Nařízení Komise (ES) č. 430/2005 ze dne 15. března 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2006 a používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 430/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 430/2005
          ze dne 15. března 2005,
          kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2006 a používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [1], a zejména na článek 3 a čl. 4 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 577/98 má být kódování proměnných pro účely přenosu dat definováno prostřednictvím prováděcích opatření.
          (2) Na základě čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 577/98 lze specifikovat seznam proměnných (dále "strukturální proměnné") z ukazatelů šetření, které se musí zjišťovat jen jako roční průměry vztahující se na 52 týdnů a ne jako čtvrtletní průměry. Proto by se měly stanovit podmínky používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných.
          (3) Vzhledem k významu údajů o zaměstnanosti a nezaměstnanosti by se úhrny těchto ukazatelů neměly rozcházet, ať byly vypočteny z ročního dílčího výběrového souboru, nebo na základě ročního průměru čtvrtletních výběrových souborů.
          (4) Vzhledem k významu údajů sebraných v modulech ad hoc by tyto informace měly být slučitelné s jakoukoli jinou proměnnou z šetření.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [2],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Podmínky používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných jsou stanoveny v příloze I.
          Článek 2
          Kódy proměnných pro účely přenosu dat od roku 2006 jsou stanoveny v příloze II.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. března 2005.
          Za Komisi
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6).
          [2] Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 1989, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ DÍLČÍHO VÝBĚROVÉHO SOUBORU PRO SBĚR ÚDAJŮ O STRUKTURÁLNÍCH PROMĚNNÝCH
          1. Roční/čtvrtletní proměnné
          Slovem "roční" jsou ve sloupci pod hlavičkou "Periodicita" v příloze II, v níž je stanoveno kódování, označeny strukturální proměnné, které je možné zjišťovat jen jako roční průměry na základě dílčího výběrového souboru nezávislých pozorování vztahujícího se na 52 týdnů namísto čtvrtletních průměrů. Základní proměnné, které je třeba zjišťovat za každé čtvrtletí, jsou označeny slovem "čtvrtletní".
          2. Reprezentativnost výsledků
          U strukturálních proměnných může relativní směrodatná chyba (bez zohlednění vlivu metody výběru) jakéhokoli ročního odhadu představujícího nejméně 1 % obyvatelstva v produktivním věku činit nejvýše:
          a) 9 % v případě zemí s počtem obyvatel 1 až 20 milionů a
          b) 5 % v případě zemí s počtem obyvatel 20 milionů nebo více.
          Země s počtem obyvatel nižším než 1 milion jsou od těchto požadavků osvobozeny a strukturální proměnné by měly být sbírány pro celý výběrový soubor, ledaže by výběrový soubor splňoval požadavky uvedené v písmeně a).
          Jestliže se v případě zemí, které ke sběru údajů o strukturálních proměnných používají dílčí výběrový soubor, používá více než jedna vlna, celkový dílčí výběrový soubor sestává z nezávislých pozorování.
          3. Konzistentnost úhrnů
          Konzistentnost ročních úhrnů na základě dílčích výběrových souborů s ročními průměry na základě celého výběrového souboru musí být zajištěna v případě údajů o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu podle pohlaví a o následujících věkových skupinách: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54 a 55 a více let.
          4. Moduly ad hoc
          Výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc se použije též pro sběr údajů o strukturálních proměnných.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          KÓDOVÁNÍ
          Název | Položka | Periodicita | Kód | Popis | Filtr/poznámky |
          DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
          HHSEQNUM | 1/2 | ČTVRTLETNÍ | | Pořadové číslo v domácnosti (musí zůstat stejné ve všech vlnách) | Všichni |
          01-98 | Dvoumístné pořadové číslo přidělené každému členu domácnosti |
          HHLINK | 3 | ROČNÍ | | Vztah ke sledované osobě v domácnosti | HHTYPE = 1, 3 |
          1 | Sledovaná osoba |
          2 | Manžel/manželka (či druh/družka) sledované osoby |
          3 | Dítě sledované osoby (nebo manžela/manželky či druha/družky) |
          4 | Rodič sledované osoby (nebo manžela/manželky či druha/družky) |
          5 | Jiný příbuzný |
          6 | Ostatní |
          9 | Nehodí se (HHTYPE ≠ 1, 2) |
          HHSPOU | 4/5 | ROČNÍ | | Pořadové číslo manžela/manželky či druha/družky | HHTYPE = 1, 3 |
          01-98 | Pořadové číslo manžela/manželky či druha/družky žijící(ho) v šetřené domácnosti |
          99 | Nehodí se (osoba nežije v domácnosti nebo nemá manžela/manželku či druha/družku nebo manžel/manželka či druh/družka v této domácnosti nežije) |
          HHFATH | 6/7 | ROČNÍ | | Pořadové číslo otce | HHTYPE = 1, 3 |
          01-98 | Pořadové číslo otce žijícího v šetřené domácnosti |
          99 | Nehodí se (osoba nežije v domácnosti nebo otec v této domácnosti nežije) |
          HHMOTH | 8/9 | ROČNÍ | | Pořadové číslo matky | HHTYPE = 1, 3 |
          01-98 | Pořadové číslo matky žijící v šetřené domácnosti |
          99 | Nehodí se (osoba nežije v domácnosti nebo matka v této domácnosti nežije) |
          SEX | 10 | ČTVRTLETNÍ | | Pohlaví | Všichni |
          1 | Mužské |
          2 | Ženské |
          YEARBIR | 11/14 | ČTVRTLETNÍ | | Rok narození Uvádí se rok narození čtyřmístným číslem | Všichni |
          DATEBIR | 15 | ČTVRTLETNÍ | | Datum narození ve vztahu ke konci sledovaného období | Všichni |
          1 | Datum narození osoby je mezi 1. lednem a koncem referenčního týdne |
