Nařízení Komise (ES) č. 470/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 470/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 470/2005
          ze dne 23. března 2005,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdíl mezi cenami výrobků vyjmenovaných v článku 1 uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a cenami těchto výrobků v rámci Společenství lze vyrovnat vývozní náhradou v rozmezí, které vyplývá z dohod uzavřených podle článku 300 smlouvy.
          (2) V souladu s nařízením (ES) č. 1255/1999 se při určování náhrad u výrobků vyjmenovaných v článku 1 výše uvedeného nařízení, vyvážených v přirozeném stavu, musí brát v úvahu:
          -  stávající situace a budoucí vývoj cen a dostupnosti mléka a mléčných výrobků na trhu Společenství a cen mléka a mléčných výrobků v mezinárodním obchodě,
          -  marketingové náklady a nejvýhodnější náklady na přepravu z trhů Společenství do přístavů nebo jiných vývozních míst ve Společenství, jakož i náklady spojené s umístěním zboží na trhu v zemi určení,
          -  cíle společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, které mají zajistit stav rovnováhy a přirozený vývoj cen a obchodování na tomto trhu,
          -  rozmezí, která vyplývají z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy, a
          -  potřeba předcházet výkyvům na trhu Společenství, a
          -  hospodářský aspekt navrhovaných vývozů.
          (3) V souladu s čl. 31 odst. 5 nařízení (ES) č. 1255/1999 by se měly při stanovování cen v rámci Společenství brát v úvahu skutečné ceny, které jsou pro vývoz nejvýhodnější, a při stanovování cen v mezinárodním obchodě by se měly brát v úvahu zejména:
          a) ceny převládající na trzích třetích zemí;
          b) nejvýhodnější ceny ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí;
          c) ceny výrobce ve vyvážejících třetích zemích, případně s ohledem na dotace poskytované těmito zeměmi a
          d) nabídkové ceny vyplaceně na hranici Evropského společenství.
          (4) V souladu s čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 může být s ohledem na situaci na světových trzích nebo na konkrétní požadavky určitých trhů zapotřebí rozlišit náhradu u výrobků vyjmenovaných v článku 1 uvedeného nařízení podle místa určení.
          (5) V souladu s čl. 31 odst. 3 nařízení (ES) č. 1255/1999 by se měl stanovit seznam výrobků, pro něž jsou poskytovány vývozní náhrady, a výše těchto náhrad alespoň jednou za čtyři týdny; výše náhrady však může zůstat na stejné úrovni déle než čtyři týdny.
          (6) V souladu s článkem 16 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [2], se náhrada pro slazené mléčné výrobky rovná součtu dvou složek; přičemž první je určena k tomu, aby se přihlédlo k množství mléčných výrobků, a vypočítá se vynásobením základní výše náhrady obsahem mléčných výrobků v dotyčném produktu; druhá je určena k tomu, aby se přihlédlo k množství přidané sacharózy, a vypočítá se tak, že se základní výše náhrady platná v den vývozu pro produkty, které jsou vyjmenované v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů s cukrem [3], vynásobí obsahem sacharózy v celém produktu, tato druhá složka se však použije pouze tehdy, pokud byla přidaná sacharóza vyrobena z cukrové řepy nebo cukrové třtiny sklizené ve Společenství.
          (7) Nařízení Komise (EHS) č. 896/84 [4] obsahuje dodatečná ustanovení o poskytování náhrad při změnách hospodářského roku; tato ustanovení umožňují rozlišit náhrady podle data výroby produktů.
          (8) Při výpočtu náhrady pro tavené sýry je nezbytné stanovit, že v případě přidání kaseinu a/nebo kaseinátů se takové přidané množství nebere v úvahu.
          (9) Z použití výše uvedených pravidel na současnou situaci na trhu s mlékem, zejména na ceny mléčných výrobků ve Společenství a na světovém trhu, vyplývá, že náhrady by měly být stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady, na něž se odkazuje v článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999 o výrobcích vyvážených v přirozeném stavu, se stanovují v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1846/2004 (Úř. věst. L 322, 22.10.2004, s. 16).
