Nařízení Komise (ES) č. 454/2005 ze dne 18. března 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v března 2005 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. dubna do 30. června 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 454/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 454/2005
          ze dne 18. března 2005,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v března 2005 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. dubna do 30. června 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě dovozní celní kvóty u některých produktů z odvětví vepřového masa [1], a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. dubna do 30. června 2005 dle nařízení (ES) č. 1458/2003 se vyhovuje dle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. března 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Skupina | Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. dubna do 30. června 2005 (%) |
          G2 | 100 |
          G3 | 100 |
          G4 | 100 |
          G5 | 100 |
          G6 | 100 |
          G7 | 100 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.