Nařízení Komise (ES) č. 489/2005 ze dne 29. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 489/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 489/2005
          ze dne 29. března 2005,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží [1], a zejména na čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1785/2003 stanovilo standardní jakost neloupané rýže, pro kterou se stanoví intervenční cena.
          (2) Za účelem podpory produkce jakostní rýže je třeba posílit intervenční kritéria. Nejúčinnější opatření pro zlepšení produkce jakostní rýže a zajištění jakosti rýže skladované intervenčními agenturami spočívají ve zvýšení výnosů při zpracování, které probíhá současně se snížením povolené odchylky výnosů ve srovnání se základním výnosem. Při této příležitosti je třeba vyjmout určité zastaralé druhy ze seznamu druhů uvedených v příloze II nařízení Komise (ES) č. 708/98 ze dne 30. března 1998 o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity [2].
          (3) Aby se zajistilo uspokojivé řízení intervence, je třeba stanovit minimální množství pro každou nabídku. Mělo by však být umožněno stanovit vyšší hranici minimálního množství, aby byly zohledněny podmínky a zvyklosti velkoobchodu v některých členských státech.
          (4) Neloupaná rýže, jejíž jakost neumožňuje pozdější použití a přiměřené uskladnění, by neměla být pro intervenci přijímána. Při stanovení minimální jakosti by měly být zohledněny zejména klimatické podmínky v produkčních regionech Společenství. Za účelem převzetí poměrně stejnorodých šarží je nutné upřesnit, že jedna šarže se skládá z rýže stejné odrůdy.
          (5) Nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že intervenční cena se určuje pro neloupanou rýži vymezené standardní jakosti a že, pokud se jakost rýže nabídnuté k intervenci odchyluje od standardní jakosti, upraví se intervenční cena použitím přirážek a srážek.
          (6) Pro určení přirážek a srážek je vhodné zohlednit základní vlastnosti neloupané rýže, aby mohlo dojít k objektivnímu posouzení jakosti, což může být provedeno jednoduchými a účinnými metodami na zjištění stupně vlhkosti, výnosu při zpracování a vad zrn, které uspokojivě vyhoví tomuto požadavku.
          (7) Nařízení (ES) č. 1785/2003 omezilo množství získané intervenčními agenturami na 75000 tun za hospodářský rok. Za účelem rovného rozdělení tohoto množství je vhodné stanovit množství za každý členský stát produkce s ohledem na vnitrostátní základní plochy určené nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [3], a průměrné výnosy uvedené v příloze VII uvedeného nařízení.
          (8) Aby intervenční režim mohl fungovat co možná nejjednodušeji a nejúčinněji, je třeba stanovit, že se nabídka předloží u intervenčního centra, které se nachází nejblíže místu skladování zboží, a přijmout ustanovení týkající se nákladů na přepravu do skladu, v němž dojde k převzetí zboží intervenční agenturou.
          (9) Je třeba přesně určit, jaké kontroly mají být prováděny pro zajištění dodržování stanovených požadavků ohledně hmotnosti a jakosti nabízeného zboží, a dále že je třeba rozlišovat jednak přijetí nabízeného zboží po ověření množství a dodržení minimálních požadavků na jakost a jednak stanovení ceny, která má být zaplacena nabízejícímu po provedení rozborů nezbytných pro stanovení přesných vlastností každé šarže na základě reprezentativních vzorků.
          (10) Je třeba přijmout zvláštní ustanovení pro případ, že zboží bude převzato ve skladech nabízejícího, a v těchto případech by měly být zohledněny zejména účetní údaje skladového účetnictví nabízejícího, které podléhají dodatečným ověřením, aby se zaručilo dodržování požadavků spojených s převzetím zboží intervenční agenturou.
          (11) Vzhledem k tomu, že ustanovení tohoto nařízení nahrazují ustanovení nařízení Komise (ES) č. 708/98 a (ES) č. 549/2000 ze dne 14. března 2000, kterým se stanoví intervenční centra pro rýži [4], je třeba zrušit uvedená nařízení.
