Nařízení Komise (ES) č. 382/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 382/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 382/2005
          ze dne 7. března 2005,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy [1], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [2], a zejména na čl. 71 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Jelikož bylo nařízení Rady (ES) č. 603/95 [3] nahrazeno nařízením 1782/2003, je třeba přijmout nová prováděcí pravidla. Nařízení Komise (ES) č. 785/1995 ze dne 6. dubna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy [4], se tudíž zrušuje.
          (2) V zájmu jasnosti je třeba podat definice určitých pojmů.
          (3) S ohledem na kritéria uvedená v článku 9 nařízení (ES) č. 1786/2003 by měla být stanovena minimální jakost dotyčných produktů vyjádřená pomocí obsahu vlhkosti a proteinů. S ohledem na obchodní zvyklosti by měl být obsah vlhkosti rozlišen podle určitých výrobních postupů.
          (4) Krmiva pěstovaná na plochách, na něž již byla poskytnuta podpora podle hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003, by měla být v souladu s nařízením (ES) č. 1786/2003 vyloučena z režimu podpor.
          (5) Podle článku 13 nařízení (ES) č. 1786/2003 zavedou členské státy režim kontrol, na jehož základě bude možné u každého zpracovatelského podniku nebo každého nákupčího krmiva k sušení ověřit, zda dodržuje podmínky stanovené v uvedeném nařízení. Za účelem usnadnění takových kontrol a zabezpečení plnění podmínek nároku na podporu by zpracovatelské podniky a nákupčí krmiva k sušení měli podléhat schvalovacímu řízení. Ze stejného důvodu by měly být přesně stanoveny údaje, které musí být obsaženy v žádostech o podporu, v účetních záznamech o zásobách a v prohlášeních o dodávkách zpracovatelských podniků. Rovněž je nutno upřesnit, jaké další doklady je nutno předkládat.
          (6) Dodržování požadavků na jakost sušeného krmiva musí podléhat přísné kontrole založené na pravidelném odběru vzorků konečných produktů, které opouštějí podnik. V případech, kdy jsou tyto produkty smíchány s jinými látkami, musí být vzorky odebrány před smícháním.
          (7) Pro ověření shody mezi množstvím výchozích surovin dodaných do podniků a množstvím sušených krmiv, které podniky opouští, je třeba, aby tyto podniky soustavně vážily veškeré krmivo určené ke zpracování a stanovovaly jeho obsah vlhkosti.
          (8) Ve snaze usnadnit uvádění krmiv ke zpracování na trh a pro umožnění příslušným orgánům provádět kontroly nezbytné k ověření nároku na podporu je třeba, aby byly smlouvy mezi zpracovatelskými podniky a zemědělci uzavřeny před dodávkou krmných surovin a aby byly uloženy u příslušných orgánů do určitého data, aby orgány znaly očekávaný objem produkce. Pro tyto účely musí být smlouvy uzavřeny písemně, musí v nich být uvedeno datum uzavření smlouvy, doba platnosti smlouvy (hospodářský rok), jména a adresy smluvních stran, povaha produktů ke zpracování a přesné označení zemědělského pozemku, na kterém bylo krmivo určené ke zpracování vypěstováno.
          (9) V určitých případech se smlouvy nepoužijí a zpracovatelské podniky musí vypracovat prohlášení o dodávkách podle podmínek, které se vztahují na smlouvy.
          (10) K zajištění jednotného uplatňování režimu podpor by měla být vymezena pravidla pro jejich vyplácení.
          (11) Nařízení (ES) č. 1786/2003 stanoví pro každou etapu výrobního procesu řadu kontrol, včetně návaznosti na integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení (ES) č. 1782/2003. Kontroly zaměřené na identifikaci příslušných zemědělských pozemků by měly být spojeny s kontrolami prováděnými v rámci tohoto systému.
          (12) Jelikož se jedná o režim podle přílohy V nařízení (ES) č. 1782/2003, provádějí příslušné orgány, ve snaze zabránit neoprávněnému poskytnutí podpory, křížové kontroly zemědělských pozemků uvedených ve smlouvách a/nebo v prohlášeních, jakož i pozemků, jež producenti uvedli ve svých jednotných žádostech o podporu.
          (13) S cílem zajistit dodržování podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 1786/2003 a v tomto nařízení, zejména ohledně nároku na podporu, by měla být stanovena určitá krácení popř. vyloučení podpory, aby se zabránilo jejímu zneužití, přičemž je nutno uplatnit zásadu proporcionality a přihlédnout k určitým problémům, které vyplynou ze zásahu vyšší moci nebo z mimořádných okolností. Krácení a vyloučení pomoci by mělo být odstupňováno podle závažnosti zjištěného pochybení a sahat až k naprostému vyloučení podpory na určitou dobu.
          (14) K zajištění účinného řízení trhu se sušeným krmivem je nezbytné, aby byly Komisi pravidelně sdělovány určité informace.
          (15) S cílem připravit zprávu o tomto odvětví, která má být podle článku 23 nařízení (ES) č. 1786/2003 předložena v roce 2003, je třeba zavést předkládání sdělení o krmných plochách a o spotřebě energie při přípravě sušených krmiv.
          (16) Podle článku 21 nařízení (ES) č. 1786/2003 je nezbytné vydat přechodné opatření týkající se zásob k 31. březnu 2005.
          (17) Pokud bude zavedeno nepovinné přechodné období podle článku 71 nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba stanovit podmínky podpory podle uvedeného článku.
          (18) Nařízení (ES) č. 1786/2003 se použije ode dne 1. dubna 2005, kterým počíná hospodářský rok 2005/06. Toto nařízení se tudíž musí použít od stejného data.