          [3] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [4] Úř. věst. L 91, 1.4.1984, s. 71. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 222/88 (Úř. věst. L 28, 1.2.1988, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
          Kód produktu | Místo určení | Měrná jednotka | Výše náhrad |
          0401 10 10 9000 | 970 | EUR/100 kg | 1,548 |
          0401 10 90 9000 | 970 | EUR/100 kg | 1,548 |
          0401 20 11 9500 | 970 | EUR/100 kg | 2,393 |
          0401 20 19 9500 | 970 | EUR/100 kg | 2,393 |
          0401 20 91 9000 | 970 | EUR/100 kg | 3,028 |
          0401 30 11 9400 | 970 | EUR/100 kg | 6,987 |
          0401 30 11 9700 | 970 | EUR/100 kg | 10,49 |
          0401 30 31 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 17,84 |
          A01 | EUR/100 kg | 25,49 |
          0401 30 31 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 27,87 |
          A01 | EUR/100 kg | 39,82 |
          0401 30 31 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 30,74 |
          A01 | EUR/100 kg | 43,91 |
          0401 30 39 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 17,84 |
          A01 | EUR/100 kg | 25,49 |
          0401 30 39 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 27,87 |
          A01 | EUR/100 kg | 39,82 |
          0401 30 39 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 30,74 |
          A01 | EUR/100 kg | 43,91 |
          0401 30 91 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 35,03 |
          A01 | EUR/100 kg | 50,05 |
          0401 30 99 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 35,03 |
          A01 | EUR/100 kg | 50,05 |
          0401 30 99 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,49 |
          A01 | EUR/100 kg | 73,55 |
          0402 10 11 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 23,20 |
          A01 | EUR/100 kg | 28,00 |
          0402 10 19 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 23,20 |
          A01 | EUR/100 kg | 28,00 |
          0402 10 91 9000 | L01 | EUR/kg | — |
          068 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,2320 |
          A01 | EUR/kg | 0,2800 |
          0402 10 99 9000 | L01 | EUR/kg | — |
          068 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,2320 |
          A01 | EUR/kg | 0,2800 |
          0402 21 11 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 23,20 |
          A01 | EUR/100 kg | 28,00 |
          0402 21 11 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 45,96 |
          A01 | EUR/100 kg | 58,97 |
          0402 21 11 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 47,95 |
          A01 | EUR/100 kg | 61,56 |
          0402 21 11 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,10 |
          A01 | EUR/100 kg | 65,60 |
          0402 21 17 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 23,20 |
          A01 | EUR/100 kg | 28,00 |
          0402 21 19 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 45,96 |
          A01 | EUR/100 kg | 58,97 |
          0402 21 19 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 47,95 |
          A01 | EUR/100 kg | 61,56 |
          0402 21 19 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,10 |
          A01 | EUR/100 kg | 65,60 |
          0402 21 91 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,42 |
          A01 | EUR/100 kg | 66,00 |
          0402 21 91 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,72 |
          A01 | EUR/100 kg | 66,40 |
          0402 21 91 9350 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 52,26 |
          A01 | EUR/100 kg | 67,08 |
          0402 21 91 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 56,16 |
          A01 | EUR/100 kg | 72,09 |
          0402 21 99 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,42 |
          A01 | EUR/100 kg | 66,00 |
          0402 21 99 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,72 |
          A01 | EUR/100 kg | 66,40 |
          0402 21 99 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 52,26 |
          A01 | EUR/100 kg | 67,08 |
          0402 21 99 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 55,15 |
          A01 | EUR/100 kg | 70,80 |
          0402 21 99 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 56,16 |
          A01 | EUR/100 kg | 72,09 |
          0402 21 99 9600 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 60,12 |
          A01 | EUR/100 kg | 77,17 |
          0402 21 99 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 62,36 |
          A01 | EUR/100 kg | 80,06 |
          0402 21 99 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
          068 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 64,96 |
          A01 | EUR/100 kg | 83,38 |
          0402 29 15 9200 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,2320 |
          A01 | EUR/kg | 0,2800 |
          0402 29 15 9300 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,4596 |
          A01 | EUR/kg | 0,5897 |
          0402 29 15 9500 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,4795 |
          A01 | EUR/kg | 0,6156 |
          0402 29 15 9900 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,5110 |
          A01 | EUR/kg | 0,6560 |
          0402 29 19 9300 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,4596 |
          A01 | EUR/kg | 0,5897 |
          0402 29 19 9500 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,4795 |
          A01 | EUR/kg | 0,6156 |
          0402 29 19 9900 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,5110 |
          A01 | EUR/kg | 0,6560 |
          0402 29 91 9000 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,5142 |
          A01 | EUR/kg | 0,6600 |
          0402 29 99 9100 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,5142 |
          A01 | EUR/kg | 0,6600 |
          0402 29 99 9500 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,5515 |