          (12) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Intervenční centra
          Intervenční centra podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 jsou vyjmenovaná v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Nákup ze strany intervenční agentury
          1. Ve lhůtě pro nákup stanovené podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 může každý držitel šarže o velikosti nejméně 20 tun neloupané rýže sklizené ve Společenství nabídnout tuto šarži intervenční agentuře ke koupi.
          Jedna šarže je složena z rýže stejné odrůdy.
          Členské státy mohou stanovit vyšší minimální množství šarže uvedené v prvním pododstavci.
          2. Pokud je šarže dodána v několika částech (nákladním vozidlem, nákladní lodí, železničním vozem atd.), musí každá z nich odpovídat minimálním požadovaným vlastnostem stanoveným v článku 3 tohoto nařízení, aniž by byl dotčen článek 12.
          Článek 3
          Minimální požadované vlastnosti
          1. Neloupaná rýže, která má být přijata k intervenci, musí mít řádnou a uspokojivou obchodní jakost.
          2. Neloupaná rýže je považována za rýži řádné a uspokojivé obchodní jakosti:
          a) pokud je bez zápachu a neobsahuje živý hmyz;
          b) pokud její míra vlhkosti nepřesáhne 14,5 %;
          c) pokud její výnos při zpracování není o více než pět bodů nižší ve srovnání se základními výnosy uvedenými v příloze II části A;
          d) pokud procentní podíl různých nečistot, procentní podíl zrn rýže jiných odrůd a zrn, jež neodpovídají jakosti podle přílohy III nařízení (ES) č. 1785/2003, nepřesahují u jednotlivého druhu rýže maximální procenta stanovená v příloze III tohoto nařízení;
          e) pokud úroveň jejich radioaktivity nepřesáhne maximální přípustné hodnoty stanovené právními předpisy Společenství.
          3. Pro účely použití tohoto nařízení se "různými nečistotami" rozumí cizí látky jiné než rýže.
          Článek 4
          Srážky a přirážky
          Srážky a přirážky podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 se použijí na intervenční cenu neloupané rýže nabídnuté k intervenci tak, že tato cena vynásobí součtem procent srážek a přirážek stanovených následovně:
          a) překročí-li míra vlhkosti neloupané rýže 13 %, rovná se procento srážek intervenční ceny rozdílu mezi procentem vlhkosti neloupané rýže nabídnuté k intervenci, naměřeným s přesností 1 desetiny, a 13 %;
          b) dojde-li k rozdílu mezi výnosem při zpracování rýže a základním výnosem při zpracování stanoveným pro určitou odrůdu v příloze II části A tohoto nařízení, použijí se přirážky a srážky určené pro každou odrůdu rýže v příloze II části B;
          c) překročí-li vady zrn neloupané rýže přípustné odchylky pro standardní jakost neloupané rýže, použije se procento srážek z intervenční ceny stanovené pro každou odrůdu rýže v příloze IV;
          d) překročí-li procento různých nečistot u loupané rýže 0,1 %, použije se při jejím intervenčním nákupu srážka z intervenční ceny ve výši 0,02 % za každou dodatečnou odchylku v rozsahu 0,01 %;
          e) dojde-li k nabídce zásilky neloupané rýže určité odrůdy pro intervenci, která obsahuje procentní podíl zrn rýže jiných odrůd vyšší než 3 %, použije se při nákupu této zásilky srážka z intervenční ceny ve výši 0,1 % za každou dodatečnou odchylku v rozsahu 0,1 %.
          Článek 5
          Množství způsobilá pro intervenci
          Počínaje hospodářským rokem 2004/05 se množství neloupané rýže způsobilé pro intervenci za každý hospodářský rok rozdělí mezi zvláštní intervenční tranši za každý členský stát produkce (tranše č. 1), podle tabulky v příloze V, a společnou tranši v rámci Společenství (tranše č. 2) složenou z množství, která se nepřidělí do tranše č. 1.