          2 | Datum narození osoby je po konci referenčního týdne |
          MARSTAT | 16 | ROČNÍ | | Rodinný stav | Všichni |
          1 | Svobodný/svobodná |
          2 | Ženatý/vdaná |
          3 | Vdovec/vdova |
          4 | Rozvedený/rozvedená nebo odloučený/odloučená |
          prázdný | Žádná odpověď |
          NATIONAL | 17/18 | ČTVRTLETNÍ | | Státní příslušnost Kódování viz kódy zemí ISO | Všichni |
          YEARESID | 19/20 | ROČNÍ | | Délka pobytu v dané zemi | Všichni |
          00 | Narozen/narozena v dané zemi |
          01-10 | Počet let u osob, které v zemi žijí od 1 do 10 let |
          11 | Osoba v zemi žije déle než 10 let |
          prázdný | Žádná odpověď |
          COUNTRYB | 21/22 | ČTVRTLETNÍ | | Země narození Kódování viz kódy zemí ISO | YEARESID ≠ 00 |
          99 | Nehodí se (položka 19/20 = 00) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          PROXY | 23 | ČTVRTLETNÍ | | Povaha účasti na zjišťování | Všichni od 15 let včetně |
          1 | Přímá účast |
          2 | Účast prostřednictvím jiného člena domácnosti |
          9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          PRACOVNÍ SITUACE
          WSTATOR | 24 | ČTVRTLETNÍ | | Pracovní situace v referenčním týdnu | Všichni od 15 let včetně |
          1 | Osoba vykonávala během referenčního týdne výdělečnou činnost hodinu a více (včetně spolupracujících rodinných příslušníků, avšak kromě osob vykonávajících povinnou základní vojenskou nebo civilní službu) |
          2 | Byla zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná, ale v referenčním týdnu nepracovala (včetně spolupracujících rodinných příslušníků, avšak kromě osob vykonávajících povinnou základní vojenskou nebo civilní službu) |
          3 | Nepracovala z důvodu dočasného propuštění ze zaměstnání |
          4 | Vykonávala povinnou základní vojenskou nebo civilní službu |
          5 | Ostatní (15 let a starší), kteří v referenčním týdnu nepracovali, ani nebyli zaměstnaní nebo samostatně výdělečně činní |
          9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
          NOWKREAS | 25/26 | ČTVRTLETNÍ | | Důvod, proč osoba nepracovala, přestože měla zaměstnání | WSTATOR = 2 |
          00 | Špatné počasí |
          01 | Výluka z technických či hospodářských důvodů |
          02 | Pracovní spor |
          03 | Vzdělávání nebo odborná příprava |
          04 | Nemoc, úraz nebo přechodná pracovní neschopnost |
          05 | Mateřská dovolená |
          06 | Rodičovská dovolená |
          07 | Dovolená |
          08 | Náhradní volno (v rámci fondu pracovní doby nebo roční smlouvy o pracovní době) |
          09 | Jiné důvody (např. osobní nebo rodinné povinnosti) |
          99 | Nehodí se (WSTATOR = 1, 3-5, 9) |
          CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
          STAPRO | 27 | ČTVRTLETNÍ | | Postavení v zaměstnání | WSTATOR = 1, 2 |
          1 | Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci |
          2 | Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců |
          3 | Zaměstnanec |
          4 | Spolupracující rodinný příslušník |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          SIGNISAL | 28 | ČTVRTLETNÍ | | Nepřetržitý příjem mzdy nebo platu | (WSTATOR = 2 nebo 3) a NOWKREAS ≠ 04 a NOWKREAS ≠ 05 a STAPRO = 3 |
          1 | Nepřítomnost až 3 měsíce včetně |
          2 | Nepřítomnost déle než 3 měsíce a příjem mzdy, platu nebo sociálních dávek ve výši alespoň poloviny platu |
          3 | Nepřítomnost déle než 3 měsíce a příjem mzdy, platu nebo sociálních dávek ve výši nižší než polovina platu |
          4 | Neví |
          9 | Nehodí se (WSTATOR ≠ 2, 3 nebo NOWKREAS = 04 a NOWKREAS = 05 nebo STAPRO ≠ 3) |
          NACE3D | 29/31 | ČTVRTLETNÍ | | Hospodářská činnost místní jednotky Kódováno podle NACE Rev. 1.1 dvojmístnými, popřípadě trojmístnými čísly | WSTATOR = 1, 2 |
          000 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          ISCO4D | 32/35 | ČTVRTLETNÍ | | Povolání Kódováno podle ISCO-88 (COM) trojmístnými, popřípadě čtyřmístnými čísly | WSTATOR = 1, 2 |
          9999 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          SUPVISOR | 36 | ROČNÍ | | Řídící funkce | STAPRO = 3 |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          9 | STAPRO ≠ 3 |
          prázdný | Žádná odpověď |
          SIZEFIRM | 37/38 | ROČNÍ | | Počet osob pracujících v místní jednotce | STAPRO = 1, 3, 4, prázdný |
          01-10 | Přesný počet osob, pokud je osob 1 až 10 |
          11 | 11 až 19 osob |
          12 | 20 až 49 osob |
          13 | 50 a více osob |
          14 | Přesný počet není znám, ale méně než 11 osob |
          15 | Přesný počet není znám, ale více než 10 osob |
          99 | Nehodí se (STAPRO = 2, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          COUNTRYW | 39/40 | ČTVRTLETNÍ | | Země pracoviště Kódování viz kódy zemí ISO | WSTATOR = 1, 2 |
          99 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          REGIONW | 41/42 | ČTVRTLETNÍ | | Region pracoviště NUTS 2 | WSTATOR = 1, 2 |
          99 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          YSTARTWK | 43/46 | ČTVRTLETNÍ | | Rok, v němž osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem | WSTATOR = 1, 2 |
          9999 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          MSTARTWK | 47/48 | ČTVRTLETNÍ | | Měsíc, v němž osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná | YSTARTWK ≠ 9999, prázdný & REFYEAR-YSTARTWK <= 2 |
          01-12 | Uvádí se daný měsíc dvojmístným číslem |
          99 | Nehodí se (YSTARTWK = 9999, prázdný nebo REFYEAR-YSTARTWK > 2) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          WAYJFOUN | 49 | ROČNÍ | | K nalezení současného zaměstnání v některé fázi pomohl úřad práce | STAPRO = 3 & nástup do tohoto zaměstnání v posledních 12 měsíeích |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | STAPRO ≠ 3 nebo nástup do tohoto zaměstnání před déle než rokem |
