Nařízení Komise (ES) č. 530/2005 ze dne 4. dubna 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 5. dubna 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 530/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 530/2005
          ze dne 4. dubna 2005,
          kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 5. dubna 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 513/2005 [3].
          (2) Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 513/2005,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II nařízení (ES) č. 513/2005 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. dubna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).
          [3] Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 35.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Kód KN | Zboží | Dovozní clo(EUR/t) |
          10011000 | pšenice tvrdá vysoké kvality | 0,00 |
          střední kvality | 0,00 |
          nízké kvality | 3,48 |
          10019091 | pšenice měkká, k setí | 0,00 |
          ex10019099 | pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí | 0,00 |
          10020000 | žito | 24,75 |
          10051090 | kukuřice k setí, ne hybridní | 51,56 |
          10059000 | kukuřice, ne k setí | 51,56 |
          10070090 | čirok – zrna, ne hybridy k setí | 24,75 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Prvky výpočtu cel
          období od 31.3.2005– 1.4.2005
          1. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          Burzovní záznamy | Minneapolis | Chicago | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis |
          Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti) | HRS2 (14 %) | YC3 | HAD2 | střední kvalita | nízká kvalita | US barley 2 |
          Cenový záznam (EUR/t) | 114,76 | 65,17 | 154,77 | 144,77 | 124,77 | 90,27 |
          Prémie – záliv (EUR/t) | 43,85 | 11,53 | — | | | — |
          Prémie – Velká jezera (EUR/t) | — | — | — | | | — |
          2. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 46,29 EUR/t.
          Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96: | 0,00 EUR/t (HW 2)0,00 EUR/t (SRW 2). |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.