          Článek 6
          Nabídky na prodej ze strany subjektů
          1. Každá nabídka prodeje musí být předmětem písemné žádosti předložené intervenční agentuře převážně elektronickou cestou v souladu s formulářem poskytnutým intervenční agenturou.
          Nabídky týkající se tranší č. 1 a 2 musí být předloženy pro tranši č. 1 v období od 1. do 9. dubna a tranši č. 2 v období od 1. do 9. června, jinak jsou nepřijatelné.
          2. Nabídka musí obsahovat následující údaje:
          a) jméno nabízejícího;
          b) místo skladování nabízené rýže;
          c) nabízené množství podle článku 2;
          d) odrůdu;
          e) základní vlastnosti včetně celkového výnosu a výnosu celých zrn při zpracování;
          f) rok sklizně;
          g) minimální nabízené množství, které musí být dodrženo, aby byla nabídka považována za předloženou;
          h) intervenční centrum, jemuž je nabídka učiněna;
          i) důkaz, že nabízející složil záruku v hodnotě 50 EUR za tunu neloupané rýže, která je snížena na 20 EUR za tunu neloupané rýže u producentů nebo seskupení producentů, kteří vyhověli požadavkům nařízení Komise (ES) č. 1709/2003 [5];
          j) prohlášení, že produkt je původem ze Společenství s uvedením regionu produkce;
          k) provedená rostlinolékařská ošetření s přesnými údaji o použitých dávkách.
          3. Každá nabídka musí být adresována intervenční agentuře členského státu produkce do intervenčního centra, které je nejblíže místu, kde se neloupaná rýže nachází v okamžiku nabídky. Pro účely použití tohoto nařízení se "nejbližším intervenčním centrem" rozumí centrum členského státu produkce, kam lze neloupanou rýži dopravit při nejnižších nákladech.
          4. Předložené nabídky nemohou být následně ani pozměněny, ani vzaty zpět.
          5. V případě nepřijatelnosti nabídky bude příslušný subjekt uvědoměn intervenční agenturou do deseti pracovních dnů, které následují po předložení nabídky.
          Článek 7
          Přidělení pro množství
          1. Nejpozději prvního pracovního dne v měsíci květnu příslušný orgán členského státu přezkoumá, zda celkové nabízené množství z tranše č. 1 nepřekračuje množství, které je k dispozici. V případě překročení vypočítá koeficient přidělení pro množství desetinným číslem s šesti desetinami. Tento koeficient se stanoví na co nejvyšší možnou hodnotu, aby s ohledem na minimální množství každé nabídky mohlo být celkové přidělené množství nižší nebo rovné množství k dispozici. V případě nepřekročení se koeficient pro přidělení rovná jedné.
          Nepoužité množství, tedy rozdíl mezi množstvím, které je k dispozici a celkovým přiděleným množstvím, se v nutném případě přiřadí k množství stanovenému pro tranši č. 2.
          Příslušný orgán členského státu uvědomí Komisi o hodnotě koeficientu přidělení, celkovém přiděleném množství a o nevyužitém množství převedeném do tranše č. 2 nejpozději následujícího dne po datu uvedeném v prvním pododstavci. Komise tuto informaci v co nejkratší lhůtě zpřístupní veřejnosti na své internetové stránce.
          Nejpozději druhého dne po dni uvedeném v prvním poddodstavci oznámí příslušný orgán členského státu nabízejícímu, že jeho nabídka byla přijata až do výše přiděleného množství rovnajícího se nabízenému množství vynásobenému koeficientem přidělení. V případě, že je toto množství nižší než minimální množství uvedené v nabídce, se toto množství sníží na nulu.
