Nařízení Komise (ES) č. 509/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 509/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 509/2005
          ze dne 31. března 2005,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží [2], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.
          (2) Na základě článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95 musí být náhrady stanoveny se zřetelem na situaci a na vývojové perspektivy, jednak co se týče dostupného množství obilovin, rýže a zlomkové rýže a jejich ceny na trhu Společenství, a také co se týče cen obilovin, rýže, zlomkové rýže a produktů z obilovin na světovém trhu. Na základě týchž článků je rovněž důležité zajistit vyváženou situaci a přirozený vývoj cen a obchodu na trzích s obilovinami a rýží. Zároveň je třeba vzít v úvahu ekonomický aspekt zamýšlených vývozů a potřebu vyhnout se narušení trhu Společenství.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 [3] o dovozním a vývozním režimu produktů zpracovaných z obilovin a rýže, stanovuje v článku 4 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady pro tyto produkty.
          (4) Přidělenou náhradu pro určité zpracované produkty je třeba odstupňovat podle obsahu popelovin, surových vláken, slupek, bílkovin, tuků nebo škrobu; tento obsah je dobrým ukazatelem množství základního produktu skutečně obsaženého ve zpracovaném produktu.
          (5) U hlíz manioku a jiných kořenových plodin a tropických hlízovitých plodin, jakož i jejich mouček, nyní ekonomický aspekt případných vývozů, zejména vzhledem k povaze a původu těchto produktů, nevyžaduje stanovení vývozních náhrad. U některých produktů zpracovaných z obilovin se nyní vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nevyžaduje stanovení vývozní náhrady.
          (6) Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou mít za následek potřebu rozlišit náhradu poskytovanou pro určité produkty podle jejich místa určení.
          (7) Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.
          (8) Některé produkty zpracované z kukuřice mohou projít tepelným zpracováním, což by mohlo vést k tomu, že by byla poskytnuta náhrada, která neodpovídá kvalitě produktu. Je tedy nutné upřesnit, že se na tyto produkty, které obsahují předželatinovaný škrob, možnost poskytnutí vývozní náhrady nevztahuje.
          (9) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1784/2003 a v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 3072/95 podléhající nařízení (ES) č. 1518/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          [3] Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2995/95 (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 25).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže
          Kód produktu | Země určení | Měrná jednotka | Výše náhrad |
          1102 20 10 9200 | C10 | EUR/t | 56,01 |
          1102 20 10 9400 | C10 | EUR/t | 48,01 |
          1102 20 90 9200 | C10 | EUR/t | 48,01 |
          1102 90 10 9100 | C11 | EUR/t | 0,00 |
          1102 90 10 9900 | C11 | EUR/t | 0,00 |
          1102 90 30 9100 | C11 | EUR/t | 0,00 |
          1103 19 40 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1103 13 10 9100 | C10 | EUR/t | 72,02 |
          1103 13 10 9300 | C10 | EUR/t | 56,01 |
          1103 13 10 9500 | C10 | EUR/t | 48,01 |
          1103 13 90 9100 | C10 | EUR/t | 48,01 |
          1103 19 10 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1103 19 30 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1103 20 60 9000 | C12 | EUR/t | 0,00 |
          1103 20 20 9000 | C11 | EUR/t | 0,00 |
          1104 19 69 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 12 90 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 12 90 9300 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 19 10 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 19 50 9110 | C10 | EUR/t | 64,02 |
          1104 19 50 9130 | C10 | EUR/t | 52,01 |
          1104 29 01 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 29 03 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 29 05 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 29 05 9300 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 22 20 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 22 30 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 23 10 9100 | C10 | EUR/t | 60,02 |
          1104 23 10 9300 | C10 | EUR/t | 46,01 |
          1104 29 11 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 29 51 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 29 55 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 30 10 9000 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1104 30 90 9000 | C10 | EUR/t | 10,00 |
          1107 10 11 9000 | C13 | EUR/t | 0,00 |
          1107 10 91 9000 | C13 | EUR/t | 0,00 |
          1108 11 00 9200 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1108 11 00 9300 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1108 12 00 9200 | C10 | EUR/t | 64,02 |
          1108 12 00 9300 | C10 | EUR/t | 64,02 |
          1108 13 00 9200 | C10 | EUR/t | 64,02 |
          1108 13 00 9300 | C10 | EUR/t | 64,02 |
          1108 19 10 9200 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1108 19 10 9300 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1109 00 00 9100 | C10 | EUR/t | 0,00 |
          1702 30 51 9000 | C10 | EUR/t | 62,72 |
          1702 30 59 9000 | C10 | EUR/t | 48,01 |
          1702 30 91 9000 | C10 | EUR/t | 62,72 |
          1702 30 99 9000 | C10 | EUR/t | 48,01 |
          1702 40 90 9000 | C10 | EUR/t | 48,01 |
          1702 90 50 9100 | C10 | EUR/t | 62,72 |
          1702 90 50 9900 | C10 | EUR/t | 48,01 |
          1702 90 75 9000 | C10 | EUR/t | 65,72 |
          1702 90 79 9000 | C10 | EUR/t | 45,61 |
          2106 90 55 9000 | C10 | EUR/t | 48,01 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.