          prázdný | Žádná odpověď |
          FTPT | 50 | ČTVRTLETNÍ | | Rozlišení na plný a částečný pracovní úvazek | WSTATOR = 1, 2 |
          1 | Zaměstnání na plný pracovní úvazek |
          2 | Zaměstnání na částečný pracovní úvazek |
          9 | WSTATOR ≠ 1, 2 |
          prázdný | Žádná odpověď |
          FTPTREAS | 51 | ROČNÍ | | Důvody práce na částečný úvazek Zaměstnání na částečný pracovní úvazek z těchto důvodů: | FTPT = 2 |
          1 | Osoba absolvuje vzdělávání nebo odbornou přípravu |
          2 | Je nemocná nebo práceneschopná |
          3 | Stará se o děti nebo zdravotně postižené |
          4 | Jiné osobní nebo rodinné důvody |
          5 | Osoba nemohla nalézt zaměstnání na plný pracovní úvazek |
          6 | Jiné důvody |
          9 | Nehodí se (FTPT ≠ 2) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          TEMP | 52 | ČTVRTLETNÍ | | Stálost zaměstnání | STAPRO = 3 |
          1 | Osoba má stálé pracovní místo nebo pracovní smlouvu na dobu neurčitou |
          2 | Osoba je zaměstnána dočasně nebo má pracovní smlouvu na dobu určitou |
          9 | Nehodí se (STAPRO ≠ 3) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          TEMPREAS | 53 | ROČNÍ | | Důvody dočasného zaměstnání nebo pracovní smlouvy na dobu určitou Osoba je zaměstnána dočasně nebo má pracovní smlouvu na dobu určitou z těchto důvodů: | TEMP = 2 |
          1 | Jde o smlouvu na období vzdělávání (učni, praktikanti, pomocní výzkumní pracovníci atd.) |
          2 | Osoba nemohla nalézt stálé pracovní místo |
          3 | Osoba nechtěla stálé pracovní místo |
          4 | Jde o smlouvu na zkušební dobu |
          9 | Nehodí se (TEMP ≠ 2) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          TEMPDUR | 54 | ČTVRTLETNÍ | | Celková doba trvání dočasného zaměstnání nebo pracovní smlouvy na dobu určitou | TEMP = 2 |
          1 | Méně než jeden měsíc |
          2 | 1 až 3 měsíce |
          3 | 4 až 6 měsíců |
          4 | 7 až 12 měsíců |
          5 | 13 až 18 měsíců |
          6 | 19 až 24 měsíců |
          7 | 25 až 36 měsíců |
          8 | Déle než 3 roky |
          9 | Nehodí se (TEMP ≠ 2) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          TEMPAGCY | 55 | ROČNÍ | | Smlouva s agenturou zprostředkující práci na dobu určitou | STAPRO = 3 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (STAPRO ≠ 3) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          NETYPICKÁ PRACOVNÍ DOBA
          SHIFTWK | 56 | ROČNÍ | | Práce na směny | STAPRO = 3 |
          1 | Osoba pracuje na směny |
          3 | Osoba nikdy nepracuje na směny |
          9 | Nehodí se (STAPRO ≠ 3) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          EVENWK | 57 | ROČNÍ | | Večerní práce | WSTATOR = 1 nebo WSTATOR = 2 |
          1 | Osoba obvykle pracuje večer |
          2 | Osoba někdy pracuje večer |
          3 | Osoba nikdy nepracuje večer |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          NIGHTWK | 58 | ROČNÍ | | Noční práce | WSTATOR = 1 nebo WSTATOR = 2 |
          1 | Osoba obvykle pracuje v noci |
          2 | Osoba někdy pracuje v noci |
          3 | Osoba nikdy nepracuje v noci |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          SATWK | 59 | ROČNÍ | | Práce v sobotu | WSTATOR = 1 nebo WSTATOR = 2 |
          1 | Osoba v sobotu obvykle pracuje |
          2 | Osoba v sobotu někdy pracuje |
          3 | Osoba v sobotu nikdy nepracuje |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          SUNWK | 60 | ROČNÍ | | Práce v neděli | WSTATOR = 1 nebo WSTATOR = 2 |
          1 | Osoba v neděli obvykle pracuje |
          2 | Osoba v neděli někdy pracuje |
          3 | Osoba v neděli nikdy nepracuje |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          ODPRACOVANÉ HODINY
          HWUSUAL | 61/62 | ČTVRTLETNÍ | | Počet obvykle týdně odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání | WSTATOR = 1, 2 |
          00 | Počet obvykle odpracovaných hodin nemůže být uveden, protože odpracované hodiny se týden od týdne nebo měsíc od měsíce značně liší |
          01-98 | Počet obvykle odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání |
          99 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HWACTUAL | 63/64 | ČTVRTLETNÍ | | Počet hodin skutečně odpracovaných během referenčního týdne v rámci hlavního zaměstnání | WSTATOR = 1, 2 |
          00 | Osoba, která byla zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná, ale během referenčního týdne nepracovala (WSTATOR = 2) |
          01-98 | Počet hodin skutečně odpracovaných během referenčního týdne v rámci hlavního zaměstnání |
          99 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HWOVERP | 65/66 | ČTVRTLETNÍ | | Placené přesčasové hodiny v referenčním týdnu v rámci hlavního zaměstnání | STAPRO = 3 |
          00-98 | Počet placených přesčasových hodin |
          99 | Nehodí se (STAPRO ≠ 3) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HWOVERPU | 67/68 | ČTVRTLETNÍ | | Neplacené přesčasové hodiny v referenčním týdnu v rámci hlavního zaměstnání | STAPRO = 3 |
          00-98 | Počet neplacených přesčasových hodin |
          99 | Nehodí se (STAPRO ≠ 3) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HOURREAS | 69/70 | ČTVRTLETNÍ | | Hlavní důvod, proč se v referenčním týdnu hodiny skutečně odpracované liší od hodin obvykle odpracovaných | HWUSUAL = 00-98 & HWACTUAL = 01-98 |
          | Osoba odpracovala více hodin než obvykle z tohoto důvodu: |
          01 | — variabilita pracovní doby (např. pružná pracovní doba) |
          16 | — práce přesčas |
          02 | — jiné důvody |