          2. Pro tranši č. 2 uvědomí členské státy nejpozději v první pracovní den měsíce července Komisi o nabízených množstvích, případně o uvedených minimálních množstvích. Toto sdělení se uskuteční elektronickou cestou podle vzoru uvedeného v příloze VI. Toto sdělení musí být provedeno i v případě, kdy nebylo nabídnuto žádné množství.
          Komise shromáždí všechny nabídky členských států a ověří, zda celkové nabídnuté množství překračuje množství, které je k dispozici. V případě překročení vypočítá koeficient přidělení pro množství desetinným číslem s šesti desetinami. Tento koeficient se stanoví na co nejvyšší možnou hodnotu, aby s ohledem na minimální množství každé nabídky mohlo být celkové přidělené množství nižší nebo rovné množství, které je k dispozici. V případě nepřekročení se koeficient přidělení rovná jedné.
          Nejpozději třetího dne po dni uvedeném v Úředním věstníku Evropské unie oznámí příslušný orgán členského státu nabízejícímu, že jeho nabídka byla přijata až do výše přiděleného množství rovnajícího se nabízenému množství vynásobenému koeficientem přidělení. V případě, že je toto množství nižší než minimální množství uvedené v nabídce, se toto množství sníží na nulu.
          3. Záruka podle čl. 6 odst. 2 písm. i) se uvolní v poměru k nabídnutému množství, které nebylo přiděleno. Pro přidělené množství se podle ustanovení článku 9 záruka uvolní celkově od předání 95 % uvedeného množství.
          Článek 8
          Náklady na přepravu
          1. Náklady na přepravu ze skladu, kde je zboží uskladněno v okamžiku podání nabídky, až do nejbližšího intervenčního centra ponese nabízející.
          2. Pokud intervenční agentura nepřevezme neloupanou rýži v nejbližším intervenčním centru, ponese dodatečné náklady na přepravu intervenční agentura.
          3. Náklady podle odst. 1 a 2 určí intervenční agentura.
          Článek 9
          Dodávka
          1. Den a intervenční centrum, v němž se uskuteční dodávka, stanoví intervenční agentura a neprodleně je sdělí nabízejícímu. Proti těmto podmínkám lze uplatnit námitku do dvou pracovních dnů od obdržení sdělení.
          2. Dodávka do intervenčního centra se musí uskutečnit nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla nabídka přijata, nejpozději však do 31. srpna probíhajícího hospodářského roku.
          V případě dodávky ve více částech musí být poslední část šarže doručena v souladu s prvním pododstavcem.
          3. Dodávka je přijata intervenční agenturou za přítomnosti nabízejícího nebo jeho řádně zmocněného zástupce.
          Článek 10
          Převzetí intervenční agenturou
          1. K převzetí nabídnuté rýže intervenční agenturou dojde poté, co tato agentura nebo její zástupce zjistí požadované minimální množství a minimální vlastnosti stanovené v článcích 2 a 3 pro zboží dodané v souladu s ustanoveními článku 12 do intervenčního skladu.
          2. Dodané množství se zjistí vážením za přítomnosti nabízejícího a zástupce intervenční agentury, kterým musí být osoba nezávislá ve vztahu k nabízejícímu. Zástupcem intervenční agentury může být skladovatel.
          3. Jedná-li intervenční agentura prostřednictvím skladovatele, provede do 30 dnů po ukončení dodávky kontrolu, která zahrne nejméně jedno prověření hmotnosti metodou takzvaného objemového měření.
          Pokud je po použití metody uvedené v prvním pododstavci naměřená hmotnost nižší o méně než 6 % ve srovnání s množstvím uvedeným ve skladovém účetnictví skladovatele, ponese skladovatel veškeré náklady týkající se chybějících množství zjištěných během vážení, které následovalo po uvedení hmotnosti do skladového účetnictví v okamžiku převzetí dodávky.
