Nařízení Komise (ES) č. 383/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro směnné kurzy použitelné pro vinařské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 383/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 383/2005
          ze dne 7. března 2005,
          kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro směnné kurzy použitelné pro vinařské produkty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [1], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství [2], stanoví rozhodné skutečnosti pro použitelné směnné kurzy na základě kritérií uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98, aniž jsou dotčeny zvláštní definice nebo výjimky stanovené v předpisech pro příslušná odvětví na základě uvedených kritérií.
          (2) Rozhodné skutečnosti pro směnné kurzy použitelné pro určitá opatření společné organizace trhu s vínem jsou specifické, a měly by být proto stanoveny ve zvláštním nařízení.
          (3) Podle článku 8 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [3] může být za konečné vzdání se vinohradnictví na určité ploše vinic poskytnuta prémie. V čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu [4], je stanovena maximální výše prémie na hektar. Z důvodu administrativně technické proveditelnosti by měla rozhodná skutečnost pro směnné kurzy pro částku uvedené prémie připadat na začátek hospodářského roku.
          (4) Článkem 11 nařízení (ES) č. 1493/1999 se zavádí režim restrukturalizace a přeměny vinic. Z důvodu administrativně technické proveditelnosti by se měl jako směnný kurz pro přidělení prostředků podle článku 14 uvedeného nařízení používat poslední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou před 1. červencem předcházejícím finančnímu roku, pro který se prostředky přidělují.
          (5) Články 27 a 28 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví nákupní cena, která má být zaplacena producentům, a podpora, kterou může palírna získat na destilaci vedlejších produktů vinifikace a na destilaci vína z odrůd s dvojím zatříděním. S přihlédnutím k hospodářským cílům úkonů a k postupu jejich provádění by měla rozhodná skutečnost pro směnné kurzy pro tyto částky připadat na první den příslušného hospodářského roku.
          (6) Článkem 29 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví minimální cena, která má být zaplacena producentům, a podpora, kterou může palírna získat na destilaci určenou na podporu odvětví konzumního alkoholu. Článkem 30 uvedeného nařízení se stanoví opatření pro nouzovou destilaci v případě výjimečného narušení trhu následkem značných přebytků nebo problémů s jakostí. Z důvodu administrativně technické proveditelnosti by měla být rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný v těchto případech stanovena měsíčně.
          (7) Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu [5], stanoví podporu, jež má být vyplácena producentům alkoholizovaného vína. Výše této podpory souvisí s příslušnou destilací, a proto by se stanovení rozhodné skutečnosti mělo řídit stejnou zásadou.
          (8) Články 34 a 35 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví podpory pro specifické využití. Z důvodu administrativně technické proveditelnosti a v zájmu co největšího přiblížení rozhodné skutečnosti hospodářskému cíli by měla rozhodná skutečnost pro podporu stanovenou v článku 34 uvedeného nařízení připadat na první den měsíce, v němž se provádí první obohacování, a rozhodná skutečnost pro podporu stanovenou v článku 35 uvedeného nařízení na první den každého měsíce, ve kterém se uskuteční zpracování.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Produkční potenciál
          1. Rozhodnou skutečností pro směnný kurz použitelný pro prémii za konečné vzdání se vinohradnictví podle článku 8 nařízení (ES) č. 1493/1999 je první den hospodářského roku, v němž byla podána žádost o prémii.
          2. Jako směnný kurz pro přidělení prostředků na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle článku 14 nařízení (ES) č. 1493/1999 se použije poslední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou před 1. červencem předcházejícím finančnímu roku, pro který se prostředky přidělují.
          Článek 2
          Tržní mechanismy
          1. Pokud jde o destilaci vedlejších produktů vinifikace, rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro nákupní cenu uvedenou v čl. 27 odst. 9 nařízení (ES) č. 1493/1999 a pro výplatu podpory palírnám uvedenou v čl. 27 odst. 11 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den hospodářského roku, pro který se vyplácí nákupní cena.
          2. Pokud jde o destilaci vína z odrůd s dvojím zatříděním, rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro nákupní cenu uvedenou v čl. 28 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 a pro výplatu podpory palírnám uvedenou v čl. 28 odst. 5 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den hospodářského roku, pro který se vyplácí nákupní cena.
          3. Pokud jde o destilaci stolních vín a vín vhodných k získávání stolních vín určených pro trh konzumního alkoholu, rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro hlavní podporu uvedenou v čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 a pro minimální cenu uvedenou v čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den měsíce, v němž se uskuteční první smluvní dodávka vína.
          4. Pokud jde o nouzovou destilaci stanovenou v článku 30 nařízení (ES) č. 1493/1999, rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro minimální cenu připadá na první den měsíce, v němž se uskuteční první smluvní dodávka vína.
          5. Pokud jde o podporu producentům alkoholizovaného vína uvedenou v čl. 69 odst. 3 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1623/2000, použije se tatáž rozhodná skutečnost jako při jednotlivých konkrétních destilačních opatřeních.
          6. Rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro výplatu podpory na použití zahuštěného hroznového moštu nebo rektifikovaného moštového koncentrátu k obohacení, stanovenou v čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den měsíce, v němž se uskuteční první obohacování.
          7. Rozhodná skutečnost pro směnný kurz použitelný pro výplatu podpory na použití hroznového moštu a zahuštěného hroznového moštu stanovenou v čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 připadá na první den každého měsíce, v němž se uskutečňuje zpracování.
          Článek 3
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1250/2004 (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 13).
          [3] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [4] Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1389/2004 (Úř. věst. L 255, 31.7.2004, s. 7).
          [5] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1774/2004 (Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 61).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.