Nařízení Komise (ES) č. 386/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 386/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 386/2005
          ze dne 8. března 2005,
          kterým se mění několik nařízení, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty [1], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 ze dne 7. září 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [2] stanoví změny kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny.
          (2) Nařízení, kterými se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 [3], zavedla také v minulých letech změny kombinované nomenklatury pro některé ovoce a zeleninu a některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny a ne všechny tyto změny jsou zohledněny v následujících nařízeních upravujících společnou organizaci trhu s ovocem a zeleninou a produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny: nařízení Komise (EHS) č. 1591/87 ze dne 5. června 1987, kterým se stanoví normy jakosti pro zelí a kapustu, růžičkovou kapustu, celer řapíkatý, špenát a pro švestky [4]; nařízení Komise (EHS) č. 1677/88 ze dne 15. června 1988, kterým se stanoví normy jakosti pro okurky [5]; nařízení Rady (ES) č. 399/94 ze dne 21. února 1994 o zvláštních opatřeních pro sušené vinné hrozny [6]; nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu [7]; nařízení Komise (ES) č. 1555/96 ze dne 30. července 1996 o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu [8] a nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny [9].
          (3) Nařízení (EHS) č. 1591/87, (EHS) č. 1677/88, (ES) č. 399/94, (ES) č. 3223/94, (ES) č. 1555/96 a (ES) č. 1961/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Změny by se měly používat od stejné doby jako nařízení (ES) č. 1810/2004.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu a Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Ustanovení čl. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1591/87 se nahrazuje tímto:
          "Normy jakosti pro tyto produkty jsou stanoveny v přílohách I, II, III a IV:
          - zelí a kapustu kódu KN 070490,
          - růžičkovou kapustu kódu KN 07042000,
          - celer řapíkatý kódu KN 07094000,
          - špenát kódu KN 07097000."
          Článek 2
          Ustanovení čl. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1677/88 se nahrazuje tímto:
          "Normy jakosti pro okurky kódu 07070005 kombinované nomenklatury jsou stanoveny v příloze."
          Článek 3
          Ustanovení čl. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 399/94 se nahrazuje tímto:
          "Zvláštní opatření týkající se jakosti sušených vinných hroznů produkovaných ve Společenství kódů KN 08062010 a 08062030 se přijímají postupem podle článku 4."
          Článek 4
          Část A přílohy nařízení (ES) č. 3223/94 se mění takto:
          1. V pátém řádku tabulky se kódy KN pro sladké pomeranče, čerstvé "ex08051010, ex08051030 a ex08051050" nahrazují kódy KN "ex08051020".
          2. V desátém řádku tabulky se kódy KN pro jablka "ex08081020, ex08081050 a ex08081090" nahrazují kódy KN "ex08081080".
          Článek 5
          Příloha nařízení (ES) č. 1555/96 se mění takto:
          1. V pátém řádku tabulky se kódy KN pro pomeranče "ex08051010, ex08051030 a ex08051050" nahrazují kódem KN "ex08051020".
          2. V desátém řádku tabulky se kódy KN pro jablka "ex08081020, ex08081050 a ex08081090" nahrazují kódem KN "ex08081080".
          Článek 6
          Ustanovení čl. 7 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1961/2001 se mění takto:
          1. Pátá odrážka se nahrazuje tímto:
          - "— pomeranče kódu 08051020,".
          2. Jedenáctá a dvanáctá odrážka se nahrazují tímto:
          - "— citrony (Citrus limon, Citrus limonum) kódu KN 08055010,
          - — limety (Citrus aurantifolia) kódu KN 08055090,".
          3. Čtrnáctá odrážka se nahrazuje tímto:
          - "— jablka kódů 08081010 a 08081080,".
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 34, 9.2.1979, s. 2. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3290/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).
          [2] Úř. věst. L 327, 30.10.2004, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1989/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 5).
          [4] Úř. věst. L 146, 6.6.1987, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).
          [5] Úř. věst. L 150, 16.6.1988, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004.
          [6] Úř. věst. L 54, 25.2.1994, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).
          [7] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 537/2004 (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9).
          [8] Úř. věst. L 193, 3.8.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1844/2004 (Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 12).
          [9] Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 537/2004.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.