Nařízení Komise (ES) č. 388/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 246/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 388/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 388/2005
          ze dne 8. března 2005,
          kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 246/2003
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 246/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímá program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil stanovený nařízením Rady (ES) č. 577/98 pro roky 2004 až 2006 [2], zahrnuje modul ad hoc o odchodu z práce do důchodu.
          (2) Za účelem sledování pokroku dosaženého při plnění společných cílů evropské strategie zaměstnanosti a otevřené metody koordinace v oblasti důchodů, která byla zahájena na zasedání Evropské rady v Laekenu v prosinci 2001, je potřeba komplexní a srovnatelný soubor údajů o odchodu z práce do důchodu. Oba procesy si jako své prioritní akce stanovují podporu aktivního stárnutí a prodlužování pracovního života, a to zejména prostřednictvím zásady č. 5 nazvané "Zvýšit nabídku pracovních sil a podporovat aktivní stárnutí" tvořící součást hlavních zásad zaměstnanosti pro rok 2003, které přijala Rada dne 22. července 2003 [3], a prostřednictvím cíle č. 5 důchodového procesu, jenž byl uveden ve společné zprávě o cílech a pracovních metodách v oblasti důchodů, kterou schválila Evropská rada na svém zasedání v Laekenu ve dnech 14. a 15. prosince 2001, a ve společné zprávě Komise a Rady o přiměřených a udržitelných důchodech, která byla přijata na zasedání Rady v Bruselu ve dnech 20. a 21. března 2003.
          (3) V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1145/2002/ES ze dne 10. června 2002 o podpůrných opatřeních Společenství v oblasti zaměstnanosti [4] se v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 provádějí činnosti Společenství týkající se analýzy, výzkumu a spolupráce mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a jedním z cílů těchto činností je rozvíjet, sledovat a hodnotit evropskou strategii zaměstnanosti se silným důrazem na budoucnost.
          (4) Aby se co nejvíce rozšířily možnosti vzorku pro modul ad hoc pro účely analýzy, je rovněž nezbytné aktualizovat specifikaci vzorku v oddíle 3 přílohy nařízení (ES) č. 246/2003.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Podrobný seznam informací, které je třeba v roce 2006 shromažďovat v rámci modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu, je uveden v příloze.
          Článek 2
          V oddíle 3 přílohy nařízení (ES) č. 246/2003 se bod "Vzorek:" nahrazuje tímto:
          "Vzorek : Cílová věková skupina pro vzorek tohoto ad hoc modulu se skládá z osob ve věku 50 až 69 let. Pro dílčí vzorek používaný v modulu ad hoc se shromažďuje celá skupina proměnných pro šetření pracovních sil. Je-li jednotkou výběrového šetření jednotlivec, nepožadují se informace o ostatních členech domácnosti."
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. března 2005.
          Za Komisi
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 197, 5.8.2003, s. 13.
          [4] Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 1. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL
          Specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006
          1. Dotčené členské státy a regiony: všechny
          2. Proměnné se kódují takto:
          Číselné označení proměnných pro šetření pracovních sil ve sloupci "Filtr" (C11/14, C24 a C67/70) vychází z nařízení Komise (ES) č. 1575/2000.
          Sloupec | Kód | Popis | Filtr |
          240 | | Osoba si před odchodem do plného důchodu snížila počet pracovních hodin | Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2)) |
          1 | Ano, v rámci systému postupného odchodu do důchodu/částečného důchodu |
          2 | Ano, avšak nikoli v rámci systému postupného odchodu do důchodu/částečného důchodu |
          3 | Ne, ale plánuje tak učinit v příštích pěti letech |
          4 | Ne a neplánuje tak v příštích pěti letech učinit/neučinila tak |
          5 | Ne a pro příštích pět let to neplánuje nebo plány nejsou relevantní |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          241/242 | | Plánovaný věk ukončení veškeré výdělečné činnosti | Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2)) |
          50–93 | 2 číselné znaky |
          94 | Přesný věk není plánován, ale bude to před dosažením věku 60 let |
          95 | Přesný věk není plánován, ale bude to mezi 60 a 64 lety |
          96 | Přesný věk není plánován, ale bude to v 65 letech nebo později nebo daná osoba hodlá pracovat co nejdéle to bude možné |
          97 | Přesný věk není plánován a daná osoba vůbec neví, kdy to bude |
          98 | Výdělečnou činnost již osoba přestala vykonávat |
          99 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          243 | | Hlavní pracovní situace po opuštění posledního pracovního místa nebo po ukončení poslední činnosti | Každý ve věku 50–69 a C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49 |
          1 | Nezaměstnaný |
          2 | V důchodu nebo v předčasném důchodu |
          3 | Dlouhodobě nemocný nebo zdravotně postižený |
          4 | Jiný |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          244 | | Hlavní důvod odchodu do důchodu nebo do předčasného důchodu | C243 = 2 |
          1 | Ztráta práce |
          2 | Dosažení věku pro povinný odchod do důchodu |
          3 | Zdravotní stav nebo zdravotní postižení |
          4 | Péče o jiné osoby |
          5 | Problémy v souvislosti s prací |
          6 | Finanční výhodnost odchodu |
          7 | Jiné důvody, než které jsou uvedeny v předchozích kódech |
          8 | Jiný |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          245 | | K setrvání dané osoby v práci by přispěla/by bývala přispěla pružnější pracovní doba | Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2)) |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          246 | | K setrvání dané osoby v práci by přispělo/by bývalo přispělo více příležitostí k prohlubování kvalifikace | Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2)) |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          247 | | K setrvání dané osoby v práci by přispěly/by bývaly přispěly lepší zdravotní podmínky a/nebo bezpečnost na pracovišti | Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2)) |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          248/249 | | Věk, ve kterém osoba začala pobírat starobní důchod | Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2)) |
          | 2 číselné znaky |
          97 | Nepobírá žádný starobní důchod, i když na něj má nárok |
          98 | Nemá/ještě nemá nárok na starobní důchod |
          99 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          250 | | Osoba pobírá důchod nebo dávky, jiné než starobní dávky nebo podporu v nezaměstnanosti, např. invalidní důchod, nemocenské dávky nebo předčasný starobní důchod | Každý ve věku 50–69 a C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49 |
          1 | Ano, invalidní důchod nebo nemocenské dávky |
          2 | Ano, předčasný starobní důchod |
          3 | Ano, jiné dávky jinde neuvedené |
          4 | Ano, kombinaci kódů 1, 2 nebo 3 |
          5 | Ne |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          251 | | Hlavní finanční důvod pro setrvání v práci | Každý ve věku 50–69 a C24 = 1, 2 a C248/249 < 98 |
          1 | Zvýšit si nárok na starobní důchod |
          2 | Zajistit domácnosti dostatečný příjem |
          3 | Žádný finanční důvod |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          252/253 | | Počet let strávených výdělečnou činností (během pracovního života) | Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2)) |
          | 2 číselné znaky |
          99 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          254/259 | | Váhový faktor pro modul šetření pracovních sil pro rok 2006 (nepovinné) | Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2)) |
          0000–9999 | Sloupce 254–257 obsahují celá čísla |
          00–99 | Sloupce 258–259 obsahují desetinná čísla |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.