Nařízení Komise (ES) č. 483/2005 ze dne 23. března 2005 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej v rámci tuniských celních kvót

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 483/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 483/2005
          ze dne 23. března 2005
          o vydávání dovozních licencí pro olivový olej v rámci tuniských celních kvót
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/822/ES ze dne 22. prosince 2000 o uzavření dohody formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Tuniskou republikou o vzájemných liberalizačních opatřeních a změnách zemědělských protokolů k dohodě o přidružení Tuniska k Evropskému společenství [1],
          s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [2],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 312/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a odchylka od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1476/95 a (ES) č. 1291/2000 [3], a zejména na čl. 2 odst. 3 a 4 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 3 odst. 1 a 2 protokolu č. 1 Evropsko-středomořské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé [4], stanovuje nulovou celní sazbu na dovozy panenského olivového oleje kódů KN 15091010 a 15091090 zcela získaného v Tunisku a dopraveného přímo z Tuniska do Společenství, v rámci limitu stanoveného pro každý rok.
          (2) Čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 312/2001 stanoví rovněž měsíční množstevní omezení pro vydávání zmíněných licencí.
          (3) V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 312/2001 byly příslušným orgánům předloženy žádosti o dovozní licence na celkové množství přesahující výši 4047,384 tun stanovenou pro měsíc březen 2005.
          (4) Za těchto podmínek musí Komise stanovit koeficient snížení umožňující vydávání licencí v poměru k dostupnému množství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Žádosti o dovozní licence podané ve dnech 21. a 22. března 2005 podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 312/2001 byly přijaty až do výše 98,87 % požadovaného množství. V březnu 2005 byla dosažena hranice 4047,384, stanovená pro tento měsíc.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. března 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 92.
          [2] Úř.věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1878/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 27).
          [3] Úř. věst L 46, 16.2.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 406/2004 (Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 10).
          [4] Úř. věst L 97, 30.3.1998, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.