s čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 2826/2000.
          (4) Nařízení (ES) č. 94/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem vyjádřeným na schůzi Smíšeného řídicího výboru pro propagaci zemědělských produktů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 94/2002 se mění takto:
          1. V článku 7 se odstavec 3 mění takto:
          a) první pododstavec se nahrazuje tímto:
          "Po kontrole revidovaných programů uvedených v čl. 6 odst. 3 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 2826/2000 rozhodne Komise postupem podle čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení a nejpozději do 31. května nebo 15. prosince, které programy může spolufinancovat v rámci předběžných rozpočtů uvedených na seznamu v příloze III tohoto nařízení.";
          b) v druhém pododstavci se zrušuje první věta.
          2. Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          V případě použití článku 7 nařízení (ES) č. 2826/2000 se prozatímní seznam programů předkládá Komisi nejpozději do 15. března a 30. září každého roku.
          Komise postupem podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 2826/2000 rozhodne nejpozději do 31. května a 15. prosince téhož roku, které programy může spolufinancovat v rámci předběžných rozpočtů uvedených v příloze III tohoto rozhodnutí."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2060/2004 (Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 3).
          [2] Úř. věst. L 17, 19.1.2002, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1803/2004 (Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 4).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.