Nařízení Komise (ES) č. 421/2005 ze dne 14. března 2005 o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2005 do 10. dubna 2006

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 421/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 421/2005
          ze dne 14. března 2005
          o vydávání licencí na dovoz některých upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) v období od 11. dubna 2005 do 10. dubna 2006
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 [1],
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 519/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3420/83 [2],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 658/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se ukládají konečná ochranná opatření proti dovozům upravených nebo konzervovaných citrusových plodů (konkrétně mandarinek atd.) [3], a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Množství, pro která dle článku 5 nařízení (ES) č. 658/2004 předložili žádosti o vydání licence tradiční i noví dovozci, přesahují množství, jež jsou k dispozici pro produkty pocházející z Čínské lidové republiky (ČLR).
          (2) Nyní je pro každou kategorii dovozců nutné z množství, jež je uvedeno v žádosti, stanovit podíl, který lze v rámci licence dovézt,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dovozní licence, o něž se žádá dle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 658/2004, se vydávají pro procentní sazby požadovaných množství, a to v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. dubna 2005 a jeho použitelnost končí dnem 10. dubna 2006.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. března 2005.
          Za Komisi
          Peter Mandelson
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2200/2004 (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 89. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 427/2003 (Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 67.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Původ produktů | Přidělené procentní sazby |
          Čínská lidová republika | Jiné třetí země |
          —tradiční dovozci(čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 658/2004) | 38,204 % | nepoužije se |
          —jiní dovozci(čl. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 658/2004) | 4,725 % | nepoužije se |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.