Nařízení Komise (ES) č. 453/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v březnu 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 453/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 453/2005
          ze dne 18. března 2005,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v březnu 2005 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1432/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví vepřového masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty [1], a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Žádosti o dovozní licence podané na druhé čtvrtletí 2005 se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.
          (2) Je třeba určit množství dostupné pro následující období.
          (3) Hospodářské subjekty je třeba upozornit na skutečnost, že licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které splňují požadavky všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. dubna do 30. června 2005 dle nařízení (ES) č. 1432/94 se vyhovuje dle přílohy I tohoto nařízení.
          2. Na období od 1. července do 30. září 2005 mohou být žádosti o dovozni licence podávány dle nařízení (ES) č. 1432/94 pro celkové množství uvedené v příloze II.
          3. Licence je možné uplatnit pouze pro produkty, které odpovídají požadavkům všech veterinárních předpisů nyní platných ve Společenství.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. března 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 332/2004 (Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 10).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Skupina | Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných pro období od 1. dubna do 30. června 2005 |
          1 | 100,00 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          (t) |
          Skupina | Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. července do 30. zaří 2005 |  
          1 | 5250,0 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.