          | Osoba odpracovala méně hodin než obvykle z tohoto důvodu: |
          03 | — nepříznivé počasí |
          04 | — omezení činnosti z technických nebo hospodářských důvodů |
          05 | — pracovní spor |
          06 | — vzdělávání nebo odborná příprava |
          07 | — variabilita pracovní doby (např. pružná pracovní doba) |
          08 | — nemoc, úraz nebo přechodná pracovní neschopnost |
          09 | — mateřská nebo rodičovská dovolená |
          10 | — zvláštní volno z osobních nebo rodinných důvodů |
          11 | — řádná dovolená |
          12 | — státní svátek |
          13 | — zahájení nebo změna zaměstnání během referenčního týdne |
          14 | — skončení zaměstnání bez zahájení nového během referenčního týdne |
          15 | — jiné důvody |
          97 | Osoba, která během referenčního týdne odpracovala obvyklý počet hodin (HWUSUAL = HWACTUAL = 01-98) |
          98 | Osoba, jejíž odpracované hodiny se týden od týdne nebo měsíc od měsíce značně liší a jež neuvedla důvod rozdílu mezi obvykle a skutečně odpracovanými hodinami (HWUSUAL = 00 & HOURREAS # 01-16) |
          99 | Nehodí se (WSTATOR = 2-5, 9 nebo HWUSUAL = prázdný nebo HWACTUAL = prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          WISHMORE | 71 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba si přeje odpracovat obvykle více hodin, než je současný počet | WSTATOR = 1 nebo WSTATOR = 2 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          WAYMORE | 72 | ROČNÍ | | Způsob, jakým chce osoba odpracovat více hodin | WISHMORE = 1 |
          1 | prostřednictvím druhého zaměstnání |
          2 | v zaměstnání s delší pracovní dobou než ve stávajícím zaměstnání |
          3 | pouze ve stávajícím zaměstnání |
          4 | kterýmkoli z výše uvedených způsobů |
          9 | Nehodí se (WISHMORE ≠ 1) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HWWISH | 73/74 | ČTVRTLETNÍ | | Počet hodin, které by osoba chtěla odpracovat celkem | WSTATOR = 1 nebo WSTATOR = 2 |
          01-98 | Počet hodin, které by chtěla celkem odpracovat |
          99 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HOMEWK | 75 | ROČNÍ | | Domácká práce | WSTATOR = 1 nebo WSTATOR = 2 |
          1 | Osoba obvykle pracuje doma |
          2 | Osoba někdy pracuje doma |
          3 | Osoba nikdy nepracuje doma |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          LOOKOJ | 76 | ČTVRTLETNÍ | | Hledání nového zaměstnání | WSTATOR = 1 nebo WSTATOR = 2 |
          0 | Osoba nehledá nové zaměstnání |
          1 | Osoba hledá nové zaměstnání |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          LOOKREAS | 77 | ROČNÍ | | Důvody, pro které osoba hledá nové zaměstnání | LOOKOJ = 1 |
          1 | — existuje riziko nebo jistota ztráty nebo skončení stávajícího zaměstnání |
          2 | — stávající zaměstnání je pokládáno za přechodné |
          3 | — hledá další zaměstnání pro odpracování dalších hodin navíc k hodinám odpracovaným ve stávajícím zaměstnání |
          4 | — hledá zaměstnání s delší pracovní dobou, než jaká je ve stávajícím zaměstnání |
          5 | — hledá zaměstnání s kratší pracovní dobou, než jaká je ve stávajícím zaměstnání |
          6 | — hledá lepší pracovní podmínky (např. odměnu, pracovní dobu, dobu cesty do zaměstnání, náplň práce) |
          7 | — má jiné důvody |
          9 | — Nehodí se (LOOKOJ ≠ 1) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          DRUHÉ ZAMĚSTNÁNÍ
          EXIST2J | 78 | ČTVRTLETNÍ | | Existence více než jednoho zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti | WSTATOR = 1 nebo WSTATOR = 2 |
          1 | Osoba vykonává během referenčního týdne pouze jedno zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost |
          2 | Osoba vykonává během referenčního týdne více než jedno zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost (nikoli v důsledku změny zaměstnavatele nebo samostatné výdělečné činnosti) |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 3-5, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          STAPRO2J | 79 | ČTVRTLETNÍ | | Postavení v zaměstnání (v rámci druhé výdělečné činnosti) | EXIST2J = 2 |
          1 | Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci |
          2 | Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců |
          3 | Zaměstnanec |
          4 | Spolupracující rodinný příslušník |
          9 | Nehodí se (EXIST2J = 1, 9 prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          NACE2J2D | 80/81 | ČTVRTLETNÍ | | Hospodářská činnost místní jednotky (v rámci druhého zaměstnání) Podle NACE Rev. 1.1 | EXIST2J = 2 |
          00 | Nehodí se (EXIST2J = 1, 9 prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HWACTUA2 | 82/83 | ČTVRTLETNÍ | | Počet hodin skutečně odpracovaných během referenčního týdne v rámci druhé výdělečné činnosti | EXIST2J = 2 |
          00 | Osoba v referenčním týdnu nevykonávala druhou výdělečnou činnost |
          01-98 | Počet hodin skutečně odpracovaných během referenčního týdne v rámci druhé výdělečné činnosti |
          99 | Nehodí se (EXIST2J = 1, 9 prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          PŘEDCHOZÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI OSOB BEZ ZAMĚSTNÁNÍ
          EXISTPR | 84 | ČTVRTLETNÍ | | Existence předchozích pracovních zkušeností | WSTATOR = 3-5 |
          0 | Osoba nebyla nikdy zaměstnaná (za zaměstnání se nepovažují čistě příležitostné práce, jako jsou letní brigády, ani povinná základní vojenská nebo civilní služba) |
          1 | Osoba již byla zaměstnaná (za zaměstnání se nepovažují čistě příležitostné práce, jako jsou letní brigády, ani povinná základní vojenská nebo civilní služba) |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 1, 2 nebo 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          YEARPR | 85/88 | ČTVRTLETNÍ | | Rok, ve kterém byla osoba naposledy zaměstnaná Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem | EXISTPR = 1 |