          (19) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Společného řídícího výboru pro obiloviny a přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA 1
          ÚČEL, DEFINICE A PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI PRO POMOC
          Článek 1
          Účel
          Tímto nařízením se stanoví podrobná prováděcí pravidla nařízení (ES) č. 1786/2003 pro společnou organizaci trhu v odvětví sušených krmiv.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          1. "sušenými krmivy" produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1786/2003, v jejichž rámci se rozlišují:
          a) "dehydratovaná krmiva", tj. produkty které byly uměle vysušeny teplem uvedené v písm. a) v první a třetí odrážce uvedeného článku, včetně "jiná obdobná krmiva", tím se rozumí všechna umělým teplem sušená krmiva kódu KN 12149090, zejména:
          -  nadzemní části luštěnin,
          -  traviny,
          -  obiloviny sklizené v zeleném stavu (celé rostliny, nezralá zrna), které jsou uvedeny v příloze IX bodu I nařízení (ES) č. 1782/2003;
          b) "krmiva sušená na slunci", tj. produkty uvedené v čl. 1 písm. a) druhé a čtvrté odrážce nařízení (ES) č. 1786/2003, sušené jinak než uměle teplem a mleté;
          c) "proteinové koncentráty", tj. produkty uvedené v čl. 1 písm. b) první odrážce nařízení (ES) č. 1786/2003;
          d) "dehydratované produkty", tj. produkty uvedené v čl. 1 písm. b) druhé odrážce nařízení (ES) č. 1786/2003;
          2. "zpracovatelským podnikem" podnik zpracovávající sušená krmiva uvedená v článku 7 nařízení (ES) č. 1786/2003, řádně schválený v členském státě, v němž má sídlo, a který se zabývá:
          a) buďto dehydratací čerstvého krmiva pomocí sušicího zařízení, které splňuje tyto podmínky:
          -  teplota vzduchu u vstupního bodu není nižší než 250 ° Celsia; tento požadavek však neplatí pro pásové sušičky s teplotou vzduchu u vstupního bodu, která není nižší než 110 ° Celsia, jež byly schváleny před hospodářským rokem 1999/2000,
          -  doba dehydratace krmiva v sušičce nepřesahuje tři hodiny,
          -  v případě sušení krmiva ve vrstvách není ložná hloubka každé z vrstev vyšší než jeden metr;
          b) nebo mletím krmiva sušeného na slunci;
          c) anebo výrobou proteinových koncentrátů;
          3. "nákupčího krmiva k sušení a mletí" fyzická nebo právnická osoba uvedená v čl. 10 písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1786/2003, řádně schválená členským státem, ve kterém má sídlo, která nakupuje čerstvé krmivo od producentů za účelem jeho dodávání do zpracovatelských podniků;
          4. "šarží" určité množství krmiva stejné jakosti co do složení, obsahu vlhkosti a proteinů, které najednou opustilo zpracovatelský podnik.
          5. "směsí" produkt určený k výživě zvířat obsahující sušená krmiva, která byla usušena a/nebo umleta ve zpracovatelském podniku, jakož i doplňkové látky.
          "Doplňkovými látkami" jsou produkty jiné povahy než sušená krmiva, včetně pojiv, anebo stejné povahy, ale byly usušeny a/nebo umlety jinde.
          Sušené krmivo, které obsahuje doplňkové látky do podílu 3 % celkové hmotnosti konečného produktu, však není považováno za směs, pokud celkový obsah dusíku v poměru k doplňkové látce v sušině nepřesáhne 2,4 %;
          6. "zemědělskými pozemky", pozemky identifikované v souladu se systémem identifikace zemědělských pozemků stanoveným v integrovaném řídícím a kontrolním systému podle článků 18 a 20 nařízení (ES) č. 1782/2003 a článku 6 nařízení Komise (ES) 796/2004 [5];
          7. "jednotnou žádostí o podporu" žádost o podporu podle článku 22 nařízení (ES) č. 1782/2003 a článků 12 a 14 nařízení (ES) č. 796/2004;
          8. "konečným příjemcem šarže sušeného krmiva", poslední subjekt, který tuto šarži obdržel v téže podobě, kterou měla při opuštění zpracovatelského podniku, aby sušené krmivo zpracoval nebo je použil ke krmení zvířat.
          Článek 3
          Produkty způsobilé pro podporu
          Pro účely tohoto nařízení jsou pro podporu podle článku 4 nařízení č. 1786/2003 způsobilá sušená krmiva, která odpovídají požadavkům pro uvádění krmiv na trh a
          a) opouštějí prostory zpracovatelského podniku v nezměněném stavu nebo jako směs, anebo, pokud nejsou skladovány v jeho prostorách, kterékoliv místo meziskladu mimo jeho prostory, které poskytuje dostatečné záruky pro kontrolu uskladněného krmiva a bylo předem schváleno příslušným orgánem;
          b) při výstupu ze zpracovatelského podniku mají tyto vlastnosti:
          i) maximální obsah vlhkosti:
          -  12 % u krmiva sušeného na slunci, mletého dehydratovaného krmiva, proteinových koncentrátů a dehydratovaných produktů,
          -  14 % u ostatních dehydratovaných krmiv;
          ii) minimální celkový obsah surových proteinů v sušině:
          -  15 % u dehydratovaného krmiva, krmiva sušeného na slunci a dehydratovaných produktů,
          -  45 % u proteinových koncentrátů.
          Nárok na podporu je omezen na množství produktů získaných sušením krmiva vypěstovaného na pozemcích užívaných k zemědělským účelům ve smyslu článku 51 nařízení (ES) č. 1782/2003.
          Článek 4
          Vyloučení
          Z podpor podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 jsou vyloučena krmiva, která pocházejí z ploch, pro které platí režim podpory podle hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003.
          Na plochách, pro něž je vyplácena podpora pro osivo podle hlavy 4 kapitoly 9 nařízení č. 1782/2003, je však vyloučení z podpory pro zpracování na sušená krmiva omezeno na pícniny, jejichž zrno bylo sklizeno.
          Navíc lze vyplácet podporu na zpracování sušených krmiv na ty plochy, na něž jsou poskytovány platby na plochu pro plodiny na orné půdě podle hlavy IV kapitoly 10 nařízení (ES) č. 1782/2003, jestliže byly v souladu s místními podmínkami celoplošně osety plodinami na orné půdě.
          KAPITOLA 2
          ZPRACOVATELSKÉ PODNIKY A NÁKUPČÍ KRMIVA K SUŠENÍ A/NEBO MLETÍ
          Článek 5
          Schválení zpracovatelských podniků
          Pro účely schválení podle čl. 2 bodu 2 zpracovatelské podniky musí:
          a) předložit příslušnému orgánu dokumentaci obsahující:
          i) popis prostor zpracovatelského podniku, zejména s údajem míst, kde se provádí příjem určitých produktů určených ke zpracování, dále míst, kde sušená krmiva tyto prostory opouštějí, míst, v nichž jsou uskladněny produkty použité ke zpracování a konečné produkty, i popis umístění zpracovatelských zařízení,
          ii) popis technických zařízení k provádění prací podle čl. 2 bodu 2, zejména sušicích pecí a mlecích zařízení s udáním hodinové odpařovací kapacity a pracovní teploty, jakož i popis váhových zařízení,
          iii) seznam doplňkových látek použitých před sušením nebo v jeho průběhu a neuzavřený seznam dalších produktů použitých v procesu výroby a obsažených ve konečných produktech,
          iv) vzory knih k vedení účetních záznamů o zásobách podle článku 12;
          b) zpřístupnit příslušnému orgánu aktualizované účetní záznamy o zásobách a finanční účetnictví;
          c) usnadnit kontrolní činnosti;
          d) dodržovat ustanovení nařízení (ES) č. 1786/2003 a tohoto nařízení.
