Nařízení Komise (ES) č. 399/2005 ze dne 10. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 399/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 399/2005
          ze dne 10. března 2005,
          kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle článku 13 nařízení (EHS) č. 2759/75 může být rozdíl mezi cenou produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 daného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.
          (2) Použití těchto pravidel a kritérií na současnou situaci na trhu v odvětví vepřového masa vede ke stanovení této náhrady níže uvedeným způsobem.
          (3) V případě produktů spadajících pod kód KN 02101981 je třeba, aby výše vývozní náhrady zohledňovala kvalitativní povahu jednotlivých produktů spadajících pod tyto kódy a také předpokládaný vývoj výrobních nákladů na světovém trhu. Je důležité, aby se Společenství nadále podílelo na mezinárodním obchodu, pokud jde o některé typické italské produkty spadající pod kód KN 02101981.
          (4) Vzhledem k podmínkám hospodářské soutěže v některých třetích zemích, které jsou tradičně nejdůležitějšími dovozci produktů spadajících pod kódy KN 160100 a 1602, by měla být vývozní náhrada pro tyto produkty stanovena tak, aby zohledňovala tuto situaci. Je třeba přijmout taková opatření, aby se zajistilo, že se náhrada bude poskytovat pouze pro čistou váhu jedlých látek, s výjimkou čisté váhy kostí případně obsažených v dotyčných polotovarech.
          (5) Článek 13 nařízení (EHS) č. 2759/75 stanoví, že situace na světovém trhu či zvláštní požadavky některých trhů mohou vyžadovat, aby se vývozní náhrada pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2759/75 lišila podle místa určení.
          (6) Náhradu je třeba stanovit s ohledem na úpravy nomenklatury náhrad dle nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 [2].
          (7) Náhrady je třeba poskytovat pouze pro produkty, které se mohou volně pohybovat po Společenství. Aby byl produkt způsobilý pro poskytnutí náhrady, je proto třeba vyžadovat, aby měl označení zdravotní nezávadnosti dle směrnice Rady 64/433/EHS [3], směrnice Rady 94/65/ES [4] a směrnice Rady 77/99/EHS [5].
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Seznam produktů, pro které se poskytuje vývozní náhrada uvedená v článku 13 nařízení (EHS) č. 2759/75, a výše této náhrady jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          Dotyčné produkty musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními o označení zdravotní nezávadnosti stanovenými v:
          -  příloze I kapitole XI směrnice 64/433/EHS,
          -  příloze I kapitole VI směrnice 94/65/ES,
          -  příloze B kapitole VI směrnice 77/99/EHS.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1365/2000 (Úř. věst. L 156, 29.6.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2180/2003 (Úř. věst. L 335, 22.12.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/23/ES (Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 7).
          [4] Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 10.
          [5] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/76/ES (Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s. 25).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 10. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa
          Kód produktu | Místo určení | Měrná jednotka | Výše náhrady |
          0210 11 31 9110 | P08 | EUR/100 kg | 59,50 |
          0210 11 31 9910 | P08 | EUR/100 kg | 59,50 |
          0210 19 81 9100 | P08 | EUR/100 kg | 59,50 |
          0210 19 81 9300 | P08 | EUR/100 kg | 59,50 |
          1601 00 91 9120 | P08 | EUR/100 kg | 21,50 |
          1601 00 99 9110 | P08 | EUR/100 kg | 16,50 |
          1602 41 10 9110 | P08 | EUR/100 kg | 32,00 |
          1602 41 10 9130 | P08 | EUR/100 kg | 19,00 |
          1602 42 10 9110 | P08 | EUR/100 kg | 25,00 |
          1602 42 10 9130 | P08 | EUR/100 kg | 19,00 |
          1602 49 19 9130 | P08 | EUR/100 kg | 19,00 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.