          A01 | EUR/kg | 0,7080 |
          0402 91 11 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 4,958 |
          A01 | EUR/100 kg | 7,083 |
          0402 91 19 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 4,958 |
          A01 | EUR/100 kg | 7,083 |
          0402 91 31 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 5,859 |
          A01 | EUR/100 kg | 8,371 |
          0402 91 39 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 5,859 |
          A01 | EUR/100 kg | 8,371 |
          0402 91 99 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 21,53 |
          A01 | EUR/100 kg | 30,75 |
          0402 99 11 9350 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,1268 |
          A01 | EUR/kg | 0,1812 |
          0402 99 19 9350 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,1268 |
          A01 | EUR/kg | 0,1812 |
          0402 99 31 9150 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,1316 |
          A01 | EUR/kg | 0,1880 |
          0402 99 31 9300 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,1288 |
          A01 | EUR/kg | 0,1840 |
          0402 99 39 9150 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,1316 |
          A01 | EUR/kg | 0,1880 |
          0403 90 11 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 22,88 |
          A01 | EUR/100 kg | 27,61 |
          0403 90 13 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 22,88 |
          A01 | EUR/100 kg | 27,61 |
          0403 90 13 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 45,54 |
          A01 | EUR/100 kg | 58,45 |
          0403 90 13 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 47,53 |
          A01 | EUR/100 kg | 61,01 |
          0403 90 13 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 50,65 |
          A01 | EUR/100 kg | 65,01 |
          0403 90 19 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 50,96 |
          A01 | EUR/100 kg | 65,41 |
          0403 90 33 9400 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,4554 |
          A01 | EUR/kg | 0,5845 |
          0403 90 33 9900 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,5065 |
          A01 | EUR/kg | 0,6501 |
          0403 90 51 9100 | 970 | EUR/100 kg | 1,548 |
          0403 90 59 9170 | 970 | EUR/100 kg | 10,49 |
          0403 90 59 9310 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 17,84 |
          A01 | EUR/100 kg | 25,49 |
          0403 90 59 9340 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 26,11 |
          A01 | EUR/100 kg | 37,29 |
          0403 90 59 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 26,11 |
          A01 | EUR/100 kg | 37,29 |
          0403 90 59 9510 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 26,11 |
          A01 | EUR/100 kg | 37,29 |
          0404 90 21 9120 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 19,79 |
          A01 | EUR/100 kg | 23,88 |
          0404 90 21 9160 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 23,20 |
          A01 | EUR/100 kg | 28,00 |
          0404 90 23 9120 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 23,20 |
          A01 | EUR/100 kg | 28,00 |
          0404 90 23 9130 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 45,96 |
          A01 | EUR/100 kg | 58,97 |
          0404 90 23 9140 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 47,95 |
          A01 | EUR/100 kg | 61,56 |
          0404 90 23 9150 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,10 |
          A01 | EUR/100 kg | 65,60 |
          0404 90 29 9110 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,42 |
          A01 | EUR/100 kg | 66,00 |
          0404 90 29 9115 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 51,72 |
          A01 | EUR/100 kg | 66,40 |
          0404 90 29 9125 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 52,26 |
          A01 | EUR/100 kg | 67,08 |
          0404 90 29 9140 | L01 | EUR/100 kg | — |
          L02 | EUR/100 kg | 56,16 |
          A01 | EUR/100 kg | 72,09 |
          0404 90 81 9100 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,2320 |
          A01 | EUR/kg | 0,2800 |
          0404 90 83 9110 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,2320 |
          A01 | EUR/kg | 0,2800 |
          0404 90 83 9130 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,4596 |
          A01 | EUR/kg | 0,5897 |
          0404 90 83 9150 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,4795 |
          A01 | EUR/kg | 0,6156 |
          0404 90 83 9170 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,5110 |
          A01 | EUR/kg | 0,6560 |
          0404 90 83 9936 | L01 | EUR/kg | — |
          L02 | EUR/kg | 0,1268 |
          A01 | EUR/kg | 0,1812 |
          0405 10 11 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 119,99 |
          L02 | EUR/100 kg | 94,80 |
          A01 | EUR/100 kg | 127,81 |
          0405 10 11 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 122,98 |
          L02 | EUR/100 kg | 97,16 |
          A01 | EUR/100 kg | 131,00 |
          0405 10 19 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 119,99 |
          L02 | EUR/100 kg | 94,80 |
          A01 | EUR/100 kg | 127,81 |
          0405 10 19 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 122,98 |
          L02 | EUR/100 kg | 97,16 |
          A01 | EUR/100 kg | 131,00 |
          0405 10 30 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 119,99 |
          L02 | EUR/100 kg | 94,80 |
          A01 | EUR/100 kg | 127,81 |
          0405 10 30 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 122,98 |
          L02 | EUR/100 kg | 97,16 |
          A01 | EUR/100 kg | 131,00 |
          0405 10 30 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 122,98 |
          L02 | EUR/100 kg | 97,16 |
          A01 | EUR/100 kg | 131,00 |
          0405 10 50 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 122,98 |