          9999 | Nehodí se (EXISTPR = 0, 9 prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          MONTHPR | 89/90 | ČTVRTLETNÍ | | Měsíc, ve kterém byla osoba naposledy zaměstnaná | YSTARTWK ≠ 9999, prázdný & REFYEAR-YEARPR <= 2 |
          01-12 | Uvádí se daný měsíc dvojmístným číslem |
          99 | Nehodí se (YEARPR = 9999, prázdný nebo REFYEAR-YEARPR > 2) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          LEAVREAS | 91/92 | ROČNÍ | | Hlavní důvod, proč osoba ukončila poslední zaměstnání | EXISTPR = 1 a REFYEAR-YEARPR < 8 |
          00 | Propuštění nebo zrušení pracovního místa |
          01 | Skončení zaměstnání na dobu určitou |
          02 | Stará se o děti nebo zdravotně postižené |
          03 | Jiné osobní nebo rodinné povinnosti |
          04 | Nemoc nebo pracovní neschopnost |
          05 | Vzdělávání nebo odborná příprava |
          06 | Předčasný důchod |
          07 | Důchod |
          08 | Povinná základní vojenská nebo civilní služba |
          09 | Jiné důvody |
          99 | Nehodí se (EXISTPR = 0, 9, prázdný, nebo EXISTPR = 1 a během posledních 8 let bez zaměstnání) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          STAPROPR | 93 | ČTVRTLETNÍ pouze v případě, že osoba byla v posledních 12 měsících zaměstnána ROČNÍ v ostatních případech | | Postavení v posledním zaměstnání | EXISTPR = 1 a REFYEAR-YEARPR < 8 |
          1 | Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci |
          2 | Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců |
          3 | Zaměstnanec |
          4 | Spolupracující rodinný příslušník |
          9 | Nehodí se (EXISTPR = 0, 9, prázdný, nebo EXISTPR = 1 a během posledních 8 let bez zaměstnání) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          NACEPR2D | 94/95 | ČTVRTLETNÍ pouze v případě, že osoba byla v posledních 12 měsících zaměstnána ROČNÍ v ostatních případech | | Hospodářská činnost místní jednotky, v níž byla osoba naposledy zaměstnaná | EXISTPR = 1 a REFYEAR-YEARPR < 8 |
          | Podle NACE Rev. 1.1 |
          00 | Nehodí se (EXISTPR = 0, 9, prázdný, nebo EXISTPR = 1 a během posledních 8 let bez zaměstnání) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          ISCOPR3D | 96/98 | ČTVRTLETNÍ pouze v případě, že osoba byla v posledních 12 měsících zaměstnána | | Povolání vykonávané v rámci posledního zaměstnání ISCO-88 (COM) | EXISTPR = 1 a REFYEAR-YEARPR < 8 |
          999 | Nehodí se (EXISTPR = 0, 9, prázdný, nebo EXISTPR = 1 a během posledních 8 let bez zaměstnání) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
          SEEKWORK | 99 | ČTVRTLETNÍ | | Hledání zaměstnání během uplynulých čtyř týdnů | (WSTATOR = 3-5 nebo SIGNISAL = 3) a věk < 75 |
          1 | Osoba již našla zaměstnání, které začne vykonávat nejpozději za tři měsíce |
          2 | Osoba již našla zaměstnání, které začne vykonávat později než za tři měsíce, a už zaměstnání nehledá |
          3 | Osoba nehledá zaměstnání a nenašla žádné zaměstnání, které začne vykonávat |
          4 | Osoba hledá zaměstnání |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 1, 2 nebo 9 a SIGNISAL ≠ 3) nebo věk roven nebo větší než 75 |
          SEEKREAS | 100 | ROČNÍ | | Důvody, proč osoba nehledá zaměstnání Osoba nehledá zaměstnání, protože: | SEEKWORK = 3 |
          1 | — očekává opětovný nástup do zaměstnání (osoby dočasně propuštěné) |
          2 | — je nemocná nebo práceneschopná |
          3 | — stará se o děti nebo zdravotně postižené |
          4 | — má jiné osobní nebo rodinné povinnosti |
          5 | — absolvuje odborné vzdělávání nebo přípravu |
          6 | — je v důchodu |
          7 | — domnívá se, že není práce |
          8 | — má jiné důvody |
          9 | Nehodí se (SEEKWORK ≠ 3) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          SEEKTYPE | 101 | ČTVRTLETNÍ | | Druh hledaného (nebo nalezeného) zaměstnání | SEEKWORK = 1, 2, 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          | Hledané zaměstnání (pro SEEKWORK = 1, 2 nalezené zaměstnání) je: |
          1 | osoba samostatně výdělečně činná |
          | zaměstnanec: |
          2 | — osoba hledá (nebo již našla) pouze zaměstnání na plný pracovní úvazek |
          3 | — osoba hledá zaměstnání na plný pracovní úvazek, ale pokud nebude k dispozici, i na částečný pracovní úvazek |
          4 | — osoba hledá zaměstnání na částečný pracovní úvazek, ale pokud nebude k dispozici, i na plný pracovní úvazek |
          5 | — osoba hledá (nebo již našla) pouze zaměstnání na částečný pracovní úvazek |
          6 | — osoba neuvedla, zda hledá (nebo již našla) zaměstnání na plný nebo částečný pracovní úvazek |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 3 nebo LOOKOJ=0, prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          SEEKDUR | 102 | ČTVRTLETNÍ | | Doba hledání zaměstnání | SEEKWORK = 1, 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Hledání dosud nezačalo |
          1 | Méně než jeden měsíc |
          2 | 1 až 2 měsíce |
          3 | 3 až 5 měsíců |
          4 | 6 až 11 měsíců |
          5 | 12 až 17 měsíců |
          6 | 18 až 23 měsíců |
          7 | 24 až 47 měsíců |
          8 | 4 roky a déle |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 2, 3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          METODY HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ UŽITÉ BĚHEM UPLYNULÝCH ČTYŘ TÝDNŮ
          METHODA | 103 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba se obrátila na úřad práce | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ=0, prázdný) |
