Nařízení Komise (ES) č. 389/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 800/1999, pokud jde o některé cukry používané v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny vyvážených do jiných třetích zemí než do Švýcarska a Lichtenštejnska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 389/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 389/2005
          ze dne 8. března 2005,
          kterým se stanoví odchylky od nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 800/1999, pokud jde o některé cukry používané v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny vyvážených do jiných třetích zemí než do Švýcarska a Lichtenštejnska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Články 16 a 18 nařízení (ES) č. 2201/96 a nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [2], se vztahují na vývozy některých cukrů používaných v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny.
          (2) Podle čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 2201/96 je v případě rozlišené náhrady náhrada vyplacena, jestliže se prokáže, že produkty dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena. Článek rovněž stanoví, že mohou být stanoveny odchylky od tohoto pravidla, pokud budou vymezeny podmínky, jež jsou schopny poskytnout rovnocenné záruky.
          (3) Článek 3 nařízení (ES) č. 800/1999 stanoví, že nárok na vývozní náhradu vzniká při dovozu do určité třetí země, pokud se na tuto třetí zemi vztahuje rozlišená náhrada. Články 14, 15 a 16 uvedeného nařízení stanoví podmínky pro platbu rozlišené náhrady, zejména doklady, které musejí být předloženy jako důkaz o dodání zboží na místo určení.
          (4) V případě rozlišené náhrady stanoví čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 800/1999, že se část náhrady, která se vypočte pomocí nejnižší sazby náhrady, vyplatí na žádost vývozce, jakmile se prokáže, že produkt opustil celní území Společenství.
          (5) Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty [3], jež byla podepsána v říjnu 2004, je prozatímně použitelná od 1. února 2005 na základě rozhodnutí Rady 2005/45/ES [4] o uzavření a prozatímním používání uvedené dohody.
          (6) Podle rozhodnutí 2005/45/ES není cukr (čísla HS 1701, 1702 a 1703) použitý při výrobě určitého zpracovaného zboží vyváženého do Švýcarska a Lichtenštejnska od 1. února 2005 způsobilý pro vývozní náhrady.
          (7) Dohoda schválená rozhodnutím 2005/45/ES zavádí zvláštní ustanovení o správní spolupráci zaměřené na boj proti nesrovnalostem a podvodům v oblastech týkajících se celních a vývozních náhrad.
          (8) V souvislosti s těmito ustanoveními a s cílem nezpůsobit hospodářským subjektům při obchodu s jinými třetími zeměmi zbytečné náklady je vhodné odchýlit se od nařízení (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 800/1999 tehdy, jestliže se v případě rozlišených náhrad požaduje důkaz o dovozu. Pokud pro příslušné země určení nebyly stanoveny vývozní náhrady, je při stanovování nejnižší sazby náhrady rovněž vhodné tuto skutečnost nezohlednit.
          (9) Vzhledem k tomu, že se opatření stanovená v dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, schválené rozhodnutím 2005/45/ES, budou používat od 1. února 2005, mělo by se toto nařízení používat od téhož data.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 2201/96 a článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 není důkaz o splnění dovozních celních formalit podmínkou pro vyplacení náhrady za některé cukry použité v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 2201/96 a které jsou uvedeny v tabulkách I a II protokolu 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud rozlišení náhrady je pouze výsledkem toho, že pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko nebyla náhrada stanovena.
          Článek 2
          Skutečnost, že nebyly stanoveny vývozní náhrady, pokud jde o vývoz některých cukrů použitých v některých výrobcích zpracovaných z ovoce a zeleniny, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 2201/96 a které jsou uvedeny v tabulkách I a II protokolu 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, do Švýcarska a Lichtenštejnska, se při určení nejnižší sazby náhrady ve smyslu čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999 nezohlední.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          [2] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).
          [3] Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 19.
          [4] Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.