          L02 | EUR/100 kg | 97,16 |
          A01 | EUR/100 kg | 131,00 |
          0405 10 50 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 119,99 |
          L02 | EUR/100 kg | 94,80 |
          A01 | EUR/100 kg | 127,81 |
          0405 10 50 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 122,98 |
          L02 | EUR/100 kg | 97,16 |
          A01 | EUR/100 kg | 131,00 |
          0405 10 90 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 127,49 |
          L02 | EUR/100 kg | 100,71 |
          A01 | EUR/100 kg | 135,79 |
          0405 20 90 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 112,50 |
          L02 | EUR/100 kg | 88,87 |
          A01 | EUR/100 kg | 119,83 |
          0405 20 90 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 116,99 |
          L02 | EUR/100 kg | 92,42 |
          A01 | EUR/100 kg | 124,61 |
          0405 90 10 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 153,02 |
          L02 | EUR/100 kg | 120,89 |
          A01 | EUR/100 kg | 163,00 |
          0405 90 90 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
          075 | EUR/100 kg | 122,40 |
          L02 | EUR/100 kg | 96,69 |
          A01 | EUR/100 kg | 130,36 |
          0406 10 20 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
          0406 10 20 9230 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 14,75 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 18,43 |
          0406 10 20 9290 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 13,73 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 17,15 |
          0406 10 20 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 6,02 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 7,52 |
          0406 10 20 9610 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 20,00 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 25,01 |
          0406 10 20 9620 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 20,30 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 25,36 |
          0406 10 20 9630 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 22,65 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 28,31 |
          0406 10 20 9640 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 33,28 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 41,60 |
          0406 10 20 9650 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 27,74 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 34,67 |
          0406 10 20 9830 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 10,30 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 12,86 |
          0406 10 20 9850 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 12,47 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 15,60 |
          0406 20 90 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
          0406 20 90 9913 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 25,55 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 31,94 |
          0406 20 90 9915 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 33,72 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 42,16 |
          0406 20 90 9917 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 35,85 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 44,79 |
          0406 20 90 9919 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 40,05 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 50,07 |
          0406 30 31 9710 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 3,04 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 7,09 |
          0406 30 31 9730 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 4,44 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 10,41 |
          0406 30 31 9910 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 3,04 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 7,09 |
          0406 30 31 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 4,44 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 10,41 |
          0406 30 31 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 6,46 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 15,14 |
          0406 30 39 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 4,44 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 10,41 |
          0406 30 39 9700 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 6,46 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 15,14 |
          0406 30 39 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 6,46 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 15,14 |
          0406 30 39 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 7,31 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 17,13 |
          0406 30 90 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 7,66 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 17,96 |
          0406 40 50 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 39,14 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 48,92 |
          0406 40 90 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 40,19 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 50,24 |
          0406 90 13 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 44,20 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 63,26 |
          0406 90 15 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 45,68 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 65,37 |
          0406 90 17 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 45,68 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 65,37 |
          0406 90 21 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 44,76 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 63,90 |
          0406 90 23 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 39,30 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 56,49 |