          METHODB | 104 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba se obrátila na soukromé služby zprostředkování práce | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODC | 105 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba se obrátila přímo na zaměstnavatele | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODD | 106 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba se obrátila na přátele, příbuzné, odbory atd. | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODE | 107 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba podala inzeráty do novin nebo časopisů nebo odpověděla na inzeráty | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODF | 108 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba sledovala inzeráty v novinách a časopisech | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODG | 109 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba podstoupila test, pohovor nebo zkoušku | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODH | 110 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba hledala pozemek, prostory nebo vybavení | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODI | 111 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba se snažila získat povolení, licenci, finanční prostředky | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODJ | 112 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba čekala na odpovědi na žádost o zaměstnání | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODK | 113 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba čekala na zprávu z úřadu práce | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODL | 114 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba čekala na výsledky výběrového řízení na místo ve veřejném sektoru | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          METHODM | 115 | ČTVRTLETNÍ | | Osoba používala jiné metody | SEEKWORK = 4 nebo LOOKOJ = 1 |
          0 | Ne |
          1 | Ano |
          9 | Nehodí se (WSTATOR = 9 nebo SEEKWORK = 1-3 nebo LOOKOJ = 0, prázdný) |
          WANTWORK | 116 | ČTVRTLETNÍ | | Přání pracovat u osob, které nehledají zaměstnání Osoba nehledá zaměstnání: | SEEKWORK = 3 |
          1 | — ale přesto by ráda pracovala |
          2 | — a pracovat nechce |
          9 | Nehodí se (SEEKWORK ≠ 3) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          AVAILBLE | 117 | ČTVRTLETNÍ | | Možnost začít pracovat během dvou týdnů | SEEKWORK = 1, 4 nebo WANTWORK = 1, prázdný nebo WISHMORE=1 nebo SIGNISAL = 3 |
          | Jestliže osoba teď najde zaměstnání: |
          1 | může začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů) |
          2 | nemůže začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů) |
          9 | Nehodí se (SEEKWORK ≠ 1 a SEEKWORK ≠ 4 a WANTWORK ≠ 1 a WANTWORK ≠ prázdný a WISHMORE ≠ 1 a SIGNISAL ≠ 3) |
          AVAIREAS | 118 | ROČNÍ | | Důvody, proč osoba nemůže začít pracovat během dvou týdnů Osoba nemůže začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů), protože: | AVAILBLE = 2 |
          1 | — musí dokončit vzdělávání nebo odbornou přípravu |
          2 | — musí dokončit povinnou základní vojenskou nebo civilní službu |
          3 | — nemůže opustit současné zaměstnání během dvou týdnů z důvodu výpovědní lhůty |
          4 | — má osobní nebo rodinné povinnosti (včetně mateřství) |
          5 | — je nemocná nebo zdravotně postižená |
          6 | — má jiné důvody |
          9 | Nehodí se (AVAILBLE ≠ 2) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          PRESEEK | 119 | ROČNÍ | | Situace osoby bezprostředně před hledáním zaměstnání (čekáním na začátek nového zaměstnání) | SEEKWORK = 1, 2, 4 |
          1 | Osoba pracovala (včetně učňů a praktikantů) |
          2 | Osoba navštěvovala řádné denní studium (včetně učňů a praktikantů) |
          3 | Osoba vykonávala povinnou základní vojenskou nebo civilní službu |
          4 | Osoba měla domácí nebo rodinné povinnosti |
          5 | Ostatní (např. byla v důchodu) |
          9 | Nehodí se (SEEKWORK = 3, 9) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          NEEDCARE | 120 | ROČNÍ | | Potřeba pečovatelských zařízení Osoba nehledá zaměstnání nebo pracuje na částečný úvazek, protože: | FTPTREAS = 3 nebo SEEKREAS = 3 |
          1 | nejsou k dispozici vhodná zařízení péče o děti nebo tato zařízení nejsou cenově dostupná |
          2 | nejsou k dispozici vhodná zařízení péče o nemocné, postižené či seniory nebo tato zařízení nejsou cenově dostupná |
          3 | nejsou k dispozici vhodná zařízení péče jak o děti, tak o nemocné, postižené či seniory nebo tato zařízení nejsou cenově dostupná |
          4 | Potřeba pečovatelských zařízení nemá vliv na rozhodnutí pracovat na částečný úvazek nebo nehledat zaměstnání |
          9 | Nehodí se (FTPTREAS ≠ 3 a SEEKREAS ≠ 3) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          REGISTER | 121 | ROČNÍ | | Evidence u úřadu práce | Všichni od 15 do 74 let |
          1 | Osoba je zařazena do evidence u úřadu práce a pobírá příspěvky nebo podpory |
          2 | Osoba je zařazena do evidence u úřadu práce, ale nepobírá příspěvky nebo podpory |
          3 | Osoba není zařazena do evidence u úřadu práce, ale pobírá příspěvky nebo podpory |
          4 | Osoba není zařazena do evidence u úřadu práce a nepobírá příspěvky nebo podpory |
          9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let nebo osoba starší 75 let) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HLAVNÍ PRACOVNÍ SITUACE
          MAINSTAT (volitelné) | 122 | ROČNÍ | | Hlavní pracovní situace | Všichni od 15 let včetně |
          1 | Osoba vykonává zaměstnání nebo povolání, včetně neplacených prací v rodinném podniku a včetně učení, placené stáže apod. |
          2 | Bez zaměstnání |
          3 | Žák, student, další vzdělávání, neplacená pracovní činnost |
          4 | Osoba je v důchodu, předčasném důchodu nebo ukončila samostatnou výdělečnou činnost |