          Pokud je po použití metody uvedené v prvním pododstavci naměřená hmotnost nižší o více než 6 % ve srovnání s množstvím uvedeným ve skladovém účetnictví skladovatele, zboží se neprodleně zváží. Náklady spojené s vážením ponese skladovatel, je-li zjištěná hmotnost nižší než hmotnost uvedená ve skladovém účetnictví; v opačném případě ponese náklady spojené s vážením intervenční agentura.
          Článek 11
          Převzetí ve skladu nabízejícího
          1. Intervenční agentura může neloupanou rýži převzít nejen v intervenčním centru udaném nabízejícím, ale i v místě, kde je zboží uskladněno v okamžiku podání nabídky. V takovém případě musí být zboží k převzetí uskladněno odděleně od jiného zboží.
          Datum převzetí musí být shodné s datem zjištění minimálních vlastností uvedeným v protokolu o převzetí podle článku 14.
          2. Pokud se převzetí uskuteční v souladu s podmínkami podle odstavce 1, lze zjistit množství na základě skladového účetnictví, které musí vyhovovat odborným požadavkům a požadavkům intervenční agentury, za předpokladu, že:
          a) skladové účetnictví uvede:
          -  hmotnost zjištěnou vážením, které nesmí být starší než deset měsíců,
          -  jakostní vlastnosti v okamžiku vážení a zejména stupeň vlhkosti,
          -  případná přeskladnění,
          -  jakož i provedená ošetření;
          b) skladovatel prohlásí, že nabízená šarže odpovídá bez výjimky údajům uvedeným ve skladovém účetnictví.
          Hmotnost, která se uvede, je totožná s hmotností uvedenou ve skladovém účetnictví, případně upravená s ohledem na rozdíl mezi stupněm vlhkosti v okamžiku vážení a stupněm vlhkosti zjištěným na výběrovém vzorku.
          Intervenční agentura však provede kontrolu objemovým měřením do 30 dnů po převzetí produktů. Případný rozdíl mezi zváženým množstvím a odhadovaným množstvím však nesmí přesáhnout 6 %.
          Pokud je po použití objemové metody uvedené v třetím pododstavci naměřená hmotnost nižší o méně než 6 % ve srovnání s množstvím uvedeným ve skladovém účetnictví skladovatele, ponese skladovatel veškeré náklady týkající se případných chybějících množství zjištěných během vážení, které následovalo po uvedení hmotnosti do skladového účetnictví v okamžiku převzetí dodávky.
          Pokud je po použití objemové metody uvedené v třetím pododstavci naměřená hmotnost nižší o více než 6 % ve srovnání s množstvím uvedeným ve skladovém účetnictví skladovatele, zboží se neprodleně zváží. Náklady na vážení ponese skladovatel, je-li zjištěná hmotnost nižší než hmotnost uvedená ve skladovém účetnictví, v opačném případě ponese náklady na vážení EZOZF.
          Článek 12
          Ověření jakostních požadavků
          1. Aby mohly být v souladu s článkem 3 ověřeny jakostní požadavky nezbytné pro přijetí produktu k intervenci, provede intervenční agentura za přítomnosti nabízejícího nebo jeho zmocněného zástupce odběr vzorků.
          Odeberou se tři reprezentativní vzorky o minimální hmotnosti jednoho kilogramu. Jednotlivé vzorky jsou určeny:
          a) nabízejícímu;
          b) skladu, kde dojde ke převzetí;
          c) intervenční agentuře
          Aby mohly být vytvořeny reprezentativní vzorky, vypočítá se počet odběrů, který je třeba provést tak, že se vydělí nabízené množství šarže deseti tunami. Každý odběr má stejnou váhu. Reprezentativní vzorky se vytvoří součtem odběrů děleným třemi.
          Prověření jakostních požadavků se provádí na základě reprezentativního vzorku určeného pro sklad, kde dojde k převzetí.
          2. Při převzetí produktu mimo sklad nabízejícího se vytvoří reprezentativní vzorky pro každou dílčí dodávku (nákladní vozidlo, nákladní loď, železniční vagón atd) za podmínek uvedených v odstavci 1.
