Nařízení Komise (ES) č. 516/2005 ze dne 31. března 2005, kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2004/05

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 516/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 516/2005
          ze dne 31. března 2005,
          kterým se stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2004/05
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001/EHS ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], a zejména na čl. 15 odst. 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru [2], se do 1. dubna stanoví jednotné částky záloh na dávky z výroby pro běžný hospodářský rok, které musí uhradit výrobce cukru, výrobce isoglukosy a výrobce inulinového sirupu.
          (2) Výsledkem odhadu dávek jsou částky vyšší než 60 % maximálních částek podle čl. 15 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 1260/2001. V souladu s čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 314/2002 je vhodné stanovit zálohy na základní dávku a na dávku B pro cukr a inulinový sirup ve výši 50 % daných maximálních částek a v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení stanovit zálohu na základní dávku pro isoglukosu ve výši 40 % jednotné částky dávky ze základní výroby odhadnuté pro cukr.
          (3) Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Jednotné částky podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 314/2002 jsou pro hospodářský rok 2004/05 stanoveny na:
          a) 6,32 EUR za tunu bílého cukru jako záloha na základní dávku ze základní výroby pro cukr A a cukr B;
          b) 118,48 EUR za tunu bílého cukru jako záloha na dávku B pro cukr B;
          c) 5,06 EUR za tunu sušiny jako záloha na dávku ze základní výroby pro isoglukosu A a isoglukosu B;
          d) 6,32 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako záloha na dávku ze základní produkce pro inulinový sirup A a inulinový sirup B;
          e) 118,48 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako záloha na dávku B pro inulinový sirup B.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [2] Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 40. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 38/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 13).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.