Nařízení Rady (ES) č. 390/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 390/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 390/2005
          ze dne 7. března 2005,
          kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 [1] ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise, po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. Předcházející postup a stávající opatření
          (1) Následně po šetření zahájeném v květnu 2000 (dále jen "původní šetření") uložila Rada nařízením (ES) č. 1676/2001 [2] v srpnu 2001 konečná antidumpingová cla z dovozu polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie. Cla z dovozu PET filmů pocházejících z Indie se pohybovala v rozmezí mezi 0 % až 62,6 %.
          (2) Stávající antidumpingové clo použitelné na dovozy od Jindal Poly Films Limited, dříve Jindal Polyester Limited (oznámení o změně jména bylo zveřejněno dne 2. prosince 2004 [3]) je 0 %. Dovozy PET filmů od této společnosti rovněž podléhají vyrovnávacímu clu ve výši 7 %, které bylo uloženo v roce 1999 nařízením Rady (ES) č. 2597/1999 [4].
          2. Žádost o přezkum
          (3) Žádost o částečný prozatímní přezkum omezený na dumping ve vztahu k Jindal Poly Films Limited byla podána následujícími výrobci Společenství: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH a Nuroll SpA (dále jen "žadatelé"). Tito žadatelé představují hlavní podíl výroby PET filmů ve Společenství. Společnost Toray Plastics Europe tuto žádost podpořila, i když není formálním žadatelem.
          (4) Žadatelé uvedli, že dumpingové rozpětí Jindal Poly Films Limited se změnilo a je vyšší než v původním šetření vedoucím k přijetí stávajících opatření.
          3. Šetření
          (5) Komise po konzultaci s poradním výborem shledala, že žádost obsahuje dostatečné důkazy prima facie, a oznámila dne 19. února 2004 zahájení částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení oznámením zahájení zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie [5].
          (6) Tento přezkum byl rozsahem omezen na přezkoumání dumpingu ve vztahu k Jindal Poly Films Limited. Období šetření bylo od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003.
          (7) Komise oficiálně informovala společnost Jindal Poly Films Limited, zástupce vyvážející země a dotčené výrobce ve Společenství o zahájení přezkumu. Dotčeným stranám byla poskytnuta možnost písemně vyjádřit své stanovisko a požádat o slyšení v daném časovém limitu stanoveném v oznámení o zahájení.
          (8) Komise, aby získala informace pokládané z nezbytné pro své šetření, zaslala dotazník společnosti Jindal Poly Films Limited, dotčenému vyvážejícímu výrobci, který spolupracoval vyplněním dotazníku. Ověřovací návštěva byla vykonána v prostorách této společnosti v New Delhi, aby byla zajištěna ucelenost podaných informací.
          B. DOTYČNÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
          1. Dotyčný výrobek
          (9) Dotyčným výrobkem je, jak byl vymezen v původním šetření, polyethylen-tereftalátový (PET) film pocházející z Indie, běžně deklarovaný pod kódy KN ex39206219 a ex39206290.
          2. Obdobný výrobek
          (10) Stejně jako v původním šetření bylo zjištěno, že PET filmy vyráběné a prodávané na trhu v Indii a PET filmy vyvážené z Indie do Společenství, stejně jako PET filmy vyráběné a prodávané výrobním odvětvím Společenství, mají stejné fyzikální a technické vlastnosti a použití. Proto jsou ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení obdobnými výrobky.
          C. DUMPING
          1. Běžná hodnota
          (11) Pro zjištění běžné hodnoty bylo nejprve ověřeno, že celkový domácí prodej vyvážejícího výrobce byl reprezentativní v souladu s čl. 2 odst. 2 základního nařízení, tj. že činil 5 % a více z celkového objemu prodeje dotyčného výrobku vyváženého do Společenství.
          (12) Poté bylo zjišťováno, zda celkový domácí prodej každého typu výrobku představoval 5 % nebo více z objemu prodeje téhož typu vyváženého do Společenství.
          (13) Pro ty typy výrobků, které představovaly 5 % nebo více z objemu prodeje téhož typu vyváženého do Společenství, bylo přezkoumáno, zda byl dosažen dostatečný prodej v běžném obchodním styku podle čl. 2 odst. 4 základního nařízení. Pro každý typ výrobku, pro který dosažený objem domácího prodeje tržeb nad výrobními náklady představoval nejméně 80 % prodeje, byla běžná hodnota stanovena na základě vážených průměrných cen skutečně zaplacených za veškerý domácí prodej. Pro ty typy výrobků, pro které objem ziskových transakcí byl rovný nebo nižší než 80 %, ale nebyl nižší než 10 % z prodeje, běžná hodnota byla založena na vážených průměrných cenách skutečně zaplacených za pouze domácí ziskové transakce.
          (14) Pro ty typy výrobků, pro které nemohly být využity domácí ceny vyvážejícího výrobce ke stanovení běžné hodnoty v důsledku nedostatečné reprezentativnosti nebo nedostatečného prodeje běžným obchodním stykem, běžná hodnota byla vypočtena na základě výrobních nákladů vynaložených dotyčným vyvážejícím výrobcem a připočtení přiměřeného zvýšení za náklady prodejní, správní a režijní a za zisk, v souladu s čl. 2 odst. 3 a 6 základního nařízení.
          (15) Náklady prodejní, správní a režijní byly založeny na nákladech vynaložených vyvážejícím výrobcem na dosažení svého domácího prodeje dotyčného výrobku, které byly shledány jako reprezentativní. Zisk byla vypočten na základě váženého průměru zisku dotyčné společnosti, dosahovaného pro daný typ výrobku prodejem na domácím trhu v dostatečném množství v běžném obchodním styku.