          V případě změny jednoho či více údajů v dokumentaci uvedené v prvním pododstavci písm. a) informuje zpracovatelský podnik příslušný orgán ve lhůtě deseti kalendářních dnů, aby mu bylo potvrzeno schválení.
          Článek 6
          Schválení nákupčího krmiva k sušení a/nebo mletí
          Pro účely schválení podle čl. 2 bodu 3 musí nákupčí krmiva k sušení a/nebo mletí:
          a) vést evidenci příslušných produktů alespoň v rozsahu denních nákupů a prodejů jednotlivých produktů s uvedením množství každé šarže, odkazu na smlouvu s producentem, který dodal produkt a popřípadě zpracovatelského podniku, jemuž je produkt určen;
          b) zpřístupnit příslušnému orgánu aktualizované účetní záznamy o zásobách a finanční účetnictví;
          c) usnadnit kontrolní činnosti;
          d) dodržovat ustanovení nařízení (ES) č. 1786/2003 a tohoto nařízení.
          Článek 7
          Udělení a odnětí schválení
          O schválení podle čl. 2 bodů 2 a 3 zažádají zájemci před začátkem hospodářského roku.
          Schválení uděluje příslušný orgán každého členského státu před začátkem hospodářského roku. Ve výjimečných případech může příslušný orgán udělit v období nepřekračujícím dva měsíce od počátku hospodářského roku předběžné schválení. V takovém případě je podnik považován za schválený až do doby, kdy mu příslušný orgán udělí konečné schválení.
          Aniž je dotčen článek 30 odejme příslušný orgán schválení, není-li nadále splňována jedna či více podmínek stanovených v článcích 5 nebo 6, ledaže zpracovatelský podnik nebo kupující krmiva k sušení a/nebo mletí provede ve lhůtě stanovené v závislosti na závažnosti daného problému potřebná opatření ke splnění výše uvedených podmínek.
          Článek 8
          Povinnosti při zpracování krmiva
          Jestliže zpracovatelský podnik zpracovává jak dehydratované krmivo a/nebo proteinové koncentráty, tak krmivo sušené na slunci:
          a) musí být dehydratované krmivo zpracováváno v objektech nebo na místech oddělených od těch, kde se zpracovává krmivo sušené na slunci;
          b) produkty získané z těchto dvou zpracovatelských procesů musí být uskladněny na různých místech;
          c) v rámci podniku je zakázáno smíchat produkt patřící do jedné z těchto skupin s produktem z druhé skupiny.
          Článek 9
          Povinnosti při přijetí a při vyskladnění produktů
          Než jsou do prostor zpracovatelského podniku přijaty jiné produkty než krmivo k sušení a/nebo mletí za účelem přípravy směsí, musí o tom zpracovatelský podnik uvědomit příslušný orgán členského státu s udáním povahy a množství přijatých produktů.
          Pokud se toto přijetí týká krmiva, které bylo usušeno a/nebo semleto jiným zpracovatelským podnikem, dotčený podnik uvědomí příslušný orgán též o původu a určení krmiva. V takovém případě musí být přijetí provedeno pod kontrolou příslušného orgánu za podmínek stanovených tímto orgánem.
          Sušené krmivo, které opustilo zpracovatelský podnik, může být znovu přijato do tohoto podniku pouze za účelem nového zpracování, avšak pod kontrolou příslušného orgánu a to za podmínek stanovených tímto orgánem.
          Produkty přijaté nebo znovu přijaté do prostor zpracovatelského podniku ve smyslu tohoto článku nesmějí být uskladněny společně s krmivy sušenými a/nebo mletými daným podnikem. Kromě toho musí být uvedeny v účetních záznamech o zásobách podle čl. 12 odst. 1.
          Článek 10
          Stanovení hmotnosti, odběr vzorků a analýza sušených krmiv
          1. Odběr vzorků a stanovení hmotnosti sušeného krmiva podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1786/2003 provádí zpracovatelský podnik v okamžiku, kdy sušené krmivo opouští tento podnik.
          Pokud však ve zpracovatelském podniku dojde ke smíchání sušených krmiv, odběr vzorků a stanovení hmotnosti se provede před tímto smícháním.
          V případě, že ke smíchání dojde během sušení nebo před jeho započetím, vzorek se odebere po ukončení sušení; v doprovodných materiálech se poznamená, že se jedná o směs a uvede se povaha doplňkové látky, její označení, celkový obsah dusíku v poměru k látce v sušině a procentní podíl v konečném produktu.
          2. Příslušný orgán může požadovat, aby mu každý zpracovatelský podnik oznámil přesné datum a množství sušeného krmiva, které opouští tento podnik nebo které je smícháno, nejméně dva pracovní dny předem, aby mohl provádět nezbytné kontroly.
          V průběhu každého hospodářského roku příslušný orgán pravidelně odebere vzorky alespoň z 5 % hmotnosti sušených krmiv opouštějících podnik a alespoň z 5 % hmotnosti sušených krmiv, která byla v podniku smíchána.
          3. Obsah vlhkosti a hrubých proteinů podle článku 3 se stanoví odběrem vzorků z každých 110 tun (maximálně) z každé šarže sušeného krmiva opouštějícího zpracovatelský podnik nebo smíchaného v prostorech podniku v souladu s metodou stanovenou nařízeními Komise č. 76/371/EHS [6], 71/393/EHS [7] a 72/199/EHS [8].
          Pokud podnik opustilo nebo v jeho prostorech bylo smícháno několik šarží stejné jakosti s ohledem na složení, obsah vlhkosti a proteinů, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 110 tun, odebere se vzorek z každé šarže. Analýza se však provede na reprezentativní směsi těchto vzorků.
          Článek 11
          Vážení krmiv a měření obsahu vlhkosti krmiv určených k dehydrataci
          1. Zpracovatelské podniky pravidelným vážením zjišťují přesné množství krmiva určeného k dehydrataci i krmiva sušeného na slunci, které jim bylo dodáno ke zpracování.
          2. Povinnost systematického vážení odpadá, pokud produkce daného podniku za hospodářský rok nepřesáhne 1000 tun a pokud podnik přesvědčivě prokáže příslušnému orgánu členského státu, že nemá možnost využívat veřejnou váhu, která se nachází v okruhu pěti kilometrů. V takových případech může být dodané množství určeno jakoukoli jinou metodou, kterou předem schválil uvedený příslušný orgán.