          Kontrola jednotlivé dílčí dodávky před vstupem do intervenčního skladu se může omezit na kontrolu stupně vlhkosti, obsahu nečistot a nepřítomnosti živého hmyzu. Ukáže-li však následně konečný výsledek kontroly, že dílčí dodávka neodpovídá požadavkům na minimální jakost, odmítne se převzetí šarže. Celá šarže musí být stažena. Náklady spojené se stažením šarže ponese nabízející.
          Pokud je intervenční agentura členského státu schopna provést u každé dílčí dodávky kontrolu všech požadavků na minimální jakost před uskladněním, je povinna odmítnout převzetí dílčí dodávky, která tyto požadavky nesplňuje.
          3. U převzetí dodávky ve skladu nabízejícího v souladu s článkem 11 se kontrola provede na základě reprezentativního vzorku nabízené šarže za podmínek uvedených v odstavci 1.
          Kontrola musí stanovit, že zboží odpovídá požadavkům na minimální jakost. V opačném případě se převzetí šarže odmítne.
          Článek 13
          Určení vlastností zboží
          1. Dojde-li k přijetí zboží po kontrole podle článku 12, určí se přesně vlastnosti zboží za účelem určení ceny, která se zaplatí nabízejícímu. Tato cena se pro nabízenou šarži určí na základě váženého průměru výsledků rozborů reprezentativních vzorků podle článku 12.
          Výsledky rozboru se sdělí nabízejícímu předáním protokolu o převzetí podle článku 14.
          2. V případě, že nabízející popírá výsledek rozboru provedeného podle odstavce 1 za účelem určení ceny, provede se v laboratoři schválené příslušnými orgány nový přesný rozbor vlastností zboží na základě nového reprezentativního vzorku složeného stejným dílem ze vzorků nabízejícího a vzorků intervenční agentury. V případě dílčích dodávek nabízené šarže se výsledek obdrží na základě váženého průměru výsledků rozborů nových reprezentativních vzorků z jednotlivých dílčích dodávek.
          Výsledek těchto posledních rozborů je rozhodující pro určení ceny, která se má zaplatit nabízejícímu. Náklady související s novými rozbory ponese neúspěšná strana.
          Článek 14
          Protokol o převzetí
          Intervenční agentura vystaví pro každou šarži protokol o převzetí. Nabízející nebo jeho zástupce mohou být přítomni při vystavování tohoto protokolu.
          Protokol musí obsahovat alespoň následující údaje:
          a) datum kontroly množství a minimálních vlastností;
          b) odrůdu a hmotnost dodávky;
          c) počet vzorků odebraných pro vytvoření reprezentativního vzorku;
          d) zjištěné fyzické a jakostní vlastnosti.
          Článek 15
          Určení ceny, která se zaplatí nabízejícímu a platba
          1. Cenou, která se zaplatí nabízejícímu, je cena stanovená podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 pro zboží dodané do skladu a nevyložené, platná v den stanovený jako dodací den a zohledňující přirážky a srážky podle článku 4 jakož i článku 8 tohoto nařízení.
          V případě převzetí dodávky ve skladech nabízejícího podle článku 11 se cena, která má být zaplacena, určí podle intervenční ceny platné v den přijetí nabídky, upravené o použitelné přirážky a srážky a snížené o nejvýhodnější náklady na přepravu z místa, kde byla neloupaná rýže převzata, do nejbližšího intervenčního centra, jakož i o náklady na uskladnění. Tyto náklady určí intervenční agentura.
          2. Platba se provede mezi třicátým druhým a třicátým sedmým dnem následujícím po dni převzetí podle čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 1.
          V případě použití čl. 13 odst. 2 se platba provede v co nejkratším termínu po sdělení výsledku posledního rozboru nabízejícímu.
          Pokud musí nabízející pro obdržení platby předložit fakturu a není-li tato faktura předložena ve lhůtě podle prvního pododstavce, platba se provede do pěti pracovních dnů po skutečném předložení faktury.
