Nařízení Komise (ES) č. 449/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 449/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 449/2005
          ze dne 18. března 2005,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí v odvětví mléka a mléčných výrobků
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 6 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [2], stanoví dobu platnosti vývozních licencí.
          (2) Ruská federace stanovila nové požadavky na schválení zařízení na zpracování mléka vyvážejících do Ruska a nacházejících se v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku (dále jen "nové členské státy").
          (3) Přestože ruské veterinární orgány v posledních měsících provedly kontroly v zařízení na zpracování mléka, ruské orgány doposud neposkytly příslušným orgánům nových členských států seznam schválených zařízení.
          (4) Mnoho hospodářských subjektů, které vycházejí z toho, že zařízení na zpracování mléka mají být schválena, jelikož odpovídají požadavkům směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh [3], nadále nepřetržitě žádalo o vývozní licence, aby udrželo svůj normální obchodní styk s Ruskem. Tyto hospodářské subjekty však nebudou moci využívat tyto licence před uplynutím jejich období platnosti.
          (5) Podle nových ruských podmínek pro udělení osvědčení musejí vývozci ze Společenství mít nejpozději od 1. ledna 2005 předvývozní licence na prokázání toho, že zvířata a živočišné produkty pocházející z jiného členského státu než z členského státu vývozu a obsažené v konečném produktu odpovídají veterinárním a hygienickým předpisům.
          (6) Jelikož zavedení nového administrativního systému a vytvoření přiměřených postupů mezi členskými státy ohledně vystavování a výměny uvedených předvývozních licencí vyžadují čas a systém není ještě plně uplatnitelný ve všech členských státech, nebudou někteří vývozci moci využít vývozních licencí, jež vyprší dne 31. ledna 2005, neboť nemají uvedené předvývozní licence.
          (7) Za těchto okolností je třeba stanovit prodloužení doby platnosti vývozních licencí vystavených v červenci, srpnu, září, říjnu a listopadu 2004.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od článku 6 nařízení (ES) č. 174/1999 jsou vývozní licence s náhradou stanovenou předem a se zemí určení Rusko, jež byly vystaveny v měsících červenci, srpnu, září, říjnu a listopadu 2004 ohledně produktů uvedených v písmenech a) až d) uvedeného článku, platné až do 30. dubna 2005.
          Článek 2
          Na žádost držitele licence přizpůsobují příslušné orgány členských států dobu trvání licencí stanovenou v článku 1.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 1 se použije ode dne 1. července 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).
          [3] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.