Nařízení Rady (ES) č. 377/2005 ze dne 4. března 2005, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 72/2005 o dočasném zrušení preferenčního cla a znovuzavedení sazby společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů (standardních) pocházejících ze Západního břehu Jordánu a z pásma Gazy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 377/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 377/2005
          ze dne 4. března 2005,
          kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 72/2005 o dočasném zrušení preferenčního cla a znovuzavedení sazby společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů (standardních) pocházejících ze Západního břehu Jordánu a z pásma Gazy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru a Maroka, jakož i ze Západního břehu Jordánu a z pásma Gazy [1], a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě rozhodnutí Rady 2005/4/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy Západního břehu Jordánu a pásma Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou [2], není od 1. ledna 2005 nadále nezbytné stanovit minimální vstupní ceny růží a karafiátů dovezených ze Západního břehu Jordánu a z pásma Gazy, neboť na veškeré dovozy v rámci celní kvóty se vztahuje režim preferenčních cel.
          (2) Tyto ceny však byly vypočítány a výpočty vedly k přijetí nařízení Komise (ES) č. 72/2005 [3].
          (3) Proto je nezbytné znovu uplatňovat preferenční clo zavedené na základě nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 [4].
          (4) Nařízení (ES) č. 72/2005 by proto mělo být zrušeno s účinností ode dne jeho vstupu v platnost a úhradu cel vybíraných na základě uvedeného nařízení lze provádět v souladu s ustanoveními nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [5], a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [6].
          (5) Komise musí přijmout tato opatření v mezidobí schůzí Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 72/2005 se zrušuje s účinností ode dne 18. ledna 2005.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. března 2005
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 4.
          [3] Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 13.
          [4] Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2279/2004 (Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 38).
          [5] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [6] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.