          0406 90 25 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 39,04 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 55,88 |
          0406 90 27 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 35,35 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 50,62 |
          0406 90 31 9119 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 32,50 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 46,58 |
          0406 90 33 9119 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 32,50 |
          A00 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 46,58 |
          0406 90 33 9919 | A00 | EUR/100 kg | — |
          0406 90 33 9951 | A00 | EUR/100 kg | — |
          0406 90 35 9190 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 45,96 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 66,09 |
          0406 90 35 9990 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 45,96 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 66,09 |
          0406 90 37 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 44,20 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 63,26 |
          0406 90 61 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 48,70 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 70,47 |
          0406 90 63 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 48,46 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 69,89 |
          0406 90 63 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 46,58 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 67,50 |
          0406 90 69 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
          0406 90 69 9910 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 46,58 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 67,50 |
          0406 90 73 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 40,57 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 58,12 |
          0406 90 75 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 40,84 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 58,74 |
          0406 90 76 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 36,83 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 52,72 |
          0406 90 76 9400 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 41,25 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 59,05 |
          0406 90 76 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 39,24 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 55,69 |
          0406 90 78 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 38,05 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 55,59 |
          0406 90 78 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 40,35 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 57,62 |
          0406 90 78 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 39,97 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 56,73 |
          0406 90 79 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 32,63 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 46,90 |
          0406 90 81 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 41,25 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 59,05 |
          0406 90 85 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 44,54 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 64,09 |
          0406 90 85 9970 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 40,84 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 58,74 |
          0406 90 86 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
          0406 90 86 9200 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 37,48 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 55,58 |
          0406 90 86 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 38,03 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 56,17 |
          0406 90 86 9400 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 40,38 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 59,05 |
          0406 90 86 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 44,54 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 64,09 |
          0406 90 87 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
          0406 90 87 9200 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 31,24 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 46,31 |
          0406 90 87 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 34,90 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 51,58 |
          0406 90 87 9400 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 35,82 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 52,36 |
          0406 90 87 9951 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 40,51 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 57,99 |
          0406 90 87 9971 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 40,51 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 57,99 |
          0406 90 87 9972 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 17,26 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 24,81 |
          0406 90 87 9973 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 39,78 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 56,93 |
          0406 90 87 9974 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 43,17 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 61,53 |
          0406 90 87 9975 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 44,03 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 62,22 |
          0406 90 87 9979 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 39,30 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 56,49 |
          0406 90 88 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
          0406 90 88 9300 | L03 | EUR/100 kg | — |
          L04 | EUR/100 kg | 30,83 |
          400 | EUR/100 kg | — |
          A01 | EUR/100 kg | 45,40 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.