          3. Průměrný obsah vlhkosti v krmivu určeném k dehydrataci stanoví zpracovatelský podnik na základě porovnání zpracovaného množství a množství konečného produktu.
          4. Před koncem prvního měsíce každého čtvrtletí sdělí zpracovatelské podniky příslušnému orgánu průměrný obsah vlhkosti podle třetího odstavce zjištěný v průběhu předchozího čtvrtletí v krmivu určeném k dehydrataci, které zpracovaly.
          Článek 12
          Účetní záznamy o zásobách zpracovatelských podniků
          1. Účetní záznamy o zásobách zpracovatelských podniků podle čl. 10 písm. a) nařízení (ES) č. 1786/2003 se sestavují ve spojení s finančním účetnictvím a umožňují denní sledování následujících údajů:
          a) množství produktů přijatých k dehydrataci a/nebo mletí, přičemž je pro každé vstupní množství třeba uvést:
          -  datum přijetí,
          -  dané množství,
          -  druh nebo druhy krmiv uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1786/2003, která má být dehydratována, popřípadě i druhy krmiva sušeného na slunci,
          -  údaje o zjištěném obsahu vlhkosti krmiva určeného k dehydrataci,
          -  čísla jednací smlouvy a/nebo prohlášení o dodávkách uvedených v článku 14 nebo 15 tohoto nařízení;
          b) vyrobená množství i případná množství jakýchkoli doplňkových látek použitých při výrobě;
          c) vyskladněná množství pro každou šarži včetně data vyskladnění i zjištěného obsahu vlhkosti a proteinů;
          d) množství sušeného krmiva, na něž již zpracovatelský podnik obdržel podporu a jež byla přijata nebo znovu přijata do prostor zpracovatelského podniku;
          e) zásoby sušeného krmiva na konci každého hospodářského roku;
          f) produkty, které byly smíchány nebo přidány do krmiv usušených a/nebo semletých podnikem s údajem o jejich druhu, označení, celkového obsahu dusíku v poměru k látce v sušině, jakož i jejich procentního podílu v konečném produktu.
          2. Zpracovatelské podniky vedou oddělené účetní záznamy o zásobách dehydratovaného krmiva, krmiva sušeného na slunci, proteinových koncentrátů a dehydratovaných produktů.
          3. Pokud zpracovatelský podnik dehydratuje nebo zpracovává i jiné produkty než sušená krmiva, musí vést oddělené účetní záznamy o těchto svých dalších činnostech v oblasti dehydratace nebo jiného zpracování.
          Článek 13
          Doklady ohledně účetních záznamů o zásobách
          1. Zpracovatelské podniky předloží příslušnému orgánu na jeho žádost zejména tyto doklady:
          a) údaje, na jejichž základě je možno stanovit výrobní kapacitu podniku;
          b) údaje o zásobách paliva v podniku na počátku a na konci výrobního období;
          c) faktury za nákup paliva a za odběr elektřiny během výrobního období;
          d) údaje o počtu hodin provozu sušícího zařízení a u krmiva sušeného na slunci o počtu provozních hodin drtiček;
          e) kompletní bilanci spotřeby energie podle přílohy I,
          f) smlouvy a/nebo prohlášení o dodávkách.
          2. Zpracovatelské podniky, které prodávají své produkty, předloží příslušnému orgánu, kromě dokladů vyjmenovaným v odstavci 1, faktury za nákup krmiva k sušení a/nebo mletí i faktury prodeje sušených krmiv, přičemž je nutno uvést zejména množství a složení prodaného produktu a jméno a adresu nákupčího.
          Podniky, které zpracovávají krmivo vyprodukované jejich vlastními členy a které těmto členům dodávají sušené krmivo, předloží příslušnému orgánu kromě dokladů vyjmenovaných v odstavci 1 i dodací listy nebo jakékoli jiné účetní doklady schválené příslušným orgánem s uvedením zejména množství a složení dodaného zpracovaného krmiva a jmen příjemců tohoto krmiva.
          Podniky, které zpracovávají sušené krmivo na účet zemědělce, a toto krmivo mu dodávají, předloží příslušnému orgánu kromě dokladů uvedených v odstavci 1 i faktury ohledně výrobních nákladů s uvedením zejména množství a složení vyprodukovaného sušeného krmiva a jména zemědělce.
          KAPITOLA 3
          SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ O DODÁVKÁCH
          Článek 14
          Smlouvy
          1. Každá smlouva podle čl. 10 písm. c) bodů i) a iii) nařízení (ES) č. 1786/2003 obsahuje kromě údajů stanovených v článku 12 uvedeného nařízení zejména:
          a) jména, příjmení a adresy smluvních stran;
          b) datum uzavření smlouvy;
          c) příslušný hospodářský rok;
          d) druh nebo druhy krmiv, která mají být zpracována, a jejich předpokládané množství;
          e) identifikaci zemědělského pozemku nebo zemědělských pozemků, na nichž bylo krmivo určené ke zpracování vypěstováno, s odkazem na jednotnou žádost o podporu, v níž byly tyto pozemky deklarovány v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004 a v případě, že byla uzavřena smlouva nebo vydáno prohlášení o dodávkách před předložením souhrnné žádosti o podporu, závazek uvést tyto pozemky v souhrnné žádosti.
          2. Pokud zpracovatelský podnik použije smlouvu o dílo uvedenou v čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1786/2003 uzavřenou s nezávislým zemědělským producentem nebo s jedním či více jeho vlastními členy, ve smlouvě se rovněž uvede:
          a) konečný produkt, který má být dodán;
          b) náklady hrazené producentem.
          Článek 15
          Prohlášení o dodávkách
          1. Pokud podnik zpracovává svou vlastní produkci nebo v případě seskupení podniků zpracovávajících produkci svých členů, vypracuje se prohlášení o dodávkách obsahující alespoň:
          a) datum dodávky nebo předpokládané datum, pokud k dodávce dojde až po uložení prohlášení o dodávkách u příslušného orgánu;
          b) množství dodaného krmiva nebo množství, které má být dodáno;
          c) druh nebo druhy krmiv, které mají být zpracovány;
          d) případně jméno či název a adresa člena seskupení, který provádí dodávku;
          e) identifikaci zemědělského pozemku nebo zemědělských pozemků, na němž (nichž) bylo krmivo určené ke zpracování vypěstováno, s odkazem na jednotnou žádost o podporu, v níž byly tyto pozemky deklarovány, a to v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004 a v případě, že byla uzavřena smlouva nebo vydáno prohlášení o dodávkách před předložením souhrnné žádosti o podporu, závazek uvést tyto pozemky v souhrnné žádosti.
