Nařízení Komise (ES) č. 432/2005 ze dne 16. března 2005, kterým se pro rok 2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 432/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 432/2005
          ze dne 16. března 2005,
          kterým se pro rok 2005 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o data vydání vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem [2], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 596/2004 [3] a čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 633/2004 [4] kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec a v odvětví drůbežího masa, se vývozní licence vydávají ve středu následující po týdnu, v němž byly podány žádosti o licence, za předpokladu, že Komise mezitím nepřijala žádná zvláštní opatření.
          (2) S ohledem na svátky v roce 2005 a na nepravidelné zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie během svátků se období mezi podáním žádostí a dnem vydání licencí jeví jako velice krátké k zajištění řádného řízení trhu, a proto je třeba toto období prodloužit.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 596/2004 a čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 633/2004 se v roce 2005 licence vydávají v datech uvedených v příloze tohoto nařízení.
          Tato odchylka se uplatní za předpokladu, že před uvedenými daty vydání nebudou přijata žádná zvláštní opatření podle čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 596/2004 a čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 633/2004.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003.
          [3] Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 33. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1475/2004 (Úř. věst. L 271, 19.8.2004).
          [4] Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1498/2004 (Úř. věst. L 275, 25.8.2004).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Období, ve kterém se podávají žádosti o licence | Datum vydání |
          od 21. do 25. března 2005 | 31. března 2005 |
          od 2. do 6. května 2005 | 12. května 2005 |
          od 9. do 13. května 2005 | 19. května 2005 |
          od 8. do 12. srpna 2005 | 18. srpna 2005 |
          od 24. do 28. října 2005 | 4. listopadu 2005 |
          od 19. do 23. prosince 2005 | 29. prosince 2005 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.