Nařízení Komise (ES) č. 450/2005 ze dne 18. března 2005 o dokladu, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků v třetích zemích podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 450/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 450/2005
          ze dne 18. března 2005
          o dokladu, kterým se prokazuje splnění celních formalit pro dovoz mléka a mléčných výrobků v třetích zemích podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 31 odst. 10 třetí odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 31 odst. 10 třetí odrážce nařízení (ES) č. 1255/1999 se stanoví, že pokud jde o rozlišené náhrady, je náhrada vyplacena, jestliže se prokáže, že produkty dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena. Postupem podle článku 42 uvedeného nařízení však mohou být stanoveny odchylky od tohoto pravidla, pokud budou vymezeny podmínky poskytující rovnocenné záruky.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 351/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [2], stanoví náhrady rozlišené podle místa určení pro všechny mléčné výrobky ode dne 27. února 2004.
          (3) Článek 16 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [3], uvádí doklady, které se mohou použít k prokázání splnění dovozních celních formalit ve třetí zemi v případech, kdy je sazba náhrady rozlišována podle místa určení. Podle uvedeného článku je Komise oprávněna stanovit v některých zvláštních případech, jež budou určeny, že dovoz podle uvedeného článku lze prokázat předložením zvláštního dokladu nebo jakýmkoli jiným způsobem.
          (4) Skutečnost, že vyplácení náhrad bylo podřízeno požadavkům stanoveným v článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 přináší podstatnou změnu správních postupů jak pro příslušný vnitrostátní orgán, tak i pro vývozce, má administrativní dopad a představuje značnou finanční zátěž. Získávání průkazních dokladů podle článku 16 uvedeného nařízení může v některých zemích vyvolat značné administrativní obtíže.
          (5) Nařízení Komise (ES) č. 519/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o mléko a mléčné výrobky [4], stanoví za účelem zmírnění některých správních a finančních omezení uložených vývozcům a dále proto, aby se umožnilo orgánům a vývozcům stanovit nové režimy pro uvedené produkty a zavést nové postupy nezbytné pro hladký průběh vyplňování všech formalit, přechodné období, během něhož je předkládání dokumentů prokazujících splnění celních formalit pro dovoz usnadněno. Uvedená ustanovení pozbydou platnosti dne 31. prosince 2004.
          (6) V mnoha zemích určení však ještě nebyly vytvořeny příslušné postupy ani přiměřené prostředky k předkládání požadovaných dokladů. Aby se zabránilo tomu, že obchodníkům nebudou vypláceny vývozní náhrady kvůli nedostatkům ve správních postupech ve třetích zemích, je třeba stanovit přechodný režim i na rok 2005. Na základě zkušenosti získané při provádění nařízení (ES) č. 519/2004 je možné upravit přechodný režim stanovený v uvedeném nařízení, aby bylo možné předkládat dodatečné dokumenty.
          (7) Je vhodné připomenout ustanovení článku 20 nařízení (ES) č. 800/1999, které příslušné orgány členských států v případě, že existuje pochybnost o skutečném místě určení vyváženého produktu, opravňuje vyžadovat u všech náhrad dodatečné doklady, které k jejich spokojenosti prokáží, že produkt byl skutečně uveden na trh v dovážející třetí zemi.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. V případě vývozů výrobků kódů KN 0401 až 0405 prováděných podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999, u nichž vývozce nemůže předložit doklad uvedený v čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 800/1999, musí být produkt, odchylně od uvedeného článku, považován za dovezený do třetí země po předložení následujících tří dokumentů:
          a) opisu přepravního dokladu;
          b) osvědčení o vykládce vydaného příslušným orgánem dotyčné třetí země, příslušnými orgány členského státu v zemi určení nebo mezinárodní kontrolní a dozorčí společností podle čl. 16 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 800/1999, v němž se potvrzuje, že produkt opustil místo vykládky nebo alespoň, pokud je to orgánu nebo společnosti vydávajícím osvědčení známo, že produkt nebyl následně naložen pro zpětný vývoz;
          c) bankovního dokladu vydaného schválenými zprostředkovateli usazenými ve Společenství, který potvrzuje, že platba odpovídající danému vývozu je připsána na účet vývozce vedený u zprostředkovatelů, nebo dokladu o zaplacení.
          2. Pro účely článku 20 nařízení (ES) č. 800/1999 členské státy vezmou na vědomí ustanovení podle odstavce 1.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se na vývozní prohlášení přijatá od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 46.
          [3] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).
          [4] Úř. věst. L 83, 20.3.2004, s. 4.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.