          2. Pokud je podnik zásobován schváleným nákupčím, vypracuje se prohlášení o dodávkách uvádějící alespoň:
          a) totožnost schváleného nákupčího;
          b) datum dodávky nebo předpokládané datum, pokud k dodávce dojde až po uložení prohlášení o dodávkách u příslušného orgánu;
          c) množství dodaného krmiva nebo množství krmiva, které má být dodáno, rozdělené podle jednotlivých smluv, jež schválený nákupčí uzavřel s producenty, s uvedením odkazu na tyto smlouvy;
          d) druh či druhy plodin, které mají být zpracovány;
          e) identifikaci zemědělských pozemků, na nichž bylo krmivo určené ke zpracování vypěstováno, s odkazem na jednotnou žádost o podporu, v níž byly tyto pozemky deklarovány, a to v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004, a v případě, že byla uzavřena smlouva nebo vydáno prohlášení o dodávkách před předložením souhrnné žádosti o podporu, závazek uvést tyto pozemky v souhrnné žádosti o podporu.
          Článek 16
          Datum smlouvy nebo prohlášení
          Smlouvy a prohlášení o dodávkách podle článků 14 a 15 se vyhotoví v písemné formě alespoň dva pracovní dny před datem dodávky.
          Členské státy však mohou určit lhůtu dvou až osmi pracovních dnů před datem dodávky.
          Článek 17
          Sdělení
          Zpracovatelské podniky a nákupčí krmiva k sušení a/nebo mletí předloží příslušnému orgánu nejpozději 15 dne každého měsíce souhrnný seznam uzavřených smluv v předchozím měsíci a prohlášení o dodávkách vydaných v předchozím měsíci.
          Seznam obsahuje zejména:
          a) totožnost smluvní strany zpracovatelského podniku nebo schváleného nákupčího popř. deklaranta v případě podniku zpracovávajícího svou vlastní produkci nebo seskupení podniků zpracovávajícího produkci svých členů;
          b) datum smlouvy nebo prohlášení o dodávkách;
          c) identifikační čísla zemědělských pozemků;
          d) odkazy na příslušnou jednotnou žádost o podporu.
          Příslušný orgán může vyžadovat předložení seznamu elektronickou cestou.
          KAPITOLA 4
          ŽÁDOSTI O PODPORU A VÝPLATA PODPORY
          Článek 18
          Datum předložení žádosti o podporu
          1. Pro získání podpory uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 musí zpracovatelský podnik předložit žádost o podporu na množství vyskladněné v během daného měsíce nejpozději do 45 pracovních dnů od konce daného měsíce.
          2. Kromě případů vyšší moci nebo mimořádných okolností:
          a) má předložení žádosti po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 za následek snížení podpory, na niž by podnik býval měl nárok, kdyby žádost byl předložil včas, o 1 % za každý pracovní den;
          b) žádost předložená více než 25 kalendářních dnů po termínu již nemůže být přijata.
          3. Kromě případů vyšší moci či mimořádných okolností nelze žádost o podporu podat po 15. dubnu následujícím po konci hospodářského roku.
          Článek 19
          Obsah žádosti
          1. Žádost o podporu musí obsahovat alespoň:
          a) jméno a příjmení žadatele, jeho adresu a podpis;
          b) množství, na které je požadována podpora, rozdělené na jednotlivé šarže;
          c) datum, kdy dotyčná šarže opustila podnik;
          d) potvrzení, že z každé šarže byly v okamžiku jejího výstupu ze zpracovatelského podniku, popřípadě v okamžiku smíchání vyrobeného sušeného krmiva ve zpracovatelském podniku, odebrány vzorky v souladu s čl. 10 odst. 3 a veškeré informace nezbytné pro identifikaci odebraných vzorků;
          e) údaje o případných doplňkových látkách v každé šarži s údajem o jejich druhu, označení, celkovém obsahu dusíku v poměru k doplňkové látce v sušině a o jejich procentním podílu ve konečném produktu;
          f) v případě směsi údaj o celkovém obsahu surových proteinů každé šarži krmiva usušeného v podniku, jež je obsaženo ve směsi, po odečtení obsahu dusíku v doplňkových látkách.
          2. Podpora, jež má být poskytnuta zpracovatelskému podniku se týká pouze krmiv, která byla v tomto podniku usušena a/nebo semleta, a to po odečtení hmotnosti všech doplňkových látek.
          Článek 20
          Zálohy
          1. Pro obdržení zálohy podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1786/2003 přiloží žadatel k žádosti o podporu osvědčení o složení jistoty stanovené ve výše uvedeném odstavci.
          2. Členské státy provedou opatření nutná k přezkoumání nároku na podporu do 90 kalendářních dnů od podání žádosti.
          Článek 21
          Konečná částka podpory
          1. Komise stanoví konečnou částku podpory podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1786/2003 postupem podle čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení. Uvedená částka podpory se vypočte na základě sdělení členských států podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce tohoto nařízení.
          2. Pokud po pozdějším přezkumu jeden či více členských států předloží další sdělení podle čl. 33 odst. 1 druhého pododstavce, které je dostatečně odůvodněno a zvyšuje původní požadavek, lze vzít toto další sdělení v úvahu pouze tehdy, jestliže není dotčena konečná částka podpory vypočtená na základě původního sdělení. Množství sušených krmiv, která nebyla na základě výše uvedené úpravy vzata v úvahu, se pak přenesou do dalšího hospodářského roku.
          3. Případný zůstatek podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1786/2003 je vyplacen do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy Komise zveřejnila konečnou částku podpory pro daný hospodářský rok v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 22
          Směnný kurs
          Rozhodující skutečnost pro směnný kurs použitelný pro podporu podle článku 4 nařízení (ES) 1786/2003 se datuje k prvnímu dni měsíce, v němž sušené krmivo určité šarže opustilo prostory schváleného zpracovatelského podniku.
          KAPITOLA 5
          KONTROLY
          Článek 23
          Obecné zásady kontrol
          1. Správní kontroly a kontroly na místě podle tohoto nařízení se provádějí tak, aby bylo možno spolehlivě přezkoumat, zda byly dodrženy podmínky pro udělení podpory.
