Nařízení Komise (ES) č. 422/2005 ze dne 14. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 422/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 422/2005
          ze dne 14. března 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 94/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 ze dne 19. prosince 2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu [1], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 3 nařízení (ES) č. 2826/2000 stanoví podmínky, podle kterých se určí odvětví a produkty, pro která lze na vnitřním trhu uskutečnit propagační a informační opatření. Tato témata a tyto produkty jsou uvedeny v seznamu v příloze I nařízení Komise (ES) č. 94/2002 [2].
          (2) Článek 4 nařízení (ES) č. 2826/2000 požaduje, aby Komise sestavila každé dva roky seznam témat a produktů uvedených v článku 3 uvedeného nařízení.
          (3) Semenné oleje původem ze Společenství, zejména řepkový olej, stejně jako med a včelařské produkty, jsou produkty, u kterých je možné zlepšit rovnováhu na trhu pomocí informačních a/nebo propagačních opatření, zejména poskytováním adekvátních a aktuálních informací spotřebitelům o jejich dobrých vlastnostech, nutriční hodnotě, chuti, platných normách a pravidlech o označování těchto produktů. Z tohoto důvodu je třeba tyto produkty zařadit do přílohy I nařízení (ES) č. 94/2002.
          (4) Za účelem propagace spotřeby jakostních produktů v masném odvětví je třeba učinit všechna jakostní masa získaná v souladu s národním programem jakosti nebo programem jakosti Společenství způsobilými pro propagační opatření. Z tohoto důvodu je třeba tyto produkty zařadit do přílohy I nařízení (ES) č. 94/2002.
          (5) Z důvodu jasnosti a zjednodušení je třeba zapracovat témata v příloze I písmenu a) a produkty v příloze I písmenu b) nařízení (ES) č. 94/2002 do jediného seznamu, který bude obsahovat jak témata, tak produkty, a který bude pro každé téma a produkt obsahovat ustanovení, která se jich týkají, v odpovídajících obecných zásadách pro propagaci na vnitřním trhu v příloze III uvedeného nařízení.
          (6) Produkty s chráněným označením původu (CHOP), s chráněným zeměpisným označením (CHZO) nebo zaručené tradiční speciality (ZTS) v souladu s nařízením rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [3] nebo nařízením Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin [4] a produktů ekologického zemědělství v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin [5], jsou jakostními produkty, jejichž produkce a spotřeba se považuje za prioritní v souvislosti se společnou zemědělskou politikou. Z tohoto důvodu je třeba tyto produkty zařadit do přílohy I nařízení (ES) č. 94/2002, aby mohly čerpat výhody ze všech informačních a propagačních opatření stanovených pro režim propagace na mezinárodních trzích.
          (7) Je nezbytné vytvořit nové obecné zásady týkající se nově přidaných produktů, za účelem dosažení očekávaných výsledků propagačních opatření a přezkoumat stávající obecné zásady s uvážením vývoje situace na trhu a ve společné zemědělské politice. stejně jako dostupných zkušeností z hodnocení naposledy prováděných propagačních a informačních opatření.
          (8) Z tohoto důvodu je třeba odpovídajícím způsobem pozměnit nařízení (ES) č. 94/2002.
          (9) Příštím termínem pro přijetí těchto opatření na předložení žádostí o podporu Společenství pro propagační programy je 31. leden. Navrhující organizace a členské státy mají omezený čas pro přizpůsobení nebo vypracování návrhů tak, aby zohledňovaly nedávno pozměněné nařízení. Je tudíž nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost po 31. lednu.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem předneseným na zasedání společného řídícího výboru pro propagaci zemědělských produktů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 94/2002 se mění takto:
          1. Příloha I se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení.
          2. Příloha III se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2060/2004 (Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 3).
          [2] Úř. věst. L 17, 19.1.2002, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1803/2004 (Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 4).
          [3] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          [4] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. No 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2254/2004 (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 20).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.