Nařízení Komise (ES) č. 416/2005 ze dne 11. března 2005, kterým se mění příloha XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz některých vedlejších produktů živočišného původu určených k technickým účelům z Japonska (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 416/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 416/2005
          ze dne 11. března 2005,
          kterým se mění příloha XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz některých vedlejších produktů živočišného původu určených k technickým účelům z Japonska
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [1], a zejména na čl. 29 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví požadavky pro dovoz krevních výrobků a jiných vedlejších produktů živočišného původu určených k technickým účelům, včetně farmaceutického využití, do Společenství. Členské státy povolí dovoz těchto vedlejších produktů, pokud splňují příslušné požadavky stanovené v kapitole IV nebo případně v kapitole XI přílohy VIII uvedeného nařízení.
          (2) Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví, že vedlejší produkty musejí pocházet ze třetí země nebo části třetí země uvedené na seznamu v části VI přílohy XI. Japonsko není v části VI přílohy XI uvedeno.
          (3) Příslušný orgán Japonska (oddělení pro zdraví zvířat a bezpečnost živočišných produktů ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu) poskytlo Komisi nezbytné záruky, že krevní výrobky a jiné vedlejší produkty určené k technickému využití z Japonska mohou být získány a zaslány do Společenství v souladu s příslušnými požadavky na dovoz. Japonsko zejména schválilo a zaregistrovalo příslušná zařízení v souladu s čl. 29 odst. 5 nařízení (ES) č. 1774/2002.
          (4) Je proto vhodné zahrnout do části VI přílohy XI i Japonsko.
          (5) Rovněž je vhodné změnit část VI přílohy XI tak, aby byla použita stejná terminologie jako v kapitole XI přílohy VIII téhož nařízení.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změna nařízení (ES) č. 1774/2002
          Část VI přílohy XI nařízení (ES) č. 1774/2002 se nahrazuje tímto:
          "ČÁST VI
          Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz krevních výrobků (s výjimkou koňovitých) určených k technickým účelům, včetně farmaceutického využití (veterinární osvědčení v kapitolách 4 (C) a 8 (B)).
          A. Krevní výrobky:
          1. Krevní výrobky z kopytníků:
          Třetí země nebo části třetích zemí uvedených v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných druhů, a tyto země:
          -  (JP) Japonsko.
          2. Krevní výrobky z jiných druhů:
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS a tyto země:
          -  (JP) Japonsko.
          B. Vedlejší živočišné produkty určené k farmaceutickému využití:
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, v příloze rozhodnutí Komise 94/85/ES [2] nebo v příloze I rozhodnutí Komise 2000/585/ES [3] a tyto země:
          -  (JP) Japonsko
          -  (PH) Filipíny a
          -  (TW) Tchaj-wan.
          C. Vedlejší živočišné produkty určené k jiným technickým účelům než k farmaceutickému využití:
          Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz dané kategorie čerstvého masa příslušných druhů, a v příloze rozhodnutí Komise 94/85/ES nebo v příloze I rozhodnutí Komise 2000/585/ES.
          Článek 2
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. března 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 93/2005 (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 34).
          [2] Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 31.
          [3] Úř. věst. L 251, 6.10.2000, s. 1."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.