          2. Příslušné žádosti o podporu budou zamítnuty, jestliže zpracovatelský podnik brání provedení kontroly na místě.
          Článek 24
          Správní kontroly
          1. Správní kontroly mají za cíl zjistit nesrovnalosti, zejména na základě křížových kontrol.
          Příslušné orgány provádějí křížové kontroly mezi zemědělskými pozemky uvedenými v souhrnných žádostech o podporu, ve smlouvách a/nebo v prohlášeních o dodávkách a referenčními pozemky zanesenými do systému identifikace zemědělských pozemků k přezkoumání, zda se tyto pozemky jako takové přicházejí v úvahu pro udělení podpory, a to s cílem zamezit neoprávněnému udělování podpor.
          2. Pokud z křížových kontrol vyplyne podezření, že došlo k nesrovnalostem, následují další přiměřená správní opatření, a v případě nutnosti kontrola na místě.
          Článek 25
          Kontroly na místě
          1. Kontroly na místě se provádějí bez předchozího ohlášení. Není-li tím ohrožen účel kontroly, je však přípustné předchozí ohlášení, jehož lhůta však musí být omezena na nezbytné minimum. Toto předchozí ohlášení nelze s výjimkou řádně odůvodněných případů provést dříve než 48 hodin před zahájením kontroly.
          2. Je-li to vhodné, provádějí se kontroly na místě podle tohoto nařízení zároveň s dalšími kontrolami stanovenými v právních předpisech Společenství.
          3. Jestliže kontroly na místě odhalí významné nesrovnalosti v určité zeměpisné oblasti nebo v určitém zpracovatelském podniku, příslušný orgán zvýší počet, frekvenci a rozsah kontrol na místě v daných podnicích v příslušném kalendářním roce i v roce následujícím.
          4. Členské státy stanoví kritéria pro výběr vzorků k provedení namátkových kontrol. Jsou-li při kontrole namátkového vzorku zjištěny nesrovnalosti, velikost tohoto vzorku se příslušným způsobem rozšíří.
          Článek 26
          Kontroly na místě ve zpracovatelských podnicích
          1. Příslušné orgány ověřují nejméně jedenkrát za hospodářský rok účetní záznamy o zásobách všech zpracovatelských podniků uvedené v článku 12 a zejména vztah mezi účetními záznamy o zásobách a finančním účetnictvím.
          2. Příslušné orgány namátkovým způsobem ověřují doklady finančního účetnictví zpracovatelských podniků.
          U nově schválených podniků se však přezkoumávají všechny žádosti podané během prvního roku jejich provozu.
          Článek 27
          Kontroly na místě u jiných zúčastněných subjektů
          1. Příslušné orgány pravidelně provádějí další kontroly u dodavatelů surovin i u hospodářských subjektů, jimž byla dodána sušená krmiva.
          Tyto kontroly se týkají:
          a) nejméně 5 % šarží, které byly předmětem žádosti o podporu, s cílem ověřit jejich vysledovatelnost až ke konečnému příjemci;
          b) nejméně 5 % smluv a prohlášení o dodávkách s cílem ověřit, z kterého pozemku pocházejí produkty dodané zpracovatelským podnikům.
          2. Příslušný orgán zvolí zúčastněné subjekty, u nichž bude provedena kontrola na místě, na základě analýzy rizik, při níž se zohlední tyto faktory:
          a) částka podpor;
          b) vývoj podpor ve srovnání s předchozím rokem;
          c) výsledky kontrol provedených v předchozích letech;
          d) další parametry, jež stanoví členské státy.
          Příslušný orgán každoročně posoudí účinnost parametrů, na jejichž základě byla v předchozích letech provedena analýza rizik.
          3. Příslušný orgán pravidelně zaznamenává důvody pro výběr určitého zemědělce pro kontrolu na místě. Inspektor pověřený provedením kontroly na místě musí být před započetím kontroly řádně poučen.
          Článek 28
          Kontrolní zpráva
          1. O každé kontrole na místě je nutno vyhotovit kontrolní zprávu, která obsahuje přesný popis různých aspektů kontroly.
          2. Kontrolovaný subjekt má možnost zprávu podepsat a připojit k ní poznámky. Obdrží jedno vyhotovení kontrolní zprávy.
          KAPITOLA 6
          SNÍŽENÍ A VYLOUČENÍ
          Článek 29
          Snížení a vyloučení v případech nadhodnocených prohlášení zpracovatelských podniků
          Jestliže množství sušeného krmiva uvedené v jedné nebo více žádostech převyšuje množství, pro něž lze udělit podporu podle článku 3, použijí se tato pravidla:
          a) pokud rozdíl zjištěný v žádosti o podporu nepřesahuje 20 % množství, pro něž lze podporu udělit, částka podpory se vypočte na základě množství, na něž lze podporu udělit, a to tak, že se z něj odečte dvojnásobek zjištěného rozdílu;
          b) pokud rozdíl zjištěný v žádosti od podporu přesáhne 20 % množství, pro něž lze podporu udělit, žádost o podporu se zamítne;
          c) pokud rozdíl zjištěný v žádosti o podporu nepřesáhne 20 % množství, pro něž lze podporu udělit, ale takovéto překročení bylo již v témže hospodářském roce zjištěno, žádost o podporu se zamítne;
          d) pokud rozdíl zjištěný v žádosti o podporu přesáhne 20 % množství, pro něž lze podporu udělit, anebo pokud je v průběhu téhož hospodářského roku opětovně zjištěn rozdíl přesahující 20 %, ale nižší než 50 %, podpora se v běžném hospodářském roce neudělí.
          Částka, kterou je nutno vrátit, bude stržena z plateb provedených na základě podpor, na které podnik bude mít nárok na základě žádostí o podporu podaných v hospodářských letech následujících po hospodářském roce zjištění.
          Je-li zjištěno, že se zpracovatelský podnik dopustil nesrovnalostí uvedených v prvním pododstavci úmyslně, je tomuto příjemci odebrána podpora, na niž by jinak měl nárok v tomto a následujícím hospodářském roce.
          Článek 30
          Snížení a vyloučení v případě nedodržení určitých podmínek schválení ze strany zpracovatelského podniku a schválených nákupčích
          Je-li zjištěno, že účetní záznamy o zásobách nesplňují podmínky podle článku 12, popřípadě nelze-li prokázat spojitost mezi účetními záznamy o zásobách a finančním účetnictvím, bude podpora, o niž zažádal zpracovatelský podnik, snížena v závislosti na předmětných porušeních předpisů o 10 až 30 %, aniž jsou tím dotčena snížení a vyloučení podle článku 29.
