Nařízení Komise (ES) č. 458/2005 ze dne 21. března 2005 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 458/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 458/2005
          ze dne 21. března 2005
          o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 [2] stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenčních orgánů na trh.
          (2) Za současné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro vývoz 300000 tun pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu.
          (3) Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit záruční systém, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by obchodníkům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Proto je nutné pozměnit některá pravidla, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.
          (4) V případě, kdy se odběr pšenice obecné zpozdí o více než pět dnů nebo je pozastaveno splacení některé z vyžadovaných záruk z důvodu skutečností zaviněných intervenčním orgánem, bude muset dotčený členský stát zaplatit odškodnění.
          (5) S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, měly by být náhrady přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.
          (6) Článek 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnost, aby byly úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a místem výjezdu. Vzhledem na zeměpisnou polohu České republiky by se mělo použít toto opatření.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          S výhradou ustanovení tohoto nařízení přistupuje český intervenční orgán za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93 ke stálému nabídkovému řízení pro vývoz pšenice obecné v jeho majetku.
          Článek 2
          1. Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 300000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezena do třetích zemí kromě Albánie, Bulharska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory [3] a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska, Rumunska a Švýcarska.
          2. Regiony, v nichž je 300000 tun pšenice obecné uskladněno, jsou uvedeny v příloze I.
          Článek 3
          1. Odchylně od článku 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce, bez měsíčního zvýšení.
          2. U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní daň ani měsíční přirážka.
          3. Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.
          4. Při uplatňování čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 2131/93 budou úspěšnému uchazeči v nabídkovém řízení proplaceny nejnižší náklady na přepravu mezi místem skladování a skutečným místem výjezdu.
          Článek 4
          1. Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého dne následujícího měsíce.
          2. K nabídkám předloženým v rámci tohoto nabídkového řízení není možné přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [4].
          Článek 5
          1. Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 vyprší lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 31. března 2005 v 9 hodin (bruselského času).
          2. Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídkové řízení končí každý čtvrtek v 9 hodin (bruselského času), s výjimkou dne 5. května 2005.
          3. Poslední dílčí nabídkové řízení skončí dne 23. června 2005 v 9 hodin (bruselského času).
          4. Nabídky je třeba předkládat českému intervenčnímu orgánu:
          Statní zemědělský intervenční fond
          Odbor rostlinných komodit
          Ve Smečkách 33
          CZ-110 00, Praha 1
          Telefón: (420-2) 22 87 16 67/403
          Fax: (420-2) 22 29 68 06 404.
          Článek 6
          1. Intervenční orgán, skladovatel a kupec, pokud si to přeje, přistupují na základě společné dohody, buď před výdejem, nebo při výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odběru kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a k jejich analýze. Intervenční orgán může být zastoupen zmocněncem, pokud však tímto zmocněncem není skladovatel.
          V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi.
          Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti kupce nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při výdeji ze skladu. Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:
          a) vyšší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, musí kupec přijmout dávku jako takovou;
          b) vyšší, než jsou minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší než kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, kdy ale tato kvalita zůstává v mezích odchylky, která se může pohybovat až do:
          -  1 kilogram na hektolitr, co se týče relativní hustoty, ne však méně než 75 kilogramů na hektolitr,
          -  jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,
          -  půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2. a B.4. přílohy nařízení Komise (ES) č. 824/2000 [5] a
          -  půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5. přílohy nařízení (EHS) č. 824/2000, aniž jsou však změněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele,
          kupec musí přijmout dávku jako takovou;
          c) vyšší než minimální charakteristické vlastnosti požadované pro intervenci, ale nižší, než je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém řízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v bodě b), může kupec:
          -  buď dávku přijmout jako takovou,
          -  nebo odmítnout dotčenou dávku převzít. Tím je zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou, včetně záruk, musí však o tom neprodleně informovat Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; pokud požádá intervenční orgán, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů, záruka se neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom musí neprodleně informovat Komisi podle přílohy II;
          d) nižší než minimální charakteristické vlastnosti požadované při intervenci, nemůže kupec přistoupit k odběru dotyčné dávky. Všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou dávkou včetně záruk je zproštěn poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II; může nicméně požadovat na intervenčním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenční pšenice obecné o stanovené kvalitě bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Kupec o tom neprodleně informuje Komisi podle přílohy II.
          2. Pokud k výdeji pšenice obecné došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz, nese všechna rizika od odběru dávky kupec, aniž jsou dotčeny opravné částky, které by mohl kupec využít vůči skladovateli.
          3. Pokud kupec v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o náhradu i přes několik nabízených náhrad neobdrží náhradní dávku ve stanovené kvalitě, je zproštěn všech svých závazků včetně záruk poté, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční orgán podle přílohy II.
          4. Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami dle odstavce 1, kromě těch, kdy konečný výsledek vykazuje nižší kvalitu, než jsou požadované minimální charakteristické vlastnosti při intervenci, nese s výjimkou nákladů na zasilážování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, EZOZF. Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.
          Článek 7
          Odchylně od článku 12 nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 [6], musí dokumenty, které se týkají prodeje pšenice obecné podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat následující poznámku:
          -  Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 458/2005
          -  Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 458/2005
          -  Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 458/2005
          -  Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 458/2005
          -  Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 458/2005
          -  Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2005
          -  Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 458/2005
          -  Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 458/2005
          -  Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 458/2005
          -  Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 458/2005
          -  Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 458/2005
          -  Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 458/2005/EK rendelet
          -  Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 458/2005
          -  Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 458/2005
          -  Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 458/2005
          -  Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 458/2005
          -  Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 458/2005
          -  Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 458/2005
          -  Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 458/2005.
          Článek 8
          1. Záruka skládaná na základě čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcům vydány vývozní licence.
          2. Odchylně od článku 17 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi platnou intervenční cenou v den nabídkového řízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.
          Článek 9
          Český intervenční orgán informuje Komisi nejpozději dvě hodiny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek o nabídkách obdržených v rámci nabídkového řízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v příloze III na telefonní čísla uvedená v příloze IV.
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2045/2004 (Úř.věst. L 354, 30.11.2004, s. 17).
          [3] Včetně Kosova, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.
          [4] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.
          [6] Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          (v tunách) |
          Místo uskladnění | Množství |
          Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský | 300000 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Oznámení o odmítnutí dávek v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné v majetku českého intervenčního orgánu
          (čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 458/2005)
          -  Jméno vybraného účastníka:
          -  Datum nabídkového řízení:
          -  Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:
          Číslo dávky | Množství v tunách | Adresa sila | Důvod odmítnutí při převzetí |
          | | | —relativní hustota (kg/hl) |
          | | | —% vzklíčených zrn |
          | | | —% nečistot (Schwarzbesatz) |
          | | | —% součástí, které nejsou základní obilovinou bezchybné kvality |
          | | | —ostatní |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          Číslo účastníka | Číslo dávky | Množství v tunách | Nabídková cena (v EUR/t) | Příspěvky(+)Srážky(–) (v EUR/t)(pro připomínku) | Obchodní náklady(v EUR/t) | Země určení |
          1 | | | | | | |
          2 | | | | | | |
          3 | | | | | | |
          atd. | | | | | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Používají se pouze tato telefonní čísla do Bruselu DG AGRI (D2):
          -  faxem: (+32-2) 29 21 034
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.