Nařízení Komise (ES) č. 508/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 508/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 508/2005
          ze dne 31. března 2005,
          kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.
          (2) Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami [2], je možné pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 [3] stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.
          (3) Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Opravnou částku uvedenou v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003, použitelnou pro předem stanovené vývozní náhrady pro slad, je třeba stanovit dle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          [3] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Nařízení Komise ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví opravná částka pro náhradu poskytovanou pro slad
          Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série "A" jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).
          (EUR/t) |
          Kód produktu | Země určení | Běžný měsíc4 | 1. období5 | 2. období6 | 3. období7 | 4. období8 | 5. období9 |
          1107 10 11 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1107 10 19 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1107 10 91 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1107 10 99 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1107 20 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          (EUR/t) |
          Kód produktu | Země určení | 6. období10 | 7. období11 | 8. období12 | 9. období1 | 10. období2 | 11. období3 |
          1107 10 11 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1107 10 19 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1107 10 91 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1107 10 99 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          1107 20 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.