Nařízení Komise (ES) č. 482/2005 ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v březnu 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 482/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 482/2005
          ze dne 23. března 2005,
          kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v březnu 2005 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2497/96 ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael [1], a zejména čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Žádostem o dovozní licence pro období od 1. dubna do 30. června 2005 podaným na základě nařízení (ES) č. 2497/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          2. Žádosti o dovozní licence pro období od 1. července do 30. září 2005 je možné na základě nařízení (ES) č. 2497/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. března 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 361/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 15).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo skupiny | Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. dubna do 30. června 2005 | Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. července do 30. září 2005(t) |
          I1 | 100,00 | 371,00 |
          I2 | 100,00 | 132,50 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.