          Článek 16
          Kontrola skladovaného produktu
          Každý hospodářský subjekt, který v zájmu intervenční agentury skladuje nakoupené produkty, pravidelně kontroluje jejich přítomnost a stav uchování a neprodleně informuje uvedenou agenturu o všech problémech, které v tomto ohledu vzniknou.
          Intervenční agentura se alespoň jednou ročně přesvědčí o jakosti skladovaného produktu. Odebrání vzorku za tímto účelem lze provést v okamžiku roční inventury podle nařízení Komise (ES) č. 2148/96 [6].
          Článek 17
          Kontrola míry radioaktivní kontaminace
          Úroveň radioaktivní kontaminace se kontroluje pouze tehdy, vyžaduje-li to situace, a jen po nezbytnou dobu. V případě potřeby se určí délka a rozsah kontrolních opatření podle čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003.
          Článek 18
          Vnitrostátní pravidla
          Intervenční agentury přijmou v případě potřeby postupy a podmínky pro převzetí, které jsou slučitelné s ustanoveními tohoto nařízení, aby byly zohledněny zvláštní podmínky v členském státě jejich působnosti.
          Článek 19
          Zrušení
          Nařízení (ES) č. 708/98 a nařízení (ES) č. 549/2000 se zrušují.
          Článek 20
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          [2] Úř. věst. L 98, 31.3.1998, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1107/2004 (Úř. věst. L 211, 12.6.2004, s. 14).
          [3] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 118/2005 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 15).
          [4] Úř. věst. L 67, 15.3.2000, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1091/2004 (Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 8).
          [5] Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 92.
          [6] Úř. věst. L 288, 9.11.1996, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          INTERVENČNÍ CENTRA
          Regiony | Názvy center |
          Střední Řecko | VolosLamiaMessolongiLarissaElassona |
          Makedonie | SkotoysaDrymosPlatyProvatasPyrgosSaloniqueYannitsa |
          Peloponéský poloostrov | Messini |
          Regiony | Názvy center |
          Aragón | Ejea de los CaballerosGrañén |
          Cataluña | Aldea-Tortosa |
          Valencia | Albal-SillaSuecaCullera |
          Murcia | Calasparra |
          Extremadura | Don BenitoMontijoMadrigalejo |
          Andalucía | Coria del RíoLas Cabezas de San JuanLa Puebla del RíoLos PalaciosVéjer de la Frontera |
          Navarra | Tudela |
          Departementy | Názvy center |
          Bouches-du-Rhône | ArlesPort-Saint-Louis-du-Rhône |
          Gard | BeaucaireSaint-Gilles |
          Guyane | Mana (Saint-Laurent-du-Maroni) |
          Regiony | Názvy center |
          Piémont | VercelliNovaraCuneoTorinoAlessandriaBiella |
          Vénétie | Rovigo |
          Lombardie | PaviaMantovaMilanoLodi |
          Émilie-Romagne | PiacenzaParmaFerraraBolognaRavennaReggio Emilia |
          Sardaigne | OristanoCagliari |
          Regiony | Názvy center |
          Velká severní nížina | Karcag |
          Velká jižní nížina | Szarvas |
          Regiony | Názvy center |
          Beira Litoral | Granja do Ulmeiro |
          Ribatejo | MoraFronteira |
          Alentejo | CubaÉvora |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II:
          A. ZÁKLADNÍ VÝNOS PŘI ZPRACOVÁNÍ
          Označení druhu | Výnos v celých zrnech(v %) | Celkový výnos(v %) |
          Argo, Selenio, Couachi | 66 | 73 |
          Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar | 65 | 73 |
          Ispaniki A, Makedonia | 64 | 73 |
          Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria | 63 | 72 |
          Tolima | 63 | 71 |
          Inca | 63 | 70 |
          Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus | 62 | 72 |
          Strymonas | 62 | 71 |
          Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano | 61 | 72 |
          Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal | 60 | 72 |
          Evropi, Melas | 60 | 70 |
          Arborio, Blue Belle, Blue Belle "E", Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea | 58 | 72 |
          Maratelli, Precoce Rossi | 58 | 70 |
          Carnaroli, Elba, Vialone Nano | 57 | 72 |
          Axios | 57 | 67 |
          Roxani | 57 | 66 |
          Pygmalion | 52 | 71 |
          Nepojmenované odrůdy | 64 | 72 |
          B. PŘIRÁŽKY A SRÁŽKY NA ZÁKLADĚ VÝNOSU PŘI ZPRACOVÁNÍ
          Výnos neloupané rýže ve formě celých zrn omleté rýže | Přirážky a srážky na jednotku výnosu |
          Vyšší než základní výnos | Přirážka 0,75 % |
          Nižší než základní výnos | Srážka 1 % |
          Celkový výnos neloupané rýže ve formě omleté rýže | Přirážky a srážky na jednotku výnosu |
          Vyšší než základní výnos | Přirážka 0,60 % |
          Nižší než základní výnos | Srážka 0,80 % |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Vady zrn | Kulatozrnná rýžeKód KN 10061092 | Středně a dlouhozrnná rýže AKódy KN 10061094 a 10061096 | Dlouhozrnná rýže BKód KN 10061098 |
          Křídově bílá zrna | 6 | 4 | 4 |
          Červeně pruhovaná zrna | 10 | 5 | 5 |
          Zrna se skvrnami | 4 | 2,75 | 2,75 |
          Jantarově žlutá zrna | 1 | 0,50 | 0,50 |
          Žlutá zrna | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
          Různé nečistoty | 1 | 1 | 1 |
          Zrna jiných odrůd rýže | 5 | 5 | 5 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          SRÁŽKY NA ZÁKLADĚ VADNÉHO ZRNA |
          Vady zrn | Procento vadných zrn, které má za následek srážku z intervenční ceny | Procento srážky použitelné při další odchylce od dolní hranice |
          Kulatozrnná rýžeKód KN 10061092  | Středně a dlouhozrnná rýže AKódy KN10061094 a 10061096 | Dlouhozrnná rýže BKód KN 10061098 |
          Křídově bílá zrna | od 2 do 6 % | od 2 do 4 % | od 1,5 do 4 % | 1 % za každou další odchylku o 0,5 % |
          Červeně pruhovaná zrna | od 1 do 10 % | od 1 do 5 % | od 1 do 5 % | 1 % za každou další odchylku o 1 % |
          Zrna se skvrnami | od 0,50 do 4 % | od 0,50 do 2,75 % | od 0,50 do 2,75 % | 0,8 % za každou další odchylku o 0,25 % |
          Jantarově žlutá zrna | od 0,05 do 1 % | od 0,05 do 0,50 % | od 0,05 do 0,50 % | 1,25 % za každou další odchylku o 0,25 % |
          Žlutá zrna | od 0,02 do 0,175 % | od 0,02 do 0,175 % | od 0,02 do 0,175 % | 6 % za každou další odchylku o 0,125 % |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Členský stát | tranše č. 1 |
          Řecko | 4674 t |
          Španělsko | 20487 t |
          Francie | 4181 t |
          Itálie | 40764 t |
          Maďarsko | 307 t |
          Portugalsko | 4587 t |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          INFORMACE OBSAŽENÉ VE SDĚLENÍ PODLE ČL. 7 ODST. 2
          Členský stát: ….
          číslo nabídky | nabízené množství (t) | minimální množství (t) |
          1 | | |
          2 | | |
          3 | | |
          4 | | |
          5 | | |
          6 | | |
          7 | | |
          8 | | |
          atd. | | |
          Elektronická adresa, kam se mají zasílat informace podle čl. 7 odst. 2: AGRI-INTERV-RICE@CEC.EU.INT
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.