Nařízení Komise (ES) č. 431/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se pro rok 2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 431/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 431/2005
          ze dne 16. března 2005,
          kterým se pro rok 2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1518/2003, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vepřového masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa [2], se vývozní licence vydávají ve středu bezprostředně následující po týdnu, v němž byly podány žádosti o licence, za předpokladu, že v mezidobí nebyla přijata Komisí žádná zvláštní opatření.
          (2) S ohledem na svátky v roce 2005 a na nepravidelné zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie během svátků se období mezi podáním žádostí a dnem vydání licencí jeví jako velice krátké k zajištění řádného řízení trhu, a proto je třeba toto období prodloužit.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1518/2003 se v roce 2005 licence vydávají v datech uvedených v příloze tohoto nařízení.
          Tato odchylka se uplatní za předpokladu, že před uvedenými daty vydání nebudou přijata žádná zvláštní opatření podle čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 1518/2003.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1365/2000 (Úř. věst. L 156, 29.6.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 217, 29.8.2003, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1361/2004 (Úř. věst. L 253, 29.7.2004, s. 9).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Období, ve kterém se podávají žádosti o licence: | Datum vydání |
          od 21. do 25. března 2005 | 31. března 2005 |
          od 2. do 6. května 2005 | 12. května 2005 |
          od 9. do 13. května 2005 | 19. května 2005 |
          od 8. do 12. srpna 2005 | 18. srpna 2005 |
          od 24. do 28. října 2005 | 4. listopadu 2005 |
          od 19. do 23. prosince 2005 | 29. prosince 2005 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.