          5 | Trvalá invalidita |
          6 | Povinná základní vojenská služba |
          7 | V domácnosti |
          8 | Jiná neaktivní osoba |
          9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
          EDUCSTAT | 123 | ČTVRTLETNÍ | | Student nebo učeň v rámci řádného systému vzdělávání během posledních čtyř týdnů | Všichni od 15 let včetně |
          1 | Osoba byla student nebo učeň |
          3 | Osoba byla student nebo učeň, ale měla prázdniny |
          2 | Osoba nebyla student nebo učeň |
          9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          EDUCLEVL | 124 | ČTVRTLETNÍ | | Stupeň vzdělávání nebo odborné přípravy | EDUCSTAT = 1 nebo 3 |
          1 | ISCED 1 |
          2 | ISCED 2 |
          3 | ISCED 3 |
          4 | ISCED 4 |
          5 | ISCED 5 |
          6 | ISCED 6 |
          9 | Nehodí se (EDUCSTAT = 2, 9, prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          EDUCFILD (volitelné) | 125/127 | ROČNÍ | | Obor vzdělávání nebo odborné přípravy | EDUCSTAT = 1 nebo 3 a EDUCLEVL = 3 to 6 |
          000 | Všeobecné programy |
          100 | Odborná příprava učitelů a pedagogika |
          200 | Humanitní obory, jazyky a umění |
          222 | Cizí jazyky |
          300 | Sociální vědy, obchod a právo |
          400 | Věda, matematika a informatika |
          420 | Vědy o živé přírodě (včetně biologie a věd o životním prostředí) |
          440 | Fyzikální vědy (včetně fyziky, chemie a věd o Zemi) |
          460 | Matematika, statistika |
          481 | Informatika |
          482 | Uživatelská informatika |
          500 | Strojírenství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví |
          600 | Zemědělství a veterinární lékařství |
          700 | Zdravotnictví a sociální péče |
          800 | Služby |
          900 | Není známo |
          999 | Nehodí se (EDUCSTAT = 2, 9, prázdný nebo EDUCLEVL ≠ (3 to 6)) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          COURATT | 128 | ČTVRTLETNÍ | | Účastnil(a) jste se nějakých kurzů, seminářů, konferencí nebo jste absolvoval(a) zvláštní výuku mimo rámec řádného systému vzdělávání (dále jen „výukové činnosti“) během posledních čtyř týdnů? | Všichni od 15 let včetně |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          COURLEN | 129/131 | ČTVRTLETNÍ | | Počet hodin věnovaný všem výukovým činnostem během posledních čtyř týdnů | COURATT = 1 |
          3 číslice | Počet hodin |
          999 | Nehodí se (COURATT = 2, 9, prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          COURPURP (volitelné) | 132 | ROČNÍ | | Účel poslední výukové činnosti | COURATT = 1 |
          1 | Převážně pracovní |
          2 | Převážně osobní/společenský |
          9 | Nehodí se (COURATT = 2, 9, prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          COURFILD (volitelné) | 133/135 | ROČNÍ | | Obor poslední výukové činnosti | COURATT = 1 |
          000 | Všeobecné programy |
          100 | Odborná příprava učitelů a pedagogika |
          200 | Humanitní obory, jazyky a umění |
          222 | Cizí jazyky |
          300 | Sociální vědy, obchod a právo |
          400 | Věda, matematika a informatika |
          420 | Vědy o živé přírodě (včetně biologie a věd o životním prostředí) |
          440 | Fyzikální vědy (včetně fyziky, chemie a věd o Zemi) |
          460 | Matematika, statistika |
          481 | Informatika |
          482 | Uživatelská informatika |
          500 | Strojírenství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví |
          600 | Zemědělství a veterinární lékařství |
          700 | Zdravotnictví a sociální péče |
          800 | Služby |
          900 | Není známo |
          999 | Nehodí se (COURATT = 2, 9, prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          COURWORH (volitelné) | 136 | ROČNÍ | | Probíhala poslední výuková činnost během placené pracovní doby? | COURATT = 1 |
          1 | Výhradně během placené pracovní doby |
          2 | Převážně během placené pracovní doby |
          3 | Převážně mimo placenou pracovní dobu |
          4 | Výhradně mimo placenou pracovní dobu |
          5 | V té době bez zaměstnání |
          9 | Nehodí se (COURATT = 2, 9, prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HATLEVEL | 137/138 | ČTVRTLETNÍ | | Nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání nebo odborné přípravy | Všichni od 15 let včetně |
          00 | Žádné formální vzdělání nebo nižší než ISCED 1 |
          11 | ISCED 1 |
          21 | ISCED 2 |
          22 | ISCED 3c (kratší než dva roky) |
          31 | ISCED 3c (dva roky a více) |
          32 | ISCED 3 a, b |
          30 | ISCED 3 (bez možnosti rozlišení mezi a, b nebo c, 2 roky a více) |
          41 | ISCED 4a, b |
          42 | ISCED 4c |
          43 | ISCED 4 (bez možnosti rozlišení mezi a, b nebo c) |
          51 | ISCED 5b |
          52 | ISCED 5a |
          60 | ISCED 6 |
          99 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HATFIELD | 139/141 | ROČNÍ | | Obor, ve kterém byl dosažen nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy | HATLEVEL = 22 až 60 |
          000 | Všeobecné programy |
          100 | Odborná příprava učitelů a pedagogika |
          200 | Humanitní obory, jazyky a umění |
          222 | Cizí jazyky |
          300 | Sociální vědy, obchod a právo |
          400 | Věda, matematika a informatika |
          420 | Vědy o živé přírodě (včetně biologie a věd o životním prostředí) |
          440 | Fyzikální vědy (včetně fyziky, chemie a věd o Zemi) |
          460 | Matematika, statistika |
          481 | Informatika |
          482 | Uživatelská informatika |
          500 | Strojírenství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví |
          600 | Zemědělství a veterinární lékařství |
          700 | Zdravotnictví a sociální péče |
