Nařízení Komise (ES) č. 521/2005 ze dne 1. dubna 2005 o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 521/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 521/2005
          ze dne 1. dubna 2005
          o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], a zejména na článek 3, čl. 9d odst. 1 a čl. 9e odst. 1 uvedené směrnice,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [2], a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 upravuje povolování doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.
          (2) Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek v krmivech podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS před dnem použití nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (3) Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v příloze tohoto nařízení byly podány před datem použití nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (4) První poznámky k těmto žádostem podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly předloženy Komisi před dnem použití nařízení (ES) č. 1831/2003. S těmito žádostmi se proto bude i dále nakládat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.
          (5) Použití enzymového přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaného kmenem Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného kmenem Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisinu produkovaného kmenem Bacillus subtilis (ATCC 2107) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1636/1999 [3] u kuřat na výkrm. Na podporu žádosti o povolení tohoto enzymového přípravku bez časového omezení byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání tohoto enzymového přípravku podle přílohy I by proto mělo být povoleno bez časového omezení.
          (6) Použití enzymového přípravku 6-fytáza produkovaného kmenem Aspergillus oryzae (DSM 14223) bez časového omezení bylo povoleno nařízením Komise (ES) č. 255/2005 [4] u kuřat na výkrm, nosnic, krůt a krocanů na výkrm, selat, prasat na výkrm a prasnic. Na podporu žádosti o rozšíření povolení použití tohoto enzymového přípravku na salmonidy byly předloženy nové údaje. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP) vydal stanovisko k použití uvedeného přípravku, podle kterého přípravek nepředstavuje pro salmonidy riziko za podmínek stanovených v příloze II tohoto nařízení. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS byly splněny. Proto by mělo být používání tohoto enzymového přípravku podle přílohy II dočasně povoleno na dobu čtyř let.
          (7) Použití přípravku z mikroorganismu Enterococcus faecium (DSM 7134) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 666/2003 [5] u selat a prasat na výkrm. Na podporu žádosti o rozšíření povolení použití tohoto přípravku z mikroorganismů na kuřata na výkrm byly předloženy nové údaje. Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal dne 28. října 2004 příznivé stanovisko k bezpečnosti uvedené doplňkové látky pro užití v kategorii zvířat "kuřata na výkrm" za podmínek použití stanovených v příloze III tohoto nařízení. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání tohoto přípravku z mikroorganismů podle přílohy III by proto mělo být dočasně povoleno na dobu čtyř let.
          (8) Z posouzení žádostí vyplývá, že je třeba vyžadovat dodržování některých postupů za účelem ochrany pracovníků před vystavením doplňkovým látkám uvedeným v přílohách. Tuto ochranu by mělo zajistit používání směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [6].
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek náležící do skupiny "enzymů" uvedený v příloze I se povoluje k užívání bez časového omezení coby doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Přípravek náležící do skupiny "enzymů" uvedený v příloze II se dočasně povoluje k užívání na dobu čtyř let coby doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 3
          Přípravek náležící do skupiny "mikroorganismů" uvedený v příloze III se dočasně povoluje k užívání na dobu čtyř let coby doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. dubna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).
          [2] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).
          [3] Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 17.
          [4] Úř. věst. L 45, 16.2.2005 s. 3.
          [5] Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 11.
          [6] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Číslo ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis |  Druh nebo kategorie zvířat | Maximální věk | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva |
          "E 1623 | Endo-1,3(4)-beta-glukanázaEC 3.2.1.6.Endo-1,4-beta-xylanázaEC 3.2.1.8.SubtilisinEC 3.4.21.62. | Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaný kmenem Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106),endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný kmenem Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) asubtilisin produkovaný kmenem Bacillus subtilis (ATCC 2107) s minimem aktivity pro:endo-1,3(4)-beta-glukanázu:100 U/gendo-1,4-beta-glukanázu:2500 U/gsubtilisin: 800 U/g | Kuřata na výkrm | — | endo-1,3(4)-beta-glukanázu:25 U | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.2.Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 25–100 Uendo-1,4-beta-xylanáza: 625–2500 Usubtilisin: 200–800 U.3.Pro použití v krmných směsích, např. obsahujících více než 30 % pšenice a 10 % ječmene. | Bez časového omezení |
          endo-1,4-beta-xylanázu:625 U | — |
          subtilisin:200 U | — |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Číslo (nebo číslo ES) | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis |  Druh nebo kategorie zvířat | Maximální věk | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva |
          "50 | 6-fytáza EC 3.1.3.26 | Přípravek 6-fytáza produkovaný kmenem Aspergillus oryzae (DSM 14223) s minimem aktivity pro:tekutá forma: 20000 FYT/g | Salmonidy | — | 500 FYT | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500 – 2000 FYT.3.Pro použití v krmné směsi bohaté na fosfor vázaný na fytin. | 5.4.2009 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Číslo (nebo číslo ES) | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis |  Druh nebo kategorie zvířat | Maximální věk | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          CFU na kg kompletního krmiva |
          "22 | Enterococcus faeciumDSM 7134 | Přípravek Enterococcus faecium obsahující min.:prášek:1 × 1010 CFU/g doplňkové látkygranule (ve formě mikrokapslí):1 × 1010 CFU/g doplňkové látky | Kuřata na výkrm | — | 0,2 × 109 | 2 × 109 | V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. | 5.4.2009" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.