Nařízení Komise (ES) č. 466/2005 ze dne 23. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 466/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 466/2005
          ze dne 23. března 2005
          o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.
          (2) Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. března 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 23. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí | Standardní dovozní hodnota |
          07020000 | 052 | 90,9 |
          204 | 89,1 |
          212 | 129,8 |
          624 | 114,8 |
          628 | 124,5 |
          999 | 109,8 |
          07070005 | 052 | 169,6 |
          204 | 65,9 |
          999 | 117,8 |
          07091000 | 220 | 141,4 |
          999 | 141,4 |
          07099070 | 052 | 129,5 |
          204 | 46,9 |
          220 | 65,2 |
          624 | 56,7 |
          999 | 74,6 |
          08051020 | 052 | 45,7 |
          204 | 50,8 |
          212 | 62,4 |
          220 | 48,4 |
          400 | 57,4 |
          624 | 56,5 |
          999 | 53,5 |
          08055010 | 052 | 57,8 |
          220 | 21,8 |
          400 | 74,3 |
          999 | 51,3 |
          08081080 | 052 | 72,1 |
          388 | 74,9 |
          400 | 113,3 |
          404 | 113,7 |
          508 | 65,2 |
          512 | 79,4 |
          524 | 55,3 |
          528 | 66,5 |
          720 | 75,7 |
          999 | 79,6 |
          08082050 | 388 | 63,0 |
          512 | 65,1 |
          528 | 60,1 |
          720 | 46,2 |
          999 | 58,6 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.