          800 | Služby |
          900 | Není známo |
          999 | Nehodí se (HATLEVEL = 00, 11, 21, 99, prázdný) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          HATYEAR | 142/145 | ROČNÍ | | Rok, v němž byl nejvyšší stupeň vzdělání nebo odborné přípravy úspěšně dokončen Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem | Všichni od 15 let včetně |
          9999 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          SITUACE ROK PŘED PROVÁDĚNÍM ZJIŠŤOVÁNÍ
          WSTAT1Y | 146 | ROČNÍ | | Situace s ohledem na činnost rok před prováděním zjišťování | Všichni od 15 let včetně |
          1 | Osoba vykonává zaměstnání nebo povolání, včetně neplacených prací v rodinném podniku a včetně učení, placené stáže apod. |
          2 | Bez zaměstnání |
          3 | Žák, student, další vzdělávání, neplacená pracovní činnost |
          4 | Osoba je v důchodu, předčasném důchodu nebo ukončila samostatnou výdělečnou činnost |
          5 | Trvalá invalidita |
          6 | Povinná základní vojenská služba |
          7 | V domácnosti |
          8 | Jiná neaktivní osoba |
          9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          STAPRO1Y | 147 | ROČNÍ | | Postavení v zaměstnání jeden rok před prováděním zjišťování | WSTAT1Y = 1 |
          1 | Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci |
          2 | Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců |
          3 | Zaměstnanec |
          4 | Spolupracující rodinný příslušník |
          9 | Nehodí se (WSTAT1Y ≠ 1) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          NACE1Y2D | 148/149 | ROČNÍ | | Hospodářská činnost místní jednotky, v níž osoba pracovala jeden rok před prováděním zjišťování Podle NACE Rev. 1.1 | WSTAT1Y = 1 |
          00 | Nehodí se (WSTAT1Y ≠ 1) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          COUNTR1Y | 150/151 | ROČNÍ | | Země trvalého bydliště rok před prováděním zjišťování Kódování viz kódy zemí ISO | Všichni od 1 roku včetně |
          99 | Nehodí se (dítě mladší 1 roku) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          REGION1Y | 152/153 | ROČNÍ | | Region trvalého bydliště rok před prováděním zjišťování NUTS 2 | Všichni od 1 roku včetně |
          99 | Nehodí se (osoba, která změnila zemi pobytu, nebo dítě mladší jednoho roku) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          PŘÍJEM
          INCMON (volitelné) Možnost dodání se zpožděním 18 měsíců | 154/161 | ROČNÍ | | Měsíční (čistá) mzda z hlavního zaměstnání | STAPRO=3 |
          00000000-99999998 | Osm číslic představujících měsíční (čistou) mzdu z hlavního zaměstnání včetně měsíčních příplatků (v národní měně) |
          99999999 | Nehodí se (STAPRO ≠ 3) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          TECHNICKÉ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ
          REFYEAR | 162/165 | ČTVRTLETNÍ | | Rok provádění zjišťování Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem | Všichni |
          REFWEEK | 166/167 | ČTVRTLETNÍ | | Referenční týden Číslo týdne, počítaného vždy od pondělí do neděle | Všichni |
          INTWEEK | 168/169 | ČTVRTLETNÍ | | Týden provádění zjišťování Číslo týdne, počítaného vždy od pondělí do neděle | Všichni |
          COUNTRY | 170/171 | ČTVRTLETNÍ | | Země Kódování viz kódy zemí ISO | Všichni |
          REGION | 172/173 | ČTVRTLETNÍ | | Region domácnosti NUTS 2 | Všichni |
          DEGURBA | 174 | ČTVRTLETNÍ | | Stupeň urbanizace | Všichni |
          1 | Hustě osídlená oblast |
          2 | Středně osídlená oblast |
          3 | Řídce osídlená oblast |
          HHNUM | 175/180 | ČTVRTLETNÍ | | Pořadové číslo domácnosti Pořadová čísla jsou přidělována národními statistickými úřady a jsou zachovávána ve všech vlnách Záznamy vztahující se k různým členům téže domácnosti mají totéž pořadové číslo | Všichni |
          HHTYPE | 181 | ČTVRTLETNÍ | | Druh domácnosti | Všichni |
          1 | Osoba žije v domácnosti (nebo trvale v hotelu), kde je prováděno i zjišťování |
          2 | Osoba žije v zařízení, kde je prováděno i zjišťování |
          3 | Osoba žije v zařízení, ale zjišťování je prováděno v uvedené domácnosti |
          4 | Osoba žije v jiné domácnosti na území daného státu, ale zjišťování je prováděno v domácnosti původu |
          HHINST | 182 | ČTVRTLETNÍ | | Druh zařízení | HHTYPE = 2,3 |
          1 | Vzdělávací zařízení |
          2 | Zdravotnické zařízení |
          3 | Jiné sociální zařízení |
          4 | Církevní zařízení (které není zahrnuto v 1-3) |
          5 | Ubytovna pro dělníky, ubytovna na stavbě, studentská ubytovna, univerzitní kolej atd. |
          6 | Kasárna a jiná vojenská zařízení |
          7 | Jiné (např. vězení) |
          9 | Nehodí se (HHTYPE = 1, 4) |
          prázdný | Žádná odpověď |
          COEFFY | 183/188 | ROČNÍ | | Roční váhový faktor | Všichni |
          0000-9999 | Položky 183 až 186 obsahují celá čísla |
          00-99 | Položky 187 a 188 obsahují desetinná místa |
          COEFFQ | 189/194 | ČTVRTLETNÍ | | Čtvrtletní váhový faktor | Všichni |
          0000-9999 | Položky 189 až 192 obsahují celá čísla |
          00-99 | Položky 193 a 194 obsahují desetinná místa |
          COEFFH | 195/200 | ROČNÍ | | Čtvrtletní váhový faktor výběrového souboru pro charakteristiky domácností (v případě výběrového souboru jednotlivců) | Všichni |
          0000-9999 | Položky 195 až 198 obsahují celá čísla |
          00-99 | Položky 199 a 200 obsahují desetinná místa |
          INTWAVE | 201 | ČTVRTLETNÍ | | Pořadové číslo vlny prováděného zjišťování | Všichni |
          1-8 | Pořadové číslo vlny |
          INTQUEST | 202 | ČTVRTLETNÍ | | Použitý dotazník | Všichni |
          1 | Pouze základní proměnné |
          2 | Celý dotazník |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.