Nařízení Komise (ES) č. 436/2005 ze dne 17. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 436/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2005
          ze dne 17. března 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [1], a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 [2] stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1782/2003, mimo jiné ohledně podmínek pro ověřování obsahu tetrahydrokannabinolu v konopí.
          (2) Podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 796/2004 oznámily členské státy výsledky testů na určení hladiny tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí zasetých v roce 2004. Tyto výsledky by měly být vzaty v úvahu při sestavování seznamu odrůd konopí, pokud jde o režimy podpor spojené s určitou plochou v příštích hospodářských letech a seznam odrůd dočasně přijatých pro hospodářský rok 2005/06. Některé z těchto odrůd by mohly být podrobeny postupu B stanovenému v příloze I nařízení (ES) č. 796/2004.
          (3) Nařízení (ES) č. 796/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 796/2004 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od hospodářského roku 2005/06.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).
          [2] Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 239/2005 (Úř. věst. L 42, 12.2.2005, s. 3).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.