Nařízení Komise (ES) č. 384/2005 ze dne 7. března 2005 o přijetí programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009 pro výběrové šetření pracovních sil, které je ustanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 384/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 384/2005
          ze dne 7. března 2005
          o přijetí programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009 pro výběrové šetření pracovních sil, které je ustanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s nařízením (ES) č. 577/98 je nutné upřesnit prvky programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009.
          (2) Rozhodnutí Rady 2002/177/ES ze dne 18. února 2002 o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států pro rok 2002 [2] stanoví, že členské státy a Komise potřebují specifické statistické údaje, aby mohly vytvořit vhodná programová opatření v oblasti pracovních úrazů a zdravotních problémů z povolání, situace na trhu práce migrujících osob a jejich potomků a vstupu mladých lidí na trh práce. Tuto informaci je proto třeba zahrnout do ad hoc modulů na období 2007 až 2009.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přijímá se program ad hoc modulů pro výběrové šetření pracovních sil na období 2007 až 2009 stanovený v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. března 2005.
          Za Komisi
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 60, 1.3.2002, s. 60.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Výběrové šetření pracovních sil
          Víceletý program ad hoc modulů
          1. PRACOVNÍ ÚRAZY A ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY Z POVOLÁNÍ
          Seznam proměnných: má být stanoven před prosincem 2005
          Referenční období: 2007.
          Dotčené členské státy a regiony: všechny
          Velikost výběru: má být stanoven před prosincem 2005.
          Předání výsledků: před 31. březnem 2008.
          2. SITUACE NA TRHU PRÁCE MIGRUJÍCÍCH OSOB A JEJICH NEJBLIŽŠÍCH POTOMKŮ
          Provedení modulu na rok 2008 bude záviset na výsledcích studií o jeho proveditelnosti, které je třeba dokončit před koncem roku 2005.
          Seznam proměnných: má být stanoven před prosincem 2006
          Referenční období: 2008.
          Dotčené členské státy a regiony: všechny
          Velikost výběru: má být stanoven před prosincem 2006.
          Předání výsledků: před 31. březnem 2009.
          3. VSTUP MLADÝCH LIDÍ NA TRH PRÁCE
          Seznam proměnných: má být stanoven před prosincem 2007
          Referenční období: 2009
          Dotčené členské státy a regiony: všechny
          Velikost výběru: má být stanoven před prosincem 2007.
          Předání výsledků: před 31. březnem 2010
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.