          Jsou-li tytéž nesrovnalosti opětovně zjištěny v období dvou let od prvního zjištění, příslušný orgán odejme zpracovatelskému podniku schválení na období nejméně jednoho roku, nejvýše však tří hospodářských let.
          KAPITOLA 7
          OBECNÁ USTANOVENÍ
          Článek 31
          Vyšší moc a mimořádné okolnosti
          Případy vyšší moci a mimořádných okolností včetně příslušných důkazů uznaných příslušným orgánem je nutno písemně ohlásit příslušnému orgánu ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne, kdy je to odpovědný vedoucí zpracovatelského podniku schopen učinit.
          Článek 32
          Další opatření a vzájemná pomoc členských států
          1. Členské státy přijmou veškerá další opatření k zajištění řádného uplatnění společné organizace trhu se sušenými krmivy a poskytnou si vzájemnou úřední pomoc při provádění kontrol podle tohoto nařízení. V této souvislosti mohou členské státy v případech, kdy toto nařízení nepředvídá přiměřená snížení či vyloučení, uložit zpracovatelským podnikům či jiným hospodářským subjektům daného odvětví, například zemědělcům a nákupčím, kteří jsou účastníky řízení o udělování podpor, vhodné vnitrostátní sankce, aby se zajistilo dodržování podmínek pro udělování podpor.
          2. Členské státy si poskytnou vzájemnou pomoc, aby zajistily účinnost kontrol a umožnily zjišťování pravosti předkládaných dokumentů a/nebo správnosti vyměňovaných údajů.
          Článek 33
          Sdělení členských států Komisi
          1. Členské státy sdělí Komisi na začátku každého čtvrtletí množství sušeného krmiva, pro něž byly v předchozím čtvrtletí předloženy žádosti o podporu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 rozdělené podle měsíců, v nichž tato množství opustila jednotlivé zpracovatelské podniky.
          Členské státy sdělí Komisi každoročně nejpozději do 31. května množství sušeného krmiva, pro něž byl v předchozím hospodářském roce přiznán nárok na podporu.
          Sdělení údajů podle prvního a druhého pododstavce se rozdělí podle kategorií uvedených v článku 2 bodu 1). Komise tyto údaje použije ke zjištění, zda bylo dodrženo zaručené maximální množství.
          2. Členské státy sdělí Komisi:
          a) každoročně nejpozději do 30. května odhad množství sušených krmiv, která byla k 31. březnu daného roku uskladněna ve zpracovatelských podnicích;
          b) nejpozději do 30. dubna 2005 množství sušených krmiv, která byla k 31. březnu 2005 uskladněna ve zpracovatelských podnicích a vztahují se na ně ustanovení článku 34;
          c) každoročně nejpozději do 31. května počet nových schválení, odebraných schválení a předběžných schválení za předchozí hospodářský rok;
          d) každoročně nejpozději do 31. května statistické údaje podle přílohy III, jež se týkají kontrol provedených v předchozím hospodářském roce v souladu s články 23 až 28, jakož i snížení a vyloučení provedených v témže hospodářském roce v souladu s články 29, 30 a 31;
          e) každoročně nejpozději do 31. května bilanci spotřeby energie využité při výrobě sušených krmiv podle přílohy I a při rozvoji pozemků pro pěstování luštěnin a jiných zelených pícnin podle přílohy II za období předchozího hospodářského roku;
          f) v průběhu měsíce následujícího po konci každého čtvrtletí průměrné obsahy vlhkosti zjištěné v průběhu předchozího čtvrtletí v krmivu určeném k dehydrataci a sdělené zpracovatelskými podniky podle čl. 11 odst. 4;
          g) nejpozději do 1. května 2005 opatření přijatá k provedení nařízení (ES) č. 1786/2003 a tohoto nařízení, zejména sankce zavedené jednotlivými členskými státy podle článku 30 tohoto nařízení.
          KAPITOLA 8
          PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 34
          Zásoby k 31. březnu 2005
          1. Pro sušená krmiva vyrobená v hospodářském roce 2004/05, která neopustila zpracovatelské podniky nebo některé místo meziskladu podle čl. 3 bodu a) tohoto nařízení do 31. března 2005, lze v hospodářském roce 2005/06 poskytnout podporu podle článku 3 nařízení (ES) č. 603/95, pokud:
          a) tato krmiva splňují podmínky uvedené v článku 3 tohoto nařízení;
          b) v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 10 a 11 tohoto nařízení byla pod kontrolou příslušných orgánů vyskladněna z určitého zpracovatelského podniku;
          c) příslušná množství byla zaúčtována v rámci množství zaručených pro jednotlivé členské státy, jež byla těmto státům přidělena na hospodářský rok 2004/2005;
          d) byla nahlášena a schválena v průběhu hospodářského roku 2004/2005.
          2. Příslušné orgány členských států přijmou veškerá kontrolní opatření k zajištění dodržování ustanovení odstavce 1.
          Článek 35
          Nepovinné přechodné období
          Členské státy, které zavedou fakultativní přechodné období podle článku 71 nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí zpracovatelským podnikům podporu určenou k předání producentům podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 na základě množství uznaných pro podporu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1786/2003 do horní hranice stanovené v příloze VII bodu D nařízení (ES) č. 1782/2003.
          Je-li určitý zpracovatelský podnik zásobován krmivem pocházejícím z jiného členského státu, nebude podpora podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 vyplacena zpracovatelskému podniku, který ji předá producentovi, ledaže se tento producent nachází v členském státě, který uplatňuje nepovinné přechodné období.
          Celková částka této podpory a podpory podle nařízení (ES) č. 1786/2003 nesmí přesáhnout maximální výši podpory stanovenou nařízením (ES) č. 603/95 pro celé odvětví.
          Podpora podle čl. 71 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1786/2003 a bude vyplacena zpracovatelským podnikům, které ji do patnácti pracovních dnů předají producentům.
          Článek 36
          Ustanovení týkající se hospodářského roku 2004/2005
          Nařízení (ES) č. 785/95 se zrušuje.
          Jeho ustanovení týkající se správy úpravy podpor platná v hospodářském roce 2004/05 však zůstávají v platnosti až do konečného vyúčtování výsledků uvedeného hospodářského roku.
          Článek 37
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 114. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).
          [3] Úř. věst. L 63, 21.3.1995, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 79, 7.4.1995, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1413/2001 (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 8).
          [5] Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.
          [6] Úř. věst. L 102, 15.4.1976, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 279, 20.12.1971, s. 7.
