Nařízení Komise (ES) č. 503/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro určité produkty s původem v Maroku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 503/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 503/2005
          ze dne 31. března 2005,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro určité produkty s původem v Maroku
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutím ze dne 16. března 2005 [2] Rada schválila podpis a rozhodla o prozatímním uplatnění ode dne 1. května 2004 Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii.
          (2) Tento protokol stanoví nové celní kvóty a nová referenční množství a také změny ve stávajících celních kvótách stanovených v nařízení (ES) č. 747/2001 pro některé produkty pocházející z Marockého království.
          (3) Pro používání nových celních kvót a referenčních množství a změn ve stávajících celních kvótách je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 747/2001.
          (4) Pro rok 2004 budou objemy nových celních kvót a referenčních množství a zvýšení objemů stávajících celních kvót vypočítány jako podíl základních objemů specifikovaných v protokolu poměrně k období uplynulému před 1. květnem 2004.
          (5) Aby se usnadnila správa některých stávajících celních kvót stanovených v nařízení (ES) č. 747/2001, mělo by se množství dovezené v rámci těchto kvót odečíst od příslušných celních kvót otevřených v souladu s nařízením (ES) č. 747/2001, ve znění tohoto nařízení.
          (6) Jelikož protokol platí ode dne 1. května 2004, toto nařízení by mělo platit od stejného dne a mělo by vstoupit v platnost co nejdříve.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 747/2001 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Množství, která byla podle přílohy II nařízení (ES) č. 747/2001 propuštěna do volného oběhu ve Společenství v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 a 09.1137, se odečtou od příslušných celních kvót otevřených v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 747/2001, ve znění tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. března 2005.
          Za Komisi
          László Kovács
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 241/2005 (Úř. věst. L 42, 12.2.2005, s. 11).
          [2] Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha II nařízení (ES) č. 747/2001 se mění takto:
          1. Nadpis tabulky se nahrazuje tímto: "ČÁST A: Celní kvóty".
          2. Tabulka uvedená v části A se mění takto:
          a) řádek pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.1110 se zrušuje;
          b) doplňují se tyto nové řádky:
          "09.1150 | | | Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům: | od 1.6. do 30.6.2004 | 51,5 | Osvobozeno |
          06031010 | — Růže |
          06031020 | — Karafiáty |
          06031040 | — Gladioly |
          06031050 | — Chryzantémy |
          | | od 1.6. do 30.6.2005 | 53 |
          | | od 1.6. do 30.6.2006 | 54,5 |
          | | od 1.6. do 30.6.2007 a pro každé následující období od 1.6. do 30.6. | 56 |
          09.1118 | 08101000 | | Jahody čerstvé | od 1.4. do 30.4. | 100 | Osvobozeno" |
          c) řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 a 09.1130 se v uvedeném pořadí nahrazují následujícími řádky:
          "09.1104 | 07020000 | | Rajčata, čerstvá nebo chlazená |  od 1.10. do 31.10. | 10600 | Osvobozeno (1) (2) |
          09.1104 | 07020000 | | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | od 1.11. do 30.11. | 27700 | Osvobozeno (1) (2) |
          09.1104 | 07020000 | | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | od 1.12. do 31.12. | 31300 | Osvobozeno (1) (2) |
          09.1104 | 07020000 | | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | od 1.1. do 31.1. | 31300 | Osvobozeno (1) (2) |
          09.1104 | 07020000 | | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | od 1.2. do 28/29.2. | 31300 | Osvobozeno (1) (2) |
          09.1104 | 07020000 | | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | od 1.3. do 31.3. | 31300 | Osvobozeno (1) (2) |
          09.1104 | 07020000 | | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | od 1.4. do 30.4. | 16500 | Osvobozeno (1) (2) |
          09.1104 | 07020000 | | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | od 1.5. do 31.5.2004 | 4000 | Osvobozeno (1) (2) |
          od 1.5. do 31.5.2005 a pro každé následující období od 1.5. do 31.5. | 5000 | Osvobozeno (1) (2) |
          09.1112 | 07020000 | | Rajčata, čerstvá nebo chlazená | od 1.11.2003 do 31.5.2004 | 15000 | Osvobozeno (1) (2) |
          od 1.11.2004 do 31.5.2005 | 28000 | Osvobozeno (1) (2) |
          od 1.11.2005 do 31.5.2006 | 38000 | Osvobozeno (1) (2) |
          od 1.11.2006 do 31.5.2007 a pro každé následující období od 1.11. do 31.5. | 48000 | Osvobozeno (1) (2) |
          09.1137 | 07070005 | | Okurky, čerstvé nebo chlazené | od 1.11.2003 do 31.5.2004 | 5429 + 85,71 tun čisté hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.5.2004 | Osvobozeno (1) (6) |
          od 1.11.2004 do 31.5.2005 a pro každé následující období od 1.11. do 31.5. | 6200 |
          09.1122 | 08051010 | | Pomeranče, čerstvé | od 1.12.2003 do 31.5.2004 | 300000 + 1133,33 tun čisté hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.5.2004 | Osvobozeno (1) (9) |
          08051030 | |
          08051050 | |
          ex08051080 | 10 |
          | | od 1.12.2004 do 31.5.2005 a pro každé následující období od 1.12. do 31.5. | 306800 |
          09.1130 | ex08052010 | 05 | Klementinky, čerstvé | od 1.11.2003 do 29.2.2004 | 120000 | Osvobozeno (1) (10) |
          od 1.11.2004 do 28.2.2005 a pro každé následující období od 1.11. do 28/29.2. | 143700 |
          3. Doplňuje se ČÁST B, která zní:
          Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Období platnosti referenčního množství | Objem referenčního množství (v tunách čisté hmotnosti) | Clo v rámci referenčního množství |
          18.0105 | 07051900 | — Salát (Lactuca sativa), čerstvý nebo chlazený, jiný než hlávkový salát | od 1.5. do 31.12.2004 | 2060 | Osvobozeno" |
          07052900 | — Čekanka (Cichorium spp.), čerstvá nebo chlazená, jiná než čekanka salátová |
          0706 | — Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené |
          | | od 1.1. do 31.12.2005 | 3180 |
          | | od 1.1. do 31.12.2006 | 3270 |
          | | pro každé následující období od 1.1. do 31.12. | 3360 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.