Nařízení Komise (ES) č. 495/2005 ze dne 30. března 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 495/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 495/2005
          ze dne 30. března 2005,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2004/05
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin [2], uvádí, že pokud je nabídka přijatelná, je hospodářský subjekt co nejdříve informován o časovém rozvrhu dodávky. Za tímto účelem čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení stanoví, že se poslední dodávka do intervenční agentury, které byla nabídnuta, musí uskutečnit nejpozději do konce čtvrtého měsíce po měsíci, ve kterém byla nabídka obdržena.
          (2) Hospodářský rok 2004/05 je prvním hospodářským rokem, v němž intervenční mechanismus pro obiloviny uplatňují členské státy, které přistoupily k Evropskému společenství dne 1. května 2004.
          (3) Z důvodů dobrých klimatických podmínek byla v roce 2004 bohatá úroda. Tržní ceny na vnitřním trhu proto byly relativně nižší než intervenční cena. V důsledku toho byly od zahájení intervenčního období v listopadu 2004 intervenčním agenturám nabídnuty relativně velké objemy obilovin. Vzhledem k množství obilovin nabídnutých k intervenci a k jejich zeměpisnému umístění není možné dodržet lhůtu stanovenou pro přejímání dodávek, která končí dne 31. března 2005. Aby bylo možné zajistit přiměřené přejímání obilovin, je třeba lhůtu prodloužit a odchýlit se od nařízení (ES) č. 824/2000.
          (4) Situace na trhu je naléhavá a vyžaduje okamžité přijetí opatření, proto je třeba, aby opatření tohoto nařízení okamžitě nabyla účinnosti.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 4 odst. 3 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 824/2000 se v hospodářském roce 2004/05 musí poslední dodávky obilovin nabídnutých intervenčním agenturám v České republice, Estonsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku uskutečnit nejpozději do konce šestého měsíce po měsíci, ve kterém byla nabídka obdržena, avšak nejpozději do dne 31. července 2005.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.