          [8] Úř. věst. L 123, 29.5.1972, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          | Účel | Jednotka | Množství |
          a | produkce dehydratovaných krmiv | dehydratovaná krmiva v tunách | |
          b | průměrný obsah vlhkosti při vstupu | % | |
          c | průměrný obsah vlhkosti při výstupu | % | |
          d | průměrná teplota vzduchu u vstupního bodu sušičky | ° Celsia | |
          e | specifická spotřeba | megajouly na kilogram dehydratovaných | |
          f | druh použitého paliva: (plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, ropné oleje, elektrický proud, biomasa) | | |
          g | specifická výhřevnost v megajoulech na jednotku energie | megajouly na jednotku energie | |
          h | množství spotřebovaného paliva: | a)v tunách paliva | |
          i | b)v megajoulech | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          | Kódy cronos-eurostat | Zelené pícniny | Plocha obdělávané půdy v 1000 ha |
          a | 2611 + 2670 | a = b + c zelené pícniny pěstované na orné půdě, z nichž činí: | |
          b | 2611 | b)jednoleté pícniny (kukuřice na zelené krmení, jiné) | |
          c | 2670 | c)víceleté zelené pícniny (jetel, vojtěška, dočasné louky a pastviny) | |
          d | 2672 | z toho: vojtěška | |
          e | 0002 | celková plocha trvalých luk a pastvin | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          A: Statistické údaje o kontrolách, prvky podrobené kontrole
          A.1Počet podniků schválených v průběhu hospodářského roku | |
          A.2Počet nových schválení | |
          A.3Počet odebraných schválení | |
          A.4Z nich odebráno na dobu kratší jednoho hospodářského roku | |
          A.5Z nich odebráno na dobu jednoho hospodářského roku nebo delší | |
          B.1Počet nákupčích krmiva k sušení a/nebo mletí schválených v průběhu hospodářského roku | |
          B.2Počet nových schválení | |
          B.3Počet odebraných schválení | |
          B.4Z nich odebráno na dobu kratší jednoho hospodářského roku | |
          B.5Z nich odebráno na dobu jednoho hospodářského roku nebo delší | |
          C.1Počet smluv | |
          C.2Počet dotčených zemědělců | |
          C.3Počet pozemků zahrnutých do smluv | |
          C.4Plocha zahrnutá do smluv (v ha) | |
          D.1Počet prohlášení o dodávkách | |
          D.2Počet dotčených zemědělců | |
          D.3Počet pozemků zahrnutých do prohlášení o dodávkách | |
          D.4Plocha zahrnutá do prohlášení o dodávkách (v ha) | |
          E.1Počet podaných žádostí | |
          E.2Počet dotčených šarží | |
          E.3Zpracované množství | |
          E.4Vyskladněné množství (předmět žádosti o podporu) | |
          B: Statistické údaje o kontrolách, počet kontrol a výsledky
          A.Kontrola ploch uvedených ve smlouvách a v souhrnných žádostech o podporu | Počet zemědělců | Počet smluv | Počet pozemků | Plocha | Množství prohlášená za nezpůsobilá pro podporu | Vnitrostátní sankce (článek 32) |
          A.1.1Případy dvojího uplatnění téže plochy jedním nebo více žadateli | | | | | | |
          A.1.2Nesoulad mezi smlouvou (nebo prohlášením o dodávce) a jednotnou žádostí o podporu | | | | | | |
          A.2.1Počet kontrol na místě | | | | | | |
          A.2.2Normální případy | | | | | | |
          A.2.3Případy nadhodnocení | | | | | | |
          A.2.4Případy podhodnocení | | | | | | |
          A.2.5Jiný typ plodin, než je uvedeno v prohlášení | | | | | | |
          A.2.6Jiná porušení předpisů | | | | | | |
          B.Kontroly nákupčích krmiva k sušení a/nebo mletí | Počet nákupčích | Počet smluv |
          B.1Počet kontrol na místě | | |
          B.2Normální případy | | |
          B.3Případy nesrovnalostí v účetních záznamech o zásobách | | |
          B.4Jiná porušení předpisů | | |
          C.Kontroly zpracovatelských podniků | Počet podniků | Počet žádostí | Počet šarží | Výstupní množství sušených krmiv | Množství smíchaných sušených krmiv |
          C.1.1Žádosti podané se zpožděním do 25 dnů | | | | | |
          C.1.2Žádosti podané se zpožděním přesahujícím 25 dnů | | | | | |
          C.1.3Nepodání předchozího oznámení o vyskladnění | | | | | |
          C.1.4Nedodržení kritérií pro obsah vlhkosti nebo proteinů | | | | | |
          C.1.5Jiné zjištěné nesrovnalosti | | | | | |
          C.2.1Počet kontrol na místě | | | | | |
          C.2.2Počet odebraných vzorků (článek 10 odstavec 2) | | | | | |
          C.2.3Nepodání předchozího oznámení o vyskladnění | | | | | |
          C.2.4Nedodržení kritérií pro obsah vlhkosti nebo proteinů | | | | | |
          C.2.5Nesrovnalosti při vážení | | | | | |
          C.2.6Nesoulad mezi účetními záznamy o zásobách a finančním účetnictvím | | | | | |
          C.2.7Jiné nesrovnalosti v účetních záznamech o zásobách | | | | | |
          C.2.8Jiné zjištěné nesrovnalosti | | | | | |
          C.3.1Rozdíl nepřevyšujíci 20 % (čl. 29 písm. a)) | | | | | |
          C.3.2Opakovaný výskyt rozdílu nepřevyšujícího 20 % (čl.29 písmeno c)) | | | | | |
          C.3.3Rozdíl vyšší než 20 % a méně než 50 % (čl. 29 písm. b)) | | | | | |
          C.3.4Opakovaný výskyt rozdílu od 20 % do 50 % (čl. 29 písm. d)) | | | | | |
          C.3.5Rozdíl vyšší než 50 % (čl. 29 písm. d)) | | | | | |
          C.3.6Úmyslná nesrovnalost (čl. 29 třetí pododstavec) | | | | | |
          C.3.7Peněžité sankce 10 % až 30 % (článek 30) | | | | | |
          D.Kontrola sledovatelnosti produktů (čl.27§1) | Počet šarží | Množství vyskladněných sušených krmiv | Množství smíchaných sušených krmiv |
          D.1Kontrola skutečných nákupů krmiva k sušení a mletí (dodávka a platba) | | | |
          D.2Kontrola skutečné dodávky (příjem a platba) sušených krmiv prvnímu zprostředkovateli ("podniky uvádějící krmiva na trh") | | | |
          D.3Kontrola skutečných dodávek (přijetí a platba) sušených krmiv koncovému spotřebiteli | | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.