Nařízení Komise (ES) č. 522/2005 ze dne 1. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 522/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 522/2005
          ze dne 1. dubna 2005,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty [1], a zejména na článek 19 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Záhlaví "Číslování" přílohy IV nařízení (ES) č. 2368/2002 se mění takto:
          a) ve čtvrté odrážce:
          i) v prvním řádku se zrušují slova "(zeleně fluoreskující pod UV zářením)",
          ii) zrušuje se třetí pododrážka;
          b) pátá odrážka se nahrazuje takto: "druhé = osmimístné sekvenční neviditelné tištěné číslování (odpovídající výše uvedenému), fluoreskující pod UV zářením".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. dubna 2005.
          Za Komisi
          Benita Ferrero-Waldner
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1474/2004 (Úř. věst. L 271, 18.8.2004, s. 29).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.