          2. Vývozní cena
          (16) Vyvážející výrobce udal prodej (z jedné dodávky) dosažený partnerskou společností ve Společenství. Vzhledem k tomu, že šlo o zanedbatelné množství, nebyl tento prodej uvažován.
          (17) Ostatní vývozní prodeje dotyčného výrobku byly dosaženy v období šetření ve Společenství prodejem nezávislým zákazníkům. Proto byla vývozní cena zjištěna v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení na základě vývozních cen skutečně zaplacených nebo splatných.
          3. Srovnání
          (18) Srovnání běžné hodnoty a ceny vývozní bylo provedeno na základě srovnání mimo závod (úroveň ze závodu). Spravedlivé srovnání bylo zajištěno použitím náležitých oprav ve formě korekcí rozdílů ovlivňujících srovnatelnost cen v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení. Podobně byly popřípadě provedeny opravy korigující rozdíly v nákladech na slevy z ceny, rabaty, dopravu, pojištění, manipulaci, nakládku a vedlejší náklady, náklady na balení, úvěr, a provize, pokud byly doloženy ověřenými doklady.
          a) Dovozní poplatky
          (19) Jindal Poly Films Limited nárokoval opravu normální ceny za dovozní poplatky vybírané mimo režim Advance Licence Scheme (ALS) za dovoz surovin použitých k výrobě zboží na vývoz. Režim ALS povoluje bezcelní dovážení surovin za předpokladu, že dotyčná společnost vyváží odpovídající množství a že hodnota konečného výrobku je určena v souladu s úředně stanovenými vstupními–výstupními normami. Společnost uvedla, že pro splnění požadavků režimu ALS vzhledem k dováženým surovinám použila vývozy dotyčného výrobku do ES.
          (20) Vzhledem k tomu, že by konečný výsledek přezkumného šetření nebyl nijak ovlivněn závěrem o ohledně uznání nárokované opravy, nebyl tento závěr učiněn.
          b) Ostatní opravy
          (21) Vyvážející výrobce pro malý počet vývozů nárokoval opravu vývozní ceny podle čl. 2 odst. 10 písm. k) základního nařízení na základě výše dávek, které obdržel na vývoz v režimu Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB) na poexportním základu. V tomto režimu by mohly být úvěry získané při vývozu výrobků použity jako protiúčet k zaplacení cla z dovozu jakéhokoli zboží nebo by mohly být volně podány jiným společnostem. Kromě toho neexistují žádná omezení, že dovážené zboží by mělo být využitou pouze k výrobě vyvážených výrobků. Dotyčný výrobce neprokázal, že by sumy dávek na vývoz v režimu DEPB na poexportním základu ovlivnily cenovou srovnatelnost, zejména že by kupci soustavně platili různé ceny na domácím trhu v důsledku výhod DEPB. Uvedený nárok byl proto zamítnut.
          4. Dumpingové rozpětí
          (22) Dumpingové rozpětí bylo zjištěno srovnáním váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozních cen v souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení.
          (23) Toto srovnání vedlo k dumpingovému rozpětí 0 %.
          D. ZÁVĚR
          (24) Na základě výše uvedených skutečností a úvah a z hlediska dostupných informací bylo shledáno, že by v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení mělo být současné přezkumné šetření zastaveno a že antidumpingové clo 0 %, uložené nařízením (ES) č. 1676/2001 na dovozy PET filmů vyráběných a dovážených do Evropského spoelčenství společností Jindal Poly Films Limited by mělo být zachováno.
          (25) Všechny dotčené strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na základě kterých bylo učiněno rozhodnutí zachovat stávající antidumpingové clo, a byla jim poskytnuta příležitost se vyjádřit.
          (26) Žadatelé tvrdili, že by výpočet dumpingu měl být založen na srovnání váženého průměru běžné hodnoty a jednotlivých vývozních transakcí, neboť podle jejich tvrzení docházelo k dumpingu cílenému na "zvláštní kategorii zákazníků". Tvrdili, že pokud by se konkrétní typ filmu prodával pouze zákazníkům v konkrétním segmentu konečného využití, docházelo by k rozlišování podle zákazníků. Rovněž považovali tento přístup za odůvodněný s ohledem na růst indické výrobní kapacity, o němž se domnívali, že se týká zejména daného typu filmu. V této souvislosti je třeba si nejdříve uvědomit, že dotčený typ filmu se neprodával jen zákazníkům, kteří by kupovali výhradně tento typ filmu, ale i zákazníkům, kteří nakupují jiné typy. Srovnání cen stejných typů filmu prodávaných různým zákazníkům neprokázalo strukturu cenového rozlišení podle zákazníka. Vzhledem k tomu, že k uvedenému rozlišování nedocházelo, není v souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení pro účely výběru postupu pro výpočet dumpingu existence údajné struktury dumpingu podle typu výrobku významná. Navíc je třeba si rovněž uvědomit, že při určování postupu pro stanovení dumpingového rozpětí není významným činitelem ani změna výrobní kapacity. Vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno rozlišování mezi různými zákazníky, oblastmi nebo časovými obdobími, tvrzení žadatelů bylo odmítnuto a nadále se jako vhodný postup použije srovnání váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozní ceny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie, obvykle deklarovaných pod kódy KN ex39206219 a ex39206290, se v rozsahu, v jakém se tato opatření týkají indického vyvážejícího výrobce, společnosti Jindal Poly Films Limited, zastavuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. března 2005.
          Za Radu
          J. Krecké
          předseda
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. C 297, 2.12.2004, s. 2.
          [4] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 1.
          [5] Úř. věst. C 43, 19.2.2004, s. 14.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.