Nařízení Komise (ES) č. 504/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celních kvót pro „jinak upravené ovoce“ a „jinak upravené směsi ovoce“

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 504/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 504/2005
          ze dne 31. března 2005,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2793/1999, pokud jde o úpravu celních kvót pro "jinak upravené ovoce" a "jinak upravené směsi ovoce"
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2793/1999 ze dne 17. prosince 1999 o některých postupech pro používání dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou [1], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 2793/1999 se týká některých postupů pro používání dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou.
          (2) Rozhodnutím 2005/206/ES [2] schválila Rada dodatkový protokol k dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii. Protokol upravuje některé celní kvóty omezující celní koncese. Za účelem uplatňování těchto celních kvót je nutné změnit nařízení (ES) č. 2793/1999.
          (3) Podle uvedeného rozhodnutí se celní kvóty pro "jinak upravené ovoce" (pořadové č. 09.1813) a pro "jinak upravené směsi ovoce" (pořadové č. 09.1815) zvyšují o 1225 tun, respektive 340 tun.
          (4) Podle rozhodnutí 2005/206/ES se pro rok 2004 zvýšení stávajících celních kvót vypočte poměrně ze základních objemů, přičemž se zohlední doba, která uplynula do 1. května 2004.
          (5) Jelikož dodatkový protokol stanoví, že nové celní koncese Společenství musejí být používány od 1. května 2004, mělo by se toto nařízení použít od téhož data a vstoupit v platnost co nejdříve.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze nařízení (ES) č. 2793/1999 se pátý sloupec s názvem "Roční objem celní kvóty a roční faktor růstu" mění takto:
          1. Položka odpovídající pořadovému číslu 09.1813 se nahrazuje tímto:
          "40000 tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %) s dodatečným objemem (od 1.5.2004) 1225 [3] tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %).
          2. Položka odpovídající pořadovému číslu 09.1815 se nahrazuje tímto:
          "18000 tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %) s dodatečným objemem (od 1.5.2004) 340 [4] tun hrubé váhy (r.f.r. 3 %).
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. března 2005.
          Za Komisi
          László Kovács
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1638/2004 (Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 26).
          [2] Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 32.
          [3] Pro rok 2004 se dodatečný objem pro tuto celní kvótu vypočte poměrně ze základních objemů, přičemž se zohlední doba, která uplynula do 1. května 2004."
          [4] Pro rok 2004 se dodatečný objem pro tuto celní kvótu vypočte poměrně ze základních objemů, přičemž se zohlední doba, která uplynula do 1. května 2004."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.