Nařízení Komise (ES) č. 490/2005 ze dne 29. března 2005 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2004/2005 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „přímé prodeje“

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 490/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 490/2005
          ze dne 29. března 2005
          o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2004/2005 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na "dodávky" a "přímé prodeje"
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků [1], a zejména na čl. 6 odst. 4 a článek 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 6 nařízení (ES) č. 1788/2003 stanoví členské státy individuální referenční množství producentů; producenti mohou mít k dispozici jedno individuální referenční množství nebo dvě tato množství, jedno pro dodávky a druhé pro přímý prodej a tato množství se mohou změnit z jednoho referenčního množství na druhé na základě řádně odůvodněné žádosti producenta.
          (2) V souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků [2], oznámily Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko a Spojené království Komisi rozdělení individuálních referenčních množství na dodávky a přímé prodeje vyplývající z použití čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) 1788/2003.
          (3) Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko byl základ pro individuální referenční množství stanoven v tabulce f) přílohy I nařízení (ES) č. 1788/2003.
          (4) V souladu s čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 595/2004 oznámily Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království množství, která byla definitivně změněna z jednoho individuálního množství na druhé na žádost producentů pro dodávky a přímé prodeje.
          (5) Podle čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 1788/2003 může být část finského vnitrostátního referenčního množství přiděleného pro dodávky podle článku 1 uvedeného nařízení zvýšena za účelem odškodnění finských producentů SLOM až do výše 200000 tun. V souladu s článkem 6 nařízení Komise (ES) č. 671/95 ze dne 29. března 1995 o přidělení zvláštních referenčních množství některým producentům mléka a mléčných výrobků v Rakousku a ve Finsku [3] oznámilo Finsko daná množství na hospodářský rok 2004/2005.
          (6) Je proto třeba stanovit rozdělení vnitrostátních referenčních množství, která se použijí na období ode dne 1. dubna 2004 do dne 31. března 2005, stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 1788/2003 na "dodávky" a "přímé prodeje".
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Rozdělení vnitrostátních referenčních množství, která se použijí na období ode dne 1. dubna 2004 do dne 31. března 2005, stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 1788/2003 na "dodávky" a "přímé prodeje" se stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 123. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2217/2004 (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 1).
          [2] Úř.věst. L 94, 31.3.2004, s. 22.
          [3] Úř.věst. L 70, 30.3.1995, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1390/95 (Úř. věst. L 135, 21.6.1995, s. 4).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          (v tunách) |
          Členské státy | Dodávky | Přímý prodej |
          Belgie | 3231623,120 | 78807,880 |
          Česká republika | 2614412,222 | 67730,778 |
          Dánsko | 4454894,257 | 453,743 |
          Německo | 27768308,989 | 95518,299 |
          Estonsko | 554656,506 | 69826,494 |
          Řecko | 819730,000 | 783,000 |
          Španělsko | 6045387,486 | 71562,514 |
          Francie | 23872196,114 | 363601,886 |
          Irsko | 5390829,642 | 4934,358 |
          Itálie | 10281085,000 | 248975,000 |
          Kypr | 141337,000 | 3863,000 |
          Lotyšsko | 631855,798 | 63539,202 |
          Litva | 1279788,156 | 367150,844 |
          Lucembursko | 268554,000 | 495,000 |
          Maďarsko | 1782841,919 | 164438,081 |
          Malta | 48698,000 | 0,000 |
          Nizozemsko | 11001255,000 | 73437,000 |
          Rakousko | 2622284,217 | 128105,495 |
          Portugalsko | 1861474,000 | 8987,000 |
          Slovensko | 1003594,404 | 9721,596 |
          Finsko | 2399475,287 | 8230,616 |
          Švédsko | 3300000,000 | 3000,000 |
          Spojené království | 14482260,813 | 127486,187 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.