Nařízení Komise (ES) č. 394/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 394/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 394/2005
          ze dne 8. března 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [1], a zejména na čl. 145 písm. c), d) a q) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 [2] zavádí prováděcí pravidla pro režim jednotné platby, který se použije od roku 2005. Správní a funkční provádění režimu, které začalo na tomto základě na vnitrostátní úrovni, poukázalo na nutnost dalších podrobných pravidel týkajících se některých aspektů režimu a vyjasnění a přizpůsobení některých aspektů stávajících pravidel.
          (2) Zvláště je vhodné upřesnit působnost definice víceletých plodin vzhledem k podmínkám pro poskytnutí podpory na vynětí půdy z produkce a vzhledem k režimu podpory pro energetické plodiny podle článku 88 nařízení (ES) č. 1782/2003.
          (3) Ze správních důvodů, aby se omezil vznik částí platebních nároků jen na nutné minimum, čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 795/2004 stanoví, že před rozdělením stávajícího nároku v případě převodu se musí využít všechny stávající části. Je vhodné upřesnit, že ustanovení má odkazovat na stávající části nároků stejného druhu, jako jsou normální nároky, nároky na vynětí půdy z produkce, nároky s povolením podle článku 60 nařízení (ES) č. 1782/2003.
          (4) Podle čl. 7 odst. 6 nařízení (ES) č. 795/2004 nemohou zemědělci, kteří pronajali nebo prodali hektary, využít mechanismu stanoveného v uvedeném článku. Pokud není účel uvedeného mechanismu narušen koupí a prodejem nebo pronájmem ekvivalentního počtu hektarů, mělo by být stanoveno, že se tento mechanismus použije také v uvedených případech.
          (5) Článek 10 nařízení (ES) č. 795/2004 stanoví, že v mimořádných situacích se část referenčního obnosu vrací do národní rezervy. Ze správních důvodů je vhodné, aby bylo členským státům umožněno použít toto snížení nad strop, který má být definován.
          (6) Ustanovení čl. 21 odst. 4 nařízení (ES) č. 795/2004 staví naroveň pronájem a koupi půdy pro investiční účely. Investice do produkční kapacity ve formě pronájmu by se měly také zohlednit.
          (7) Ustanovení čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 795/2004 má za cíl zohlednit případy zemědělců, kteří se nacházejí ve zvláštní situaci vyplývající z koupě půdy, která byla během referenčního období pronajata. Je vhodné upřesnit působnost ustanovení definováním podmínek pronájmu, které je třeba zohlednit.
          (8) Ustanovení čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 stanoví, že zemědělec může kromě případů vyšší moci nebo mimořádných okolností převést své platební nároky bez půdy teprve poté, co využil ve smyslu článku 44 uvedeného nařízení alespoň 80 % svých platebních nároků během nejméně jednoho kalendářního roku, nebo poté, co dobrovolně postoupil vnitrostátní rezervě všechny platební nároky, které nevyužil během prvního roku použití režimu jednotné platby. Je vhodné upřesnit podmínky použití uvedeného ustanovení.
          (9) Nařízení (ES) č. 795/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (10) Od 1. ledna 2006 umožňuje článek 51 nařízení (ES) č. 1782/2003 ve znění nařízení Rady (ES) č. 864/2004 [3] členským státům, aby povolily pěstování vedlejších plodin na hektarech, na které lze poskytnout podporu, během období maximálně tří měsíců každoročně počínaje 15. srpnem. Vzhledem k tomu, že do 31. prosince 2004 jsou tyto postupy v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se přímých plateb a že zemědělci k tomu mohou být podle nového ustanovení znovu oprávněni od 1. ledna 2006, přerušení těchto postupů na jeden rok by způsobilo zemědělcům, kteří jsou na tyto postupy zvyklí, vážné hospodářské problémy a vyvolalo by praktické a zvláštní problémy vzhledem k půdě, na kterou lze poskytnout podporu. Aby se zajistila kontinuita opatření a umožnilo se zemědělcům v členských státech, kde by takové rozhodnutí bylo učiněno, aby včas rozhodli o výsevu, je nutné a řádně oprávněné stanovit odchylně od nařízení (ES) č. 1782/2003 použití této možnosti v roce 2005.
