Nařízení Komise (ES) č. 381/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizacíText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 381/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 381/2005
          ze dne 7. března 2005,
          kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro leteckou bezpečnost [1], a zejména na čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1592/2002 bylo provedeno nařízením Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. zaří 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací [2].
          (2) Současný text bodu 21.A.163 c) přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003 o právu organizace oprávněné k výrobě vydat pro výrobky osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář EASA 1) umožňuje odchylné výklady a neodráží původní úmysl, tj. svěřit toto právo organizacím oprávněným k výrobě výrobků.
          (3) Nařízení (ES) č. 1702/2003 proto musí být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená za tímto účelem v této směrnici jsou založena na stanovisku Evropské agentury pro leteckou bezpečnost [3] v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002.
          (5) Opatření stanovená za tímto účelem v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru, který se zřizuje dle článku 54 nařízení (ES) č. 1592/2002,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V bodě 21A.163 c) přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003 se zrušují slova "podle bodu 21A.307".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. března 2005.
          Za Komisi
          Jacques Barrot
          místopředseda Komise
          [1] Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.
          [3] Stanovisko č. 1/2004, 24.2.2004.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.