Nařízení Komise (ES) č. 425/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a územíText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 425/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 425/2005
          ze dne 15. března 2005,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS [1], a zejména na články 10 a 21 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví seznam třetích zemí a území, ze kterých lze povolit přesuny zvířat v zájmovém chovu do Společenství, pokud jsou splněny určité podmínky.
          (2) Prozatímní seznam třetích zemí byl sestaven v nařízení (ES) č. 998/2003 ve znění nařízení Komise (ES) č. 592/2004 [2]. Uvedený seznam zahrnuje země prosté vztekliny a země, pro které se stanovilo, že riziko zavlečení vztekliny následkem přesunů zvířat v zájmovém chovu z jejich území do Společenství není vyšší než riziko spojené s přesuny mezi členskými státy.
          (3) Z informací poskytnutých Tchaj-wanem vyplývá, že Tchaj-wan je prostý vztekliny a že riziko zavlečení vztekliny následkem přesunů zvířat v zájmovém chovu z Tchaj-wanu do Společenství není vyšší než riziko spojené s přesuny mezi členskými státy. Proto by měl být Tchaj-wan zařazen na seznam zemí a území uvedený v nařízení (ES) č. 998/2003.
          (4) V zájmu jasnosti uvedeného seznamu zemí a území byl měl být seznam v celém rozsahu nahrazen.
          (5) Nařízení (ES) č. 998/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 998/2003 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. března 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2054/2004 (Úř. věst. L 355, 1.12.2004, s. 14).
          [2] Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 7.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.