          (11) Jelikož se režim jednotné platby použije od 1. ledna 2005, je vhodné, aby se toto nařízení použilo se zpětným účinkem od uvedeného data.
          (12) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 795/2004 se mění takto:
          1. V článku 2 se písmena c) a d) nahrazují tímto:
          "c) "trvalými plodinami" se rozumí plodiny, které nejsou pěstované systémem střídání plodin, jiné než stálé travní porosty, které jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět let a lze je opakovaně sklízet, včetně školek podle definice přílohy I bodu G/5 I rozhodnutí Komise 2000/115/ES [4], vyjma víceletých plodin a školek pro tyto víceleté plodiny.
          Pro účely čl. 54 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 a v případě oblastí, na které se také vztahuje žádost o podporu pro energetické plodiny podle článku 88 uvedeného nařízení se rychle rostoucí dřeviny (kód KN ex06029041) Miscanthus sinensis (kód KN ex06029051) Phalaris arundicea (chrastice rákosovitá "reed canary grass") (kód KN ex12149090) považují za víceleté plodiny. Nicméně pro účely čl. 44 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 se považují za hektary, na které lze poskytnout podporu:
          -  plochy osázené těmito plodinami mezi 30. dubnem 2004 a 10. březnem 2005,
          -  plochy osázené těmito plodinami před 30. dubnem 2004 a pronajaté nebo koupené mezi 30. dubnem 2004 a 10. březnem 2005 s ohledem na použití režimu jednotné platby.
          d) "víceletými plodinami" se rozumí plodiny následujících produktů:
          Kód KN | |
          07091000 | Artyčoky |
          07092000 | Chřest |
          07099090 | Reveň |
          081020 | Maliny, moruše, ostružiny a ostružino-maliny |
          081030 | Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt |
          081040 | Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium |
          2. V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
          "4. Odstavce 2 a 3 se použijí pouze, pokud zemědělec musí přihlásit nebo převést platební nárok nebo část platebního nároku s částí hektaru poté, co přihlásil nebo převedl stávající platební nároky nebo části platebních nároků stejného druhu."
          3. V článku 7 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
          "6. Pro účely odstavců 1, 2, 3 a 4 se hektary převedené prodeji nebo pronájmem a nenahrazené odpovídajícím počtem hektarů započítají do počtu hektarů, které zemědělec přihlásí."
          4. V článku 10 se vkládá nový odstavec 6, který zní:
          "6. Členské státy mohou stanovit strop, při jehož překročení se použije odstavec 1."
          5. V článku 21 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
          "4. Pro použití odstavce 1 se dlouhodobý pronájem na šest a více let započatý nejpozději ode dne 15. května 2004 považuje za koupi půdy nebo investice do produkční kapacity."
          6. V ustanovení čl. 22 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Pro účely použití tohoto odstavce se "půdou v pronájmu" rozumí půda, která byla v okamžiku koupě nebo po ní předmětem pronájmu, který nebyl nikdy obnoven kromě obnovení vyplývajícího z právní povinnosti."
          7. V článku 25 se vkládá nový odstavec, který zní:
          "4. Pro použití čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 se procento platebních nároků využitých zemědělcem, s výjimkou platebních nároků prodaných spolu s půdou, vypočítá na základě počtu platebních nároků, které mu jsou přiděleny v prvním roce použití režimu jednotné platby, a tyto platební nároky musí využít během jednoho kalendářního roku."
          8. Článek 47 se nahrazuje tímto:
          "Článek 47
          Překročení stropů
          Pokud výše částek k vyplacení u každého z režimů uvedených v článcích 66 až 71 nařízení (ES) č. 1782/2003 překročí strop stanovený v souladu s čl. 64 odst. 2 uvedeného nařízení, částka k výplatě se v daném roce poměrně sníží."
          Článek 2
          Odchylně od ustanovení článku 51 nařízení (ES) č. 1782/2003 mohou členské státy na rok 2005 rozhodnout o použití čl. 51 písm. b) druhého pododstavce uvedeného nařízení ve znění nařízení (ES) č. 864/2004.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).
          [2] Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1. Nařízení se mění nařízením (ES) č. 1974/2004 (Úř. věst. L 345, 20.11.2004, s. 85).
          [3] Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48.
          [4] Úř. věst. L 38